หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
วิธีทำหน้าปกรายงาน เขียนยังไงถึงจะถูกต้องอ่ะ
รายงาน 29/6/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 19
รายงาน
ชื่อรายงาน

โดย
ชื่อคุณ

เสนอ
ชื่อคนที่เสนอ

ภาคเรียนการศึกษาที่ ? ประจำปีการศึกษาที่ ?
ชื่อโรงเรียน/มหาลัย ?
29/6/54 โพสต์โดย _Naokiku_
2 จาก 19
ส่วน
ประกอบของรายงานวิชาการ
1. ส่วนนำ
ประกอบด้วย ปกนอก หน้าปกใน คำนำ และ
สารบัญ
1. ปกนอก ประกอบด้วย ชื่อเรื่องของรายงาน ชื่อผู้
จัดทำ ชื่อรายวิชา คณะวิชา มหาวิทยาลัย
ภาคการศึกษา และปีการศึกษา
2. หน้าปกใน มีข้อความเช่นเดียวกับปกนอก
ระหว่างปกนอก กับหน้าปกใน
นี้อาจมีใบรองปกซึ่งเป็น
กระดาษเปล่าหนึ่งแผ่นคั่นอยู่ก็ได้
3. คำนำ เนื้อหาในคำนำเป็นการกล่าวถึง
วัตถุประสงค์ในการทำรายงาน
ขอบเขตของเนื้อหา และคำขอบคุณผู้ให้ความ
ช่วยเหลือด้านต่าง ๆ ในการทำรายงาน คำนำ
เป็นส่วนที่ช่วยให้ผู้อ่านทราบว่ารายงานนั้น
เขียนขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ใด และ
มีขอบเขตกว้างขวางเพียงใด จึงถือว่าเป็นส่วน
สำคัญส่วนหนึ่งที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน
4. สารบัญ ผู้เขียนรายงานจะนำหัวข้อสำคัญ ๆ
ของเนื้อเรื่องในรายงานมาบรรจุไว้ในสารบัญ
ระบุเลขหน้าของแต่ละหัวข้อเพื่อให้ค้นหาได้
สะดวก การเรียงตามลำดับหัวข้อต่าง ๆ เป็น
ไปตามเนื้อเรื่องของรายงาน
2. ส่วนเนื้อความ
ประกอบด้วยบทนำ เนื้อหา และสรุป
1. บทนำ เนื้อหาแต่ละบทหรือแต่ละตอนจะ
มีบทนำอันเป็นการเกริ่นนำเพื่อปูพื้นฐานความ
เข้าใจของผู้อ่าน และนำผู้อ่านเข้า
สู่รายละเอียดของเนื้อหา
2. เนื้อหา ส่วนเนื้อหาจัดเป็นส่วน
ที่สำคัญที่สุดของรายงาน การเรียบเรียงเนื้อหา
ในรายงานเป็น
ไปตามลักษณะของโครงเรื่องที่กำหนด หาก
เป็นรายงานขนาดยาวควรแบ่งเนื้อหาออกเป็นบท
หรือตอน การเรียบเรียงเนื้อหาต้อง
มีการระบุแหล่งที่มาของข้อมูลที่นำมาใช้ใน
การแสดงเหตุผล หรือเป็น
หลักฐานอ้างอิงอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
ด้วยทุกครั้ง
3. สรุป เมื่อบรรยายหรืออธิบายความที่ค้นคว้ามาได้
จบแล้ว ผู้เขียนต้องเขียนสรุปประเด็นอีกครั้งหนึ่ง
การเขียนสรุปช่วยให้ผู้อ่านมองเห็นประเด็นที่ผู้
เขียนนำเสนอได้ง่ายขึ้น ในส่วนของผู้เขียนเอง
การเขียนบทสรุปจะช่วยให้ประเด็นความ
คิดแจ่มแจ้งขึ้นเช่นกัน
3. ส่วนท้าย
ประกอบด้วยบรรณานุกรม และภาคผนวก
1. บรรณานุกรม รายการอ้างอิงในบรรณานุกรม
เป็นรายชื่อหนังสือ เอกสาร ตลอดจนแหล่งข้อมูล
อื่น ๆ ที่ใช้ในการค้นคว้าเพื่อทำรายงาน นอก
จากนี้รายการอ้างอิงยังรวมไปถึง
บทสัมภาษณ์ต่าง ๆ ได้ด้วย เอกสารอ้างอิงเหล่านี้
จะนำมาเรียงลำดับอย่างเป็น
ระบบระเบียบตามหลักการเขียนบรรณานุกรมเพื่อ
ให้ค้นหาไดง่าย
2. ภาคผนวก ส่วนนี้เป็นเนื้อหาที่ไม่ใช่
เนื้อเรื่องรายงานโดยตรง แต่เป็นส่วนประกอบที่
ช่วยให้เข้าใจเนื้อเรื่องมากขึ้น เนื่องจากเนื้อความ
ในภาคผนวกมีความเกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่อง
ในรายงานผู้เขียนจึงนำมารวบรวมไว้ด้วย โดย
ทั่วไปภาคผนวกมักจะเป็นเนื้อหาที่เป็น
รายละเอียดของเนื้อหา เช่น ตาราง แบบสอบถาม
แบบทดสอบ คำอธิบายเพิ่มเติม เป็นต้นือเป็น
หลักฐานอ้างอิงอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
ด้วยทุกครั้ง
3. สรุป เมื่อบรรยายหรืออธิบายความที่ค้นคว้ามาได้
จบแล้ว ผู้เขียนต้องเขียนสรุปประเด็นอีกครั้งหนึ่ง
การเขียนสรุปช่วยให้ผู้อ่านมองเห็นประเด็นที่ผู้
เขียนนำเสนอได้ง่ายขึ้น ในส่วนของผู้เขียนเอง
การเขียนบทสรุปจะช่วยให้ประเด็นความ
คิดแจ่มแจ้งขึ้นเช่นกัน
3. ส่วนท้าย
ประกอบด้วยบรรณานุกรม และภาคผนวก
1. บรรณานุกรม รายการอ้างอิงในบรรณานุกรม
เป็นรายชื่อหนังสือ เอกสาร ตลอดจนแหล่งข้อมูล
อื่น ๆ ที่ใช้ในการค้นคว้าเพื่อทำรายงาน นอก
จากนี้รายการอ้างอิงยังรวมไปถึง
บทสัมภาษณ์ต่าง ๆ ได้ด้วย เอกสารอ้างอิงเหล่านี้
จะนำมาเรียงลำดับอย่างเป็น
ระบบระเบียบตามหลักการเขียนบรรณานุกรมเพื่อ
ให้ค้นหาไดง่าย
2. ภาคผนวก ส่วนนี้เป็นเนื้อหาที่ไม่ใช่
เนื้อเรื่องรายงานโดยตรง แต่เป็นส่วนประกอบที่
ช่วยให้เข้าใจเนื้อเรื่องมากขึ้น เนื่องจากเนื้อความ
ในภาคผนวกมีความเกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่อง
ในรายงานผู้เขียนจึงนำมารวบรวมไว้ด้วย โดย
ทั่วไปภาคผนวกมักจะเป็นเนื้อหาที่เป็น
รายละเอียดของเนื้อหา เช่น ตาราง แบบสอบถาม
แบบทดสอบ คำอธิบายเพิ่มเติม เป็นต้น
29/6/54 โพสต์โดย หนวดเต่า
3 จาก 19
ขอบคุณมากเลยค้าบบบ
28/8/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
4 จาก 19
เขียน..
รายงาน...
โดย..
ส่ง..
9/9/55 โพสต์โดย oew
5 จาก 19
รายงาน
เรื่อง
..........
โดย

ชื่อ........................  ............................  เลขที่ .....
ชั้น ........วิชา..................................ร
รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา  ........................................
โรงเรียน......................................
ภาคเรียนที่ .............. ปีการศึกษา ................
11/9/55 โพสต์โดย ตุ๊กตาบลายธ์
6 จาก 19
รายงาน
เรื่อง.......................

โดย

ชื่อ/นามสกุล.........................

เสนอ
ครู.........................

โรงเรียน.....................................
ภาคเรียนที่ ..... .ปีการศึกษา..................
28/10/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
7 จาก 19
คำว่าเสนอนี่ ใส่ชื่อครูได้ป่าว
30/10/55 โพสต์โดย oOChIbIOo
8 จาก 19
ครู
10/2/56 โพสต์โดย เเซน
9 จาก 19
นำเสนอก่อนโดย
9/6/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
10 จาก 19
งงค่ะ
18/8/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
11 จาก 19
กเห
29/8/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
12 จาก 19
ดดด
29/8/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
13 จาก 19
ไม่รู้เรื่อง ปวดหัวเลย
13/10/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
14 จาก 19
กูรู
หน้าแรก  › วิธีทำหน้าปกรายงาน เขียนยังไงถึงจะถูกต้องอ่ะ

ถามคำถาม

ยังไม่มีชื่อเล่น
ระดับ
1
ชื่อเสียง
10
คะแนน
32
การแจ้งเตือน
คำถามของฉัน
คำตอบของฉัน
การสมัครรับข้อมูลของฉัน
คำถามติดดาว
ข้อความ
คำถามเกี่ยวกับ กูรู
เริ่มต้นใช้งาน
หลักเกณฑ์ของชุมชน
25
วิธีทำหน้าปกรายงาน เขียนยังไงถึงจะถูกต้องอ่ะ
รายงาน

29/6/54
ยังไม่มีชื่อเล่น

คำตอบ (17) จัดเรียงตาม: คะแนน | เวลา

55
ส่วน
ประกอบของรายงานวิชาการ
1. ส่วนนำ
ประกอบด้วย ปกนอก หน้าปกใน คำนำ และ
สารบัญ
1. ปกนอก ประกอบด้วย ชื่อเรื่องของรายงาน ชื่อผู้
จัดทำ ชื่อรายวิชา คณะวิชา มหาวิทยาลัย
ภาคการศึกษา และปีการศึกษา
2. หน้าปกใน มีข้อความเช่นเดียวกับปกนอก
ระหว่างปกนอก กับหน้าปกใน
นี้อาจมีใบรองปกซึ่งเป็น
กระดาษเปล่าหนึ่งแผ่นคั่นอยู่ก็ได้
3. คำนำ เนื้อหาในคำนำเป็นการกล่าวถึง
วัตถุประสงค์ในการทำรายงาน
ขอบเขตของเนื้อหา และคำขอบคุณผู้ให้ความ
ช่วยเหลือด้านต่าง ๆ ในการทำรายงาน คำนำ
เป็นส่วนที่ช่วยให้ผู้อ่านทราบว่ารายงานนั้น
เขียนขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ใด และ
มีขอบเขตกว้างขวางเพียงใด จึงถือว่าเป็นส่วน
สำคัญส่วนหนึ่งที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน
4. สารบัญ ผู้เขียนรายงานจะนำหัวข้อสำคัญ ๆ
ของเนื้อเรื่องในรายงานมาบรรจุไว้ในสารบัญ
ระบุเลขหน้าของแต่ละหัวข้อเพื่อให้ค้นหาได้
สะดวก การเรียงตามลำดับหัวข้อต่าง ๆ เป็น
ไปตามเนื้อเรื่องของรายงาน
2. ส่วนเนื้อความ
ประกอบด้วยบทนำ เนื้อหา และสรุป
1. บทนำ เนื้อหาแต่ละบทหรือแต่ละตอนจะ
มีบทนำอันเป็นการเกริ่นนำเพื่อปูพื้นฐานความ
เข้าใจของผู้อ่าน และนำผู้อ่านเข้า
สู่รายละเอียดของเนื้อหา
2. เนื้อหา ส่วนเนื้อหาจัดเป็นส่วน
ที่สำคัญที่สุดของรายงาน การเรียบเรียงเนื้อหา
ในรายงานเป็น
ไปตามลักษณะของโครงเรื่องที่กำหนด หาก
เป็นรายงานขนาดยาวควรแบ่งเนื้อหาออกเป็นบท
หรือตอน การเรียบเรียงเนื้อหาต้อง
มีการระบุแหล่งที่มาของข้อมูลที่นำมาใช้ใน
การแสดงเหตุผล หรือเป็น
หลักฐานอ้างอิงอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
ด้วยทุกครั้ง
3. สรุป เมื่อบรรยายหรืออธิบายความที่ค้นคว้ามาได้
จบแล้ว ผู้เขียนต้องเขียนสรุปประเด็นอีกครั้งหนึ่ง
การเขียนสรุปช่วยให้ผู้อ่านมองเห็นประเด็นที่ผู้
เขียนนำเสนอได้ง่ายขึ้น ในส่วนของผู้เขียนเอง
การเขียนบทสรุปจะช่วยให้ประเด็นความ
คิดแจ่มแจ้งขึ้นเช่นกัน
3. ส่วนท้าย
ประกอบด้วยบรรณานุกรม และภาคผนวก
1. บรรณานุกรม รายการอ้างอิงในบรรณานุกรม
เป็นรายชื่อหนังสือ เอกสาร ตลอดจนแหล่งข้อมูล
อื่น ๆ ที่ใช้ในการค้นคว้าเพื่อทำรายงาน นอก
จากนี้รายการอ้างอิงยังรวมไปถึง
บทสัมภาษณ์ต่าง ๆ ได้ด้วย เอกสารอ้างอิงเหล่านี้
จะนำมาเรียงลำดับอย่างเป็น
ระบบระเบียบตามหลักการเขียนบรรณานุกรมเพื่อ
ให้ค้นหาไดง่าย
2. ภาคผนวก ส่วนนี้เป็นเนื้อหาที่ไม่ใช่
เนื้อเรื่องรายงานโดยตรง แต่เป็นส่วนประกอบที่
ช่วยให้เข้าใจเนื้อเรื่องมากขึ้น เนื่องจากเนื้อความ
ในภาคผนวกมีความเกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่อง
ในรายงานผู้เขียนจึงนำมารวบรวมไว้ด้วย โดย
ทั่วไปภาคผนวกมักจะเป็นเนื้อหาที่เป็น
รายละเอียดของเนื้อหา เช่น ตาราง แบบสอบถาม
แบบทดสอบ คำอธิบายเพิ่มเติม เป็นต้นือเป็น
หลักฐานอ้างอิงอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
ด้วยทุกครั้ง
3. สรุป เมื่อบรรยายหรืออธิบายความที่ค้นคว้ามาได้
จบแล้ว ผู้เขียนต้องเขียนสรุปประเด็นอีกครั้งหนึ่ง
การเขียนสรุปช่วยให้ผู้อ่านมองเห็นประเด็นที่ผู้
เขียนนำเสนอได้ง่ายขึ้น ในส่วนของผู้เขียนเอง
การเขียนบทสรุปจะช่วยให้ประเด็นความ
คิดแจ่มแจ้งขึ้นเช่นกัน
3. ส่วนท้าย
ประกอบด้วยบรรณานุกรม และภาคผนวก
1. บรรณานุกรม รายการอ้างอิงในบรรณานุกรม
เป็นรายชื่อหนังสือ เอกสาร ตลอดจนแหล่งข้อมูล
อื่น ๆ ที่ใช้ในการค้นคว้าเพื่อทำรายงาน นอก
จากนี้รายการอ้างอิงยังรวมไปถึง
บทสัมภาษณ์ต่าง ๆ ได้ด้วย เอกสารอ้างอิงเหล่านี้
จะนำมาเรียงลำดับอย่างเป็น
ระบบระเบียบตามหลักการเขียนบรรณานุกรมเพื่อ
ให้ค้นหาไดง่าย
2. ภาคผนวก ส่วนนี้เป็นเนื้อหาที่ไม่ใช่
เนื้อเรื่องรายงานโดยตรง แต่เป็นส่วนประกอบที่
ช่วยให้เข้าใจเนื้อเรื่องมากขึ้น เนื่องจากเนื้อความ
ในภาคผนวกมีความเกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่อง
ในรายงานผู้เขียนจึงนำมารวบรวมไว้ด้วย โดย
ทั่วไปภาคผนวกมักจะเป็นเนื้อหาที่เป็น
รายละเอียดของเนื้อหา เช่น ตาราง แบบสอบถาม
แบบทดสอบ คำอธิบายเพิ่มเติม เป็นต้น

29/6/54
หนวดเต่า
43
รายงาน
ชื่อรายงาน

โดย
ชื่อคุณ

เสนอ
ชื่อคนที่เสนอ

ภาคเรียนการศึกษาที่ ? ประจำปีการศึกษาที่ ?
ชื่อโรงเรียน/มหาลัย ?

29/6/54
_Naokiku_
11
รายงาน
เรื่อง
..........
โดย

ชื่อ........................  ............................  เลขที่ .....
ชั้น ........วิชา..................................ร
รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา  ........................................
โรงเรียน......................................
ภาคเรียนที่ .............. ปีการศึกษา ................

11/9/55
ตุ๊กตาบลายธ์
10
ขอบคุณมากเลยค้าบบบ

28/8/55
ยังไม่มีชื่อเล่น
8
รายงาน
เรื่อง.......................

โดย

ชื่อ/นามสกุล.........................

เสนอ
ครู.........................

โรงเรียน.....................................
ภาคเรียนที่ ..... .ปีการศึกษา..................

28/10/55
ยังไม่มีชื่อเล่น
1
นำเสนอก่อนโดย

9/6/56
ยังไม่มีชื่อเล่น
0
ครู

10/2/56
เเซน
0
กเห

29/8/56
ยังไม่มีชื่อเล่น
0
ดดด

29/8/56
ยังไม่มีชื่อเล่น
0
ไม่รู้เรื่อง ปวดหัวเลย

13/10/56
ยังไม่มีชื่อเล่น
-2
งงค่ะ

18/8/56
ยังไม่มีชื่อเล่น
-5
คำว่าเสนอนี่ ใส่ชื่อครูได้ป่าว

30/10/55
oOChIbIOo
-20
เขียน..
รายงาน...
โดย..
ส่ง..

9/9/55
oew
-31
555555555555

27/8/55
teemanza18
คำตอบบางข้อถูกลบออกจากการแสดงผลของคุณ
เกี่ยวกับคำถามนี้
รางวัลคำตอบดีที่สุด 5 คะแนน
เปิดดูแล้ว 230926 ครั้ง
มีคนตอบแล้ว 17 คำตอบ
คำถามที่เกี่ยวข้อง
เพิ่มหน้าปกไม่เป็น
คำตอบ: 2 คะแนน: 0
เราควรเริ่มจากตรงไหนของหนังสือเวลาอ่าน
คำตอบ: 22 คะแนน: 6
วิธีใส่ภาพปก คลิปทำไง
คำตอบ: 3 คะแนน: 0
การทำงานกิจกรรมประจำชุดวิชา หน้าปกต้องทำยังไง เข้าเล่นรึป่าว
คำตอบ: 0 คะแนน: 0
คุณสังเกตเห็นความปกตอของคนจากอะไร
คำตอบ: 2 คะแนน: 1
อักษรย่อที่อยู่บนหน้าปกเกมคืออะไรครับ?
คำตอบ: 1 คะแนน: 2
เค้าว่ากันว่า....(4)
คำตอบ: 9 คะแนน: 7
หนังสือ FHM ราคาเท่าไหร่ แล้วมีใครชอบอ่านบ้าง
คำตอบ: 4 คะแนน: 3
©2013 Google - ข้อกำหนด - นโยบายเนื้อหา - ความเป็นส่วนตัว - หลักเกณฑ์ของชุมชน
5/11/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
15 จาก 19
มึนจัง
งานเพียบ
5/11/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
16 จาก 19
ปวดหัว อะ
5/11/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
17 จาก 19
ส่วนประกอบของรายงานวิชาการ
1. ส่วนนำ
ประกอบด้วย ปกนอก หน้าปกใน คำนำ และ
สารบัญ
1. ปกนอก ประกอบด้วย ชื่อเรื่องของรายงาน ชื่อผู้
จัดทำ ชื่อรายวิชา คณะวิชา มหาวิทยาลัย
ภาคการศึกษา และปีการศึกษา
2. หน้าปกใน มีข้อความเช่นเดียวกับปกนอก
ระหว่างปกนอก กับหน้าปกใน
นี้อาจมีใบรองปกซึ่งเป็น
กระดาษเปล่าหนึ่งแผ่นคั่นอยู่ก็ได้
3. คำนำ เนื้อหาในคำนำเป็นการกล่าวถึง
วัตถุประสงค์ในการทำรายงาน
ขอบเขตของเนื้อหา และคำขอบคุณผู้ให้ความ
ช่วยเหลือด้านต่าง ๆ ในการทำรายงาน คำนำ
เป็นส่วนที่ช่วยให้ผู้อ่านทราบว่ารายงานนั้น
เขียนขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ใด และ
มีขอบเขตกว้างขวางเพียงใด จึงถือว่าเป็นส่วน
สำคัญส่วนหนึ่งที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน
4. สารบัญ ผู้เขียนรายงานจะนำหัวข้อสำคัญ ๆ
ของเนื้อเรื่องในรายงานมาบรรจุไว้ในสารบัญ
ระบุเลขหน้าของแต่ละหัวข้อเพื่อให้ค้นหาได้
สะดวก การเรียงตามลำดับหัวข้อต่าง ๆ เป็น
ไปตามเนื้อเรื่องของรายงาน
2. ส่วนเนื้อความ
ประกอบด้วยบทนำ เนื้อหา และสรุป
1. บทนำ เนื้อหาแต่ละบทหรือแต่ละตอนจะ
มีบทนำอันเป็นการเกริ่นนำเพื่อปูพื้นฐานความ
เข้าใจของผู้อ่าน และนำผู้อ่านเข้า
สู่รายละเอียดของเนื้อหา
2. เนื้อหา ส่วนเนื้อหาจัดเป็นส่วน
ที่สำคัญที่สุดของรายงาน การเรียบเรียงเนื้อหา
ในรายงานเป็น
ไปตามลักษณะของโครงเรื่องที่กำหนด หาก
เป็นรายงานขนาดยาวควรแบ่งเนื้อหาออกเป็นบท
หรือตอน การเรียบเรียงเนื้อหาต้อง
มีการระบุแหล่งที่มาของข้อมูลที่นำมาใช้ใน
การแสดงเหตุผล หรือเป็น
หลักฐานอ้างอิงอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
ด้วยทุกครั้ง
3. สรุป เมื่อบรรยายหรืออธิบายความที่ค้นคว้ามาได้
จบแล้ว ผู้เขียนต้องเขียนสรุปประเด็นอีกครั้งหนึ่ง
การเขียนสรุปช่วยให้ผู้อ่านมองเห็นประเด็นที่ผู้
เขียนนำเสนอได้ง่ายขึ้น ในส่วนของผู้เขียนเอง
การเขียนบทสรุปจะช่วยให้ประเด็นความ
คิดแจ่มแจ้งขึ้นเช่นกัน
3. ส่วนท้าย
ประกอบด้วยบรรณานุกรม และภาคผนวก
1. บรรณานุกรม รายการอ้างอิงในบรรณานุกรม
เป็นรายชื่อหนังสือ เอกสาร ตลอดจนแหล่งข้อมูล
อื่น ๆ ที่ใช้ในการค้นคว้าเพื่อทำรายงาน นอก
จากนี้รายการอ้างอิงยังรวมไปถึง
บทสัมภาษณ์ต่าง ๆ ได้ด้วย เอกสารอ้างอิงเหล่านี้
จะนำมาเรียงลำดับอย่างเป็น
ระบบระเบียบตามหลักการเขียนบรรณานุกรมเพื่อ
ให้ค้นหาไดง่าย
2. ภาคผนวก ส่วนนี้เป็นเนื้อหาที่ไม่ใช่
เนื้อเรื่องรายงานโดยตรง แต่เป็นส่วนประกอบที่
ช่วยให้เข้าใจเนื้อเรื่องมากขึ้น เนื่องจากเนื้อความ
ในภาคผนวกมีความเกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่อง
ในรายงานผู้เขียนจึงนำมารวบรวมไว้ด้วย โดย
ทั่วไปภาคผนวกมักจะเป็นเนื้อหาที่เป็น
รายละเอียดของเนื้อหา เช่น ตาราง แบบสอบถาม
แบบทดสอบ คำอธิบายเพิ่มเติม เป็นต้นือเป็น
หลักฐานอ้างอิงอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
ด้วยทุกครั้ง
3. สรุป เมื่อบรรยายหรืออธิบายความที่ค้นคว้ามาได้
จบแล้ว ผู้เขียนต้องเขียนสรุปประเด็นอีกครั้งหนึ่ง
การเขียนสรุปช่วยให้ผู้อ่านมองเห็นประเด็นที่ผู้
เขียนนำเสนอได้ง่ายขึ้น ในส่วนของผู้เขียนเอง
การเขียนบทสรุปจะช่วยให้ประเด็นความ
คิดแจ่มแจ้งขึ้นเช่นกัน
3. ส่วนท้าย
ประกอบด้วยบรรณานุกรม และภาคผนวก
1. บรรณานุกรม รายการอ้างอิงในบรรณานุกรม
เป็นรายชื่อหนังสือ เอกสาร ตลอดจนแหล่งข้อมูล
อื่น ๆ ที่ใช้ในการค้นคว้าเพื่อทำรายงาน นอก
จากนี้รายการอ้างอิงยังรวมไปถึง
บทสัมภาษณ์ต่าง ๆ ได้ด้วย เอกสารอ้างอิงเหล่านี้
จะนำมาเรียงลำดับอย่างเป็น
ระบบระเบียบตามหลักการเขียนบรรณานุกรมเพื่อ
ให้ค้นหาไดง่าย
2. ภาคผนวก ส่วนนี้เป็นเนื้อหาที่ไม่ใช่
เนื้อเรื่องรายงานโดยตรง แต่เป็นส่วนประกอบที่
ช่วยให้เข้าใจเนื้อเรื่องมากขึ้น เนื่องจากเนื้อความ
ในภาคผนวกมีความเกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่อง
ในรายงานผู้เขียนจึงนำมารวบรวมไว้ด้วย โดย
ทั่วไปภาคผนวกมักจะเป็นเนื้อหาที่เป็น
รายละเอียดของเนื้อหา เช่น ตาราง แบบสอบถาม
แบบทดสอบ คำอธิบายเพิ่มเติม เป็นต้น
แบบนี้น่ะครับ
16/2/57 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
18 จาก 19
เวปนี้เลยครับ รวมทุกอย่างเกี่ยวกับรายงาน ที่เดียวจบเบย
web รูปแบบรายงาน ลิ้งข้างล่างเลย
5/3/57 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
19 จาก 19
ยกตัวอย่าง
                                                                     รายงาน
                                                              เรื่อง..............

                                                                  จัดทำโดย
                                                              นาย...............
                                                            ชั้น.......เลขที่.......

                                                                    เสนอ
                                                             อาจารย์............

                                                       ภาคเรียนที่..../..(ปีการศึกษา)
                                                        โรงเรียน........................

                                               เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต....
19/4/57 โพสต์โดย DU RANGO
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
เพิ่มหน้าปกไม่เป็น
วิธีใส่ภาพปก คลิปทำไง
คุณสังเกตเห็นความปกตอของคนจากอะไร
เค้าว่ากันว่า....(4)
เพื่อนๆ กูรู เคยโดนเพื่อนบอกว่า "เด๋วเค้าก้หันมามองปกสักวันเองล่ะ"
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู