หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
วิธี การ เสริม สร้าง สมรรถภาพ ทาง กาย
อยากได้แบบฝึกการเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกาย
โรงเรียน | มหาวิทยาลัย | สอบวัดคุณสมบัติ 1/2/53 โพสต์โดย golf11
คำตอบ
1 จาก 1
แบบฝึกเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย


ชื่อผลงาน                การพัฒนาแบบฝึกเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย
                               สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3
ผู้ศึกษาค้นคว้า         นายสุชาติ  มาสินธุ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้  สุขศึกษาและพลศึกษา
ปีการศึกษา              2550

บทคัดย่อ

     การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  (1)  เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3     (2)  เพื่อเปรียบเทียบสมรรถภาพทางกายระหว่างก่อนและหลังเรียนของผู้เรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3    

      กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้  เป็นนักเรียนโรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2550  ซึ่งแบ่งออกเป็น  2  กลุ่ม  ดังนี้  

      (1)  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3  จำนวน  15  คน  

      (2)  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเปรียบเทียบสมรรถภาพทางกายระหว่างก่อนและหลังเรียนของผู้เรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3  จำนวน  38  คน  
       

      เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า  คือ  

      (1)  แบบฝึกเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3  

      (2)  แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียนอายุ  7-9  ปี      


     ซึ่งในการศึกษาค้นคว้าใช้แบบแผนการศึกษาค้นคว้า  One  Group  Pretest-Posttest  design  วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และ  ค่าที  (t-test แบบ Dependent  Samples)

    ผลการศึกษาค้นคว้า  พบว่า


        (1)  จากการทดลองเพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3  นั้น  คะแนนเฉลี่ยของการฝึกปฏิบัติกิจกรรมของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดเท่ากับร้อยละ  89.40  สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ร้อยละ  75  และคะแนนเฉลี่ยของแบบทดสอบหลังเรียน  (ทดสอบสมรรถภาพทางกาย)  ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด  เท่ากับร้อยละ  80.89  สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ร้อยละ  75  ดังนั้น  แบบฝึกเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3  จึงมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้  
       (2)  การศึกษาเปรียบเทียบสมรรถภาพทางกายระหว่างก่อนและหลังเรียนของผู้เรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3  ผลปรากฏว่า  สมรรถภาพทางกายก่อนและหลังเรียนแตกต่างกันที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ  .01
   
         หากใครสนใจที่นวัตกรรมหรือแผนการจัดการเรียนรู้ในเรื่องนี้ ผมยินดีให้คำปรึกษาแนะนำครับ

        ติดต่อ ครูสุชาติ  มาสินธุ์  089-7356364  หรือ 086-9617952
11/3/53 โพสต์โดย ครูแก่
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
วิธีทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักกีฬา
กินโสม แล้วเพิ่มพลังทางเพศ รักษาหลั่งเร็ว ฟื้นฟูสมรรถภาพทางเพศได้จริงไหม
ผู้ใหญ่ที่กินนม จะยังใช้แคลเซียม ไปเสริมสร้างและบำรุงกระดูก อยู่รึเปล่า
ผู้ชายที่เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ โชคดีจัง บวชได้สบายๆเลย... ว่ามั๊ย
อยากทานวิตามินเสริมที่มีส่วนบำรุงสายตา ช่วยแนะนำทีครับ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู