หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
แนะนำการทำใบลดหนี้ของบริษัท (บัญชี) หน่อยค่ะ
คือว่า สินค้าชนิดนี้มุมูลค่า 580,000 บาท และให้ส่วนลด คงเหลือราคา 550,000 บาทตอนขายไป
เมื่อลูกค้าต้องการเปลี่ยนสินค้า จึงคืนกลับบริษัท
ซึ่งบริษัทต้องคืนเงิน 550,000 บาท จึงต้องทำใบลดหนี้ของบริษัท เพื่อให้สรรพากร
รบกวนช่วยแนะนำการทำใบลดหนี้หน่อยค่ะ ไม่มีความรู้ด้านนี้เลยค่ะ
ข้อมูล | การเงิน 11/12/52 โพสต์โดย BiouH
คำตอบ
1 จาก 2
ใบลดหนี้ต้องมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้
1. คำว่า “ใบลดหนี้” ในที่ที่เห็นได้เด่นชัด
2. ชื่อ ที่อยู่ และเลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ออกใบลดหนี้ และในกรณีที่ตัวแทนเป็นผู้ออกใบลดหนี้ในนามของผู้ประกอบการจดทะเบียน ให้ระบุชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของตัวแทนนั้นด้วย
3. ชื่อ ที่อยู่ของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ
4. วัน เดือน ปีที่ออกใบลดหนี้
5. หมายเลขลำดับของใบกำกับภาษีเดิม รวมทั้งหมายเลขลำดับของเล่มถ้ามี มูลค่าของสินค้าหรือบริการที่แสดงไว้ในใบกำกับภาษีดังกล่าว มูลค่าที่ถูกต้องของสินค้าหรือบริการ ผลต่างของจำนวนมูลค่าทั้งสองและจำนวนภาษีที่ใช้คืนสำหรับส่วนต่างนั้น
6. คำอธิบายสั้น ๆ ถึงสาเหตุในการออกใบลดหนี้
7. ข้อความอื่นที่อธิบดีกำหนด


และให้ถือว่าใบลดหนี้ตามมาตรานี้เป็นใบกำกับภาษี ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่มีสิทธิออกใบลดหนี้จะต้องเข้าเงื่อนไขดังต่อไปนี้


(1) เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนที่คำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม
(2) มีการขายสินค้าหรือให้บริการโดยได้ออกใบกำกับภาษีซึ่งมีรายการตามมาตรา 86/4 หรือมาตรา 86/6 แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว
(3) ภายหลังได้ออกใบกำกับภาษีแล้วได้มีเหตุการณ์อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้เกิดขึ้นอันเป็นเหตุให้ภาษีขายที่คำนวณจากมูลค่าของสินค้าหรือบริการมีจำนวนลดลงไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
(ก) มีการลดราคาสินค้าที่ขายเนื่องจากสินค้าผิดข้อกำหนดที่ตกลงกัน สินค้าชำรุดเสียหาย หรือขาดจำนวน คำนวณราคาสินค้าผิดพลาดสูงกว่าที่เป็นจริงหรือเนื่องจากเหตุอื่นตามที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด
(ข) มีการลดราคาค่าบริการเนื่องจากให้บริการผิดข้อกำหนดที่ตกลงกัน บริการขาดจำนวน คำนวณราคาค่าบริการผิดพลาดสูงกว่าที่เป็นจริง
12/12/52 โพสต์โดย รัญรักษ์ วงศ์พันธุเศรษฐ์
2 จาก 2
มันยาก นัก

ก็ทำเป็นส่วนลดการค้า

ก็หมดเรื่อง
18/12/52 โพสต์โดย เหมยเชาฟง
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
หนี้ตั้งนอกบัญชีคืออะไร
ทำประกันชีวิตหลายใบเคลมได้กี่ใบ
ใบเสนอราคาต่างกันกับใบแจ้งหนี้อย่างไร
เป็นพนักงานสินเชื่อของบริษัทจำหน่ายรถจักรยานยนต์ และ เป็นพนักงานบัญชีของโรงรับจำนำ คุณจะเลือกงานไหนหากเงินเดือนเท่ากัน
อยากทราบว่าปีนี้ยังสามารถนำใบเสร็จบริษัทท่องเที่ยวไปลดภาษีได้หรือไม่
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู