หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
คำหมายของนามพหูพจน์ และ นามเอกพจน์
ช่วยตอบด้วยคร่า

ไม่ทราบจริงๆๆๆ
ภาษาอังกฤษ | ภาษาต่างประเทศ | การแปล 15/3/54 โพสต์โดย RINLANNEE_SRISOONOEG
คำตอบ
1 จาก 1
A noun is a word used as the name of a person or a thing. In the following examples, the nouns are underlined.
คำนามคือคำใช้เช่นชื่อบุคคลหรือสรรพสิ่ง. ในตัวอย่างต่อไปนี้, คำนามที่ขีดเส้นใต้ไว้.
     He opened the parcel.
     She is a student.
     The weather is warm.
     A cat is sitting on the steps.
1. Proper nouns
วิสามานยนาม(คำนามเฉพาะ)

Names of individual persons or things are referred to as proper nouns. In English, proper nouns must begin with a capital letter. The underlined words in the following sentences are proper nouns.
คำนามแต่ละบุคคลหรือสรรพสิ่งที่อ้างถึงเช่นวิสามานยนาม(คำนามเฉพาะ). ในภาษาอังกฤษ, วิสามานยนามต้องเริ่มต้นกับอักษรตัวใหญ่. คำขีดเส้นใต้ในประโยคต่อไปนี้คือวิสามานยนาม(คำนามเฉพาะ).
e.g. The capital of England is London.
     My friend, George, is an American.

2. Countable nouns
คำนามนับได้

Countable nouns are nouns which can form a plural, and which can be preceded by a, an, or a number. In the following examples, the countable nouns are underlined.
คำนามนับได้คือคำนามซึ่งสามารถรูปแบบพหูพจน์, และซึ่งสามารถเป็นนำหน้าโดย a, an, หรือ จำนวน. ในตัวอย่างต่อไปนี้, คำนามนับได้ที่ขีดเส้นใต้ไว้.

e.g. A bus is coming.
     You may need an umbrella.
     Here are two books.
     Twenty students are present.

3. The formation of plurals
โครงสร้างพหูพจน์

In general, when a countable noun refers to two or more things, it must be put into the plural. In English, the plural of most countable nouns is formed by adding s. For example:
ในทั่วไป, เมื่อคำนามนับได้อ้างถึงสรรพสิ่งสองอย่างขึ้นไป, จำเป็นต้องใส่ข้างในพหูพจน์. ในภาษาอังกฤษ, พหูพจน์คำนามนามนับได้ส่วนใหญ่ที่รูปแบบโดยการใส่ s.

Singular
เอกพจน์ Plural
พหูพจน์
 hat  hats
 letter  letters
 pencil  pencils
 student  students

It has already been explained that a verb must agree with its subject. When the subject of a verb is a singular noun, the verb must be in the third person singular. The third person singular is the form of the verb used with the personal pronouns he, she, and it.
ได้อธิบายแล้วนั้นคำกริยาต้องสอดคล้องกับประธานเน้น. เมื่อประธานของคำกริยาคือคำนามเอกพจน์, คำกริยาจำเป็นต้องในบุรุษที่สามเอกพจน์. บุรุษที่สามเอกพจน์คือรูปแบบคำกริยาใช้กับบุรุษสรรพนาม he, she, และ it.

When the subject of a verb is a plural noun, the verb must be in the third person plural. The third person plural is the form of the verb used with the personal pronoun they. In the following examples, the verbs are printed in bold type and their subjects are underlined.
เมื่อประธานของคำกริยาคือคำนามพหูพจน์, คำกริยาจำเป็นต้องในบุรุษที่สามพหูพจน์. บุรุษที่สามพหูพจน์คือรูปแบบคำกริยาใช้กับบุรุษสรรพนาม they. ในตัวอย่างต่อไปนี้, คำกริยาที่พิมพ์ในแบบตัวพิมพ์หนาและประธานที่ขีดเส้นใต้ไว้.

Singular Subject (ประธานเอกพจน์): The book is interesting.
Plural Subject (ประธานพหูพจน์): The books are interesting.

Singular Subject (ประธานเอกพจน์): A duck was flying overhead.
Plural Subject (ประธานพหูพจน์): Two ducks were flying overhead.

Singular Subject (ประธานเอกพจน์): One student lives here.
Plural Subject (ประธานพหูพจน์): Three students live here.

See Exercise 1.
ดูแบบฝึกหัด ๑

a. Nouns ending in ch, s, sh, x or z
คำนามการลงท้ายใน ch, s, sh, x หรือ z

For nouns ending in ch, s, sh, x or z, the plural is formed by adding es. The reason for this is that these words would be difficult to pronounce if only s were added. The ending es is pronounced as a separate syllable. For example:
สำหรับคำนามการลงท้ายใน ch, s, sh, x หรือ z, พหูพจน์ที่รูปแบบโดยการใส่ es. เหตุผลสำหรับนี้คือคำควรเป็นความยากการออกเสียงถ้าเพียงแต่ s ที่ใส่. การลงท้าย es ที่ออกเสียงเช่นพยางค์แยกกัน. สำหรับตัวอย่าง

Singular
เอกพจน์ Plural
พหูพจน์
 branch  branches
 match  matches
 bus  buses
 pass  passes
 dish  dishes
 marsh  marshes
 ax  axes
 fox  foxes
 buzz  buzzes


It should be noted that when a plural is formed by adding s to words ending in ce, ge, se or ze, the final es is pronounced as a separate syllable. For example:
ควรเป็นระบุนั้นเมื่อพหูพจน์ที่รูปแบบโดยการใส่ s การลงท้ายใน ce, ge, se หรือ ze, es สุดท้ายที่ออกเสียงเช่นพยางค์แยกกัน. สำหรับตัวอย่าง

Singular
เอกพจน์ Plural
พหูพจน์
 place  places
 voice  voices
 change  changes
 page  pages
 house  houses
 phrase  phrases
 size  sizes

In each of the preceding examples, the singular noun consists of one syllable, whereas the plural noun consists two syllables.
ในแต่ละตัวอย่างก่อนหน้านี้. คำนามเอกพจน์ประกอบด้วยหนึ่งพยางค์, แต่ทว่าคำนามพหูพจน์ประกอบด้วยสองพยางค์.

See Exercise 2.
ดูแบบฝึกหัด ๒

b. Nouns ending in y
คำนามการลงท้ายใน y

Nouns ending in y preceded by a consonant usually form the plural by changing the y to i and adding es. For example:
คำนามการลงท้ายใน y นำหน้าโดยพยัญชนะโดยทั่วไปรูปแบบพหูพจน์โดยการเปลี่ยน y i และการใส่ es. สำหรับตัวอย่าง

Singular
เอกพจน์ Plural
พหูพจน์
 candy  candies
 city  cities
 lady  ladies
 story  stories


Nouns ending in y preceded by a vowel usually form the plural simply by adding s. For example:
คำนามการลงท้ายใน y นำหน้าโดยสระรูปแบบโดยทั่วไปพหูพจน์ง่ายโดยการใส่ s. สำหรับตัวอย่าง

Singular
เอกพจน์ Plural
พหูพจน์
 boy  boys
 day  days
 key  keys
 toy  toys


See Exercise 3.
ดูแบบฝึกหัด ๓

c. Plurals of proper nouns
พหูพจน์วิสามานยนาม(คำนามเฉพาะ)

Proper nouns form plurals following the rules given above, except that proper nouns ending in y always form the plural simply by adding s, even when the y is preceded by a consonant. For example:
วิสามานยนาม(คำนามเฉพาะ)รูปแบบพหูพจน์การตามกฎให้ข้างบน, ยกเว้นนั้นวิสามานยนาม(คำนามเฉพาะ)การลงท้ายใน y เสมอรูปแบบพหูพจน์ง่ายโดยการใส่ s, แม้แต่เมื่อ y ที่นำหน้าโดยพยัญชนะ. สำหรับตัวอย่าง

Singular
เอกพจน์ Plural
พหูพจน์
 Jill  Jills
 Tom  Toms
 George  Georges
 Grace  Graces
 Jones  Joneses
 Max  Maxes
 May  Mays
 Nancy  Nancys
 Sally  Sallys


See Exercise 4.
ดูแบบฝึกหัด ๔

d. Nouns ending in f or fe
คำนามการลงท้ายใน f หรือ fe

Some English nouns ending in f or fe change the f to v when forming the plural. For instance, the following nouns ending in f form the plural by changing the f to v and adding es:
บางคำนามภาษาอังกฤษการลงท้ายใน f หรือ fe เปลี่ยน f v เมื่อรูปแบบพหูพจน์. สำหรับตัวอย่าง, การตามหลังคำนามการลงท้ายใน f รูปแบบพหูพจน์โดยการเปลี่ยน f  v และการใส่ es

Singular
เอกพจน์ Plural
พหูพจน์
 calf  calves
 elf  elves
 half  halves
 leaf  leaves
 loaf  loaves
 self  selves
 sheaf  sheaves
 shelf  shelves
 thief  thieves
 wolf  wolves

In addition, the following nouns ending in fe form the plural by changing the f to v and adding s:
นอกจากนั้น, การตามหลังคำนามการลงท้ายใน fe รูปแบบพหูพจน์โดยการเปลี่ยน f  v และการใส่ s

Singular
เอกพจน์ Plural
พหูพจน์
 knife  knives
 life  lives
 wife  wives

There are also a few nouns ending in f which can form the plural in two different ways. For example:
มีคำนาม ๒ - ๓ คำการลงท้ายใน f ด้วยซึ่งสามารถรูปแบบพหูพจน์ในวิธีแตกต่างกัน ๒ แบบ. สำหรับตัวอย่าง

Singular
เอกพจน์ Plural
พหูพจน์
 hoof  hoofs or hooves
 scarf  scarfs or scarves
 staff  staffs or staves
 wharf  wharfs or wharves

Most other nouns ending in f or fe form the plural simply by adding s.
คำนามอื่นส่วนใหญ่การลงท้ายใน f หรือ fe รูปแบบพหูพจน์ง่ายโดยการใส่ s.

See Exercise 5.
ดูแบบฝึกหัด ๕

e. Nouns ending in o
คำนามการลงท้ายใน o

Some English nouns ending in o form the plural by adding s, some form the plural by adding es, and some can form the plural by adding either s or es. The following fairly commonly used nouns form the plural by adding es:
บางคำนามภาษาอังกฤษการลงท้ายใน o รูปแบบพหูพจน์โดยการใส่ s, บางรูปแบบพหูพจน์โดยการใส่ es, และสามารถรูปแบบพหูพจน์โดยการใส่ถ้าไม่ s ก็ es. ใช้คำนามสมควรโดยทั่วไปต่อไปนี้รูปแบบพหูพจน์โดยการใส่ es

Singular
เอกพจน์ Plural
พหูพจน์
 archipelago  archipelagoes
 cargo  cargoes
 echo  echoes
 hero  heroes
 innuendo  innuendoes
 mosquito  mosquitoes
 potato  potatoes
 tomato  tomatoes
 tornado  tornadoes
 torpedo  torpedoes
 veto  vetoes
 volcano  volcanoes

Most other nouns ending in o, particularly those of Spanish or Italian origin, can form the plural simply by adding s; however a good dictionary should be consulted in cases of doubt. For example:
คำนามอื่นส่วนใหญ่การลงท้ายใน o, โดยเฉพาะภาษาสเปนหรือภาษาอิตาลี, สามารถรูปแบบพหูพจน์ง่ายโดยการใส่ s; แต่ทว่าพจนานุกรมดีควรเป็นค้นหาข้อมูลในกรณีความสงสัย. สำหรับตัวอย่าง


Singular
เอกพจน์ Plural
พหูพจน์
 albino  albinos
 alto  altos
 casino  casinos
 piano  pianos
 radio  radios
 ratio  ratios
 silo  silos
 solo  solos
 sombrero  sombreros
 soprano  sopranos
 studio  studios


See Exercise 6.
ดูแบบฝึกหัด ๖

f. Foreign words
คำต่างประเทศ

Many words from other languages have been adopted into the English language. Most of these form the plural by adding s or es, but some, particularly Greek and Latin words used for scientific purposes, form the plural in the same way that they do in the original language. For example:
คำจำนวนมากจากภาษาอื่นได้นำมาใช้ข้างในภาษาอังกฤษ. คำเหล่านี้ส่วนใหญ่รูปแบบพหูพจน์โดยการใส่ s หรือ es, แต่มีบ้าง,โดยเฉพาะคำภาษากรีสและละตินใช้สำหรับความประสงค์ทางวิทยาศาสตร์, รูปแบบพหูพจน์ในวิธีเหมือนกันนั้นในภาษาดั้งเดิม. สำหรับตัวอย่าง

Singular
เอกพจน์ Plural
พหูพจน์
 analysis  analyses
 axis  axes
 basis  bases
 crisis  crises
 criterion  criteria
 honorarium  honoraria
 hypothesis  hypotheses
 medium  media
 nebula  nebulae
 nucleus  nuclei
 oasis  oases
 parenthesis  parentheses
 phenomenon  phenomena
 spectrum  spectra
 stimulus  stimuli
 stratum  strata
 synopsis  synopses
 synthesis  syntheses
 thesis  theses
 vertebra  vertebrae


See Exercise 7.
ดูแบบฝึกหัด ๗

g. Hyphenated nouns
คำนามเชื่อมคำโดยใช้เครื่องหมายยติภังค์
In the case of nouns formed from two or more words joined by hyphens, usually only the last word forms a plural. However, there are a few cases in which only the first word forms a plural. For example:
ในกรณีคำนามรูปแบบจากคำสองคำหรือมากกว่าเชื่อมต่อกันโดยเครื่องหมายยติภังค์, โดยทั่วไป, เพียงแต่คำสุดท้ายรูปแบบพหูพจน์. แต่ทว่า, มีกรณี ๒ - ๓ ข้อในซึ่งเพียงแต่คำแรกรูปแบบพหูพจน์. สำหรับตัวอย่าง


Singular
เอกพจน์ Plural
พหูพจน์
 brother-in-law  brothers-in-law
 daughter-in-law  daughters-in-law
 father-in-law  fathers-in-law
 mother-in-law  mothers-in-law
 runner-up  runners-up
 sister-in-law  sisters-in-law
 son-in-law  sons-in-law


h. Numbers and letters
ตัวเลขและตัวอักษร
Numbers, letters, and other symbols can form plurals by adding 's. For example:
ตัวเลข, ตัวอักษรและเครื่องหมายสามารถรูปแบบพหูพจน์โดยการใส่ 's. สำหรับตัวอย่าง

Singular
เอกพจน์ Plural
พหูพจน์
 3  3's
 b  b's
 %  %'s


i. Irregular plurals
พหูพจน์รูปพิเศษ
The English language has not always used s to form plurals. There are still a few words surviving from Old English, which do not use s to form the plural. For example:
ภาษาอังกฤษไม่มีใช้เสมอ s รูปแบบพหูพจน์. มีแต่ ๒ - ๓ คำยังใช้จากภาษาอังกฤษสมัยเก่า, ซึ่งไม่ใช้ s รูปแบบพหูพจน์. สำหรับตัวอย่าง

Singular
เอกพจน์ Plural
พหูพจน์
 child  children
 foot  feet
 goose  geese
 tooth  teeth
 louse  lice
 mouse  mice
 ox  oxen
 man  men
 woman  women

Nouns ending in man usually form the plural by changing man to men. For example:
คำนามการลงท้ายใน man โดยทั่วไปรูปแบบพหูพจน์โดยการเปลี่ยน man  men. สำหรับตัวอย่าง

Singular
เอกพจน์ Plural
พหูพจน์
 gentleman  gentlemen
 policeman  policemen
 policewoman  policewomen


A few nouns do not change in the plural. For example:
คำนาม ๒ - ๓ คำไม่เปลี่ยนในพหูพจน์. สำหรับตัวอย่าง

Singular
เอกพจน์ Plural
พหูพจน์
 deer  deer
 sheep  sheep
 salmon
 salmon


See Exercise 8.
15/3/54 โพสต์โดย prasit_khorat
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ภาษาอังกฤษ
คำว่า children toy เป็นคำเอกพจน์ หรือพหูพจน์ คะ คือถามมาหลายคนแล้ว ไม่กระจ่างซักที
เอกพจน์และพหูพจน์
การเปลี่ยนรูป พหูพจน์ เป็นเอกพจน์ ทำได้อย่างไรบ้าง
พจน์ในภาษาอังกฤษคืออะไร
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู