หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
โครงงานวิด
ในงานวิดเค้าแสดงผลงาน
มี บอร์ด แผ่นผับ ตัวอย่างที่ทดลอง แค่นี้ได้ไหม
รายงาน | ปัญหาคาใจ | วิทยาศาสตร์ 17/8/54 โพสต์โดย แค่มีเธอ
คำตอบ
1 จาก 3
มีรูปเล่มโครงงานด้วยก็จะดีนะค่ะ
17/8/54 โพสต์โดย kittyku
2 จาก 3
รายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วยส่วนและหัวข้อต่างๆดังต่อไปนี้

ปกนอก
ปกใน
บทคัดย่อ
กิตติกรรมประกาศ    
สารบัญ
สารบัญตาราง
สารบัญกราฟ
สารบัญรูปภาพ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 3 อุปกรณ์และวิธีการทดลอง
บทที่ 4  ผลการทดลอง
บทที่ 5  สรุปและอภิปรายผลการทดลอง
บรรณานุกรม(เอกสารอ้างอิง)
ภาคผนวก(ถ้ามี)
5/9/54 โพสต์โดย เดกดี2
3 จาก 3
บทที่ 1 บทนำ
     ที่มาและความสำคัญ

                 (กล่าวถึงความเป็นมา เหตุจูงใจ หรือปัญหาที่ศึกษา)

     จุดมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า

                 (ระบุจุดประสงค์ของการศึกษาค้นคว้าหรือปัญหาที่ต้องการศึกษาเพื่อให้ได้คำตอบ)

     สมมติฐานของการศึกษา

                 (ข้อความที่แสดงการคาดคะเนคำตอบล่วงหน้าก่อนการทดลอง  มีพื้นฐานจากการศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและข้อมูลอื่น ๆ   ถ้าเป็นโครงงานประเภทสำรวจก็ไม่ต้องระบุสมมติฐาน)

     ตัวแปรที่เกี่ยวข้อง

                 (มีตัวแปรต้น……………., ตัวแปราตาม………………, ตัวแปรควบคุม……….)

     ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า

                 (ระบุให้ชัดเจนว่าโครงงานนี้ทำกว้างแค่ไหน)

     ข้อตกลงเบื้องต้นและศัพท์เทคนิค

                 (ระบุความหมายของคำบางคำให้ชัดเจน)

บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง
     (กล่าวถึงข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ศึกษาจากเอกสาร ตำรา วารสาร หรือสิ่งพิมพ์อื่นๆ เพื่อให้ได้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการ หลักการทางวิทยาศาสตร์ที่ต้องนำมาใช้และเป็นแนวทางของการตั้งสมมติฐาน)

บทที่ 3 อุปกรณ์และวิธีดำเนินการทดลอง
     วัสดุ-อุปกรณ์และสารเคมี

                 (ให้ระบุว่าใช้วัสดุอุปกรณ์และสารเคมีใดบ้าง)

     วิธีดำเนินการทดลอง

                 (อธิบายวิธีการศึกษาค้นคว้าทุกขั้นตอนโดยละเอียด เช่นการออกแบบการทดลอง วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล การคิดตัวเลขทางสถิติ)

บทที่ 4 ผลการทดลอง
     (ระบุผลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการดำเนินการทดลอง ควรนำเสนอในรูปตาราง กราฟ หรือรูปภาพ)

บทที่ 5 สรุปและอภิปรายผลการทดลอง
     (การสรุปอาจสรุปเป็นตอน ๆ หรือสรุปเป็นความเรียงเดียวก็ได้      เนื้อหาการสรุปต้องสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการศึกษาที่ตั้งไว้    การอภิปรายผลการทดลองให้ยึดหลักภาษาสำนวนที่ผู้อ่านจะเห็นคล้อยตามด้วย)
5/9/54 โพสต์โดย เดกดี2
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
คุณได้ประกอบอาชีพตรงสาขาวิชาที่ได้เรียนจบมาไหม
ท่าคุณมีชีวิดได้7วันคุณจะทำอะไร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ♥♥
เป็นไปได้ไหมครับที่ทำโครงงานเสร็จภายใน 2 วัน
***น้ำอะไร?***
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู