หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
โครงการในพระราชดำริ มีอะไรบ้าง
โครงการพัฒนาลุ่มน้ำป่าสักเป็นโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงให้กรมชลประทานศึกษาความเหมาะสมของโครงการเขื่อนเก็บกักแม่น้ำป่าสักอย่างจริงจัง เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำและบรรเทาอุทกภัยในเขตลุ่มน้ำป่าสัก ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2537 อนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการก่อสร้างเขื่อนเก็บกักน้ำแม่น้ำป่าสัก ประกอบด้วยแผนงานหลัก 2 แผนงาน คือ แผนงานก่อสร้างโครงการและงานแก้ไขพัฒนาสิ่งแวดล้อม และแผนงานพัฒนาอาชีพให้แก่ราษฎรในพื้นที่โครงการพัฒนาลุ่มน้ำป่าสัก โดยระยะแรกของการดำเนินงาน คณะอนุกรรมการพัฒนาอาชีพให้แก่ราษฎรได้มีนโยบายให้เร่งรัดพัฒนาอาชีพที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนก่อน ทั้งระยะสั้น และระยะยาว เพื่อให้เกษตรกรมีอาชีพและรายได้ที่ยั่งยืน ทำให้เกษตรกรในพื้นที่ดังกล่าวมีรายได้เพิ่มขึ้นมาในระดับหนึ่ง

ในปีงบประมาณ 2545 เริ่มดำเนินการในพื้นที่ชลประทานเปิดใหม่ ทั้ง 3 โครงการ คือ โครงการพัฒนานิคม-แก่งคอย โครงการแก่งคอย-บ้านหม้อ และโครงการพัฒนานิคม รวมพื้นที่ประมาณ 135,500 ไร่ โดยกรมชลประทานได้ขยายเวลาการดำเนินการก่อสร้างคลองส่งน้ำ ซึ่งจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในปี 2548 ซึ่งถึงแม้ว่าระบบส่งน้ำยังไม่แล้วเสร็จ แต่พื้นที่ดังกล่าวบางส่วนยังมีศักยภาพในการพัฒนาไปก่อนล่วงหน้าได้
ข้อมูล 19/2/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 1
เรารู้เท่าที่เราอ่านมาจากเวบนะครับ
โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน จ.ฉะเชิงเทรา
โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง จ.นราธิวาส
โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน จ.สกลนคร
โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย จ.เพชรบุรี เน้นเรื่องป่าเปียก,ป่าชายเลน
โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน จ.จันทบุรี เน้นเรื่องสภาพแวดล้อม การฟื้นฟูป่าชายเลนและโครงการอนุรักษ์หญ้าทะเล
โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ จ.เชียงใหม่ เน้นเรื่องทฤษฏีการปลูกป่า 3 อย่าง
โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่อาว จ.ลำพูน เน้นเรื่องการพัฒนาและฟื้นฟู
โครงการห้วยองคต จ.กาญจนบุรี เน้นเรื่องการฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อม (rehabilitation)
โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย จ.เพชรบุรี เน้นการรักษาสภาพป่าชายเลนโดยวิธีทางธรรมชาติ
โครงการพัฒนาปากน้ำปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
โครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้ำสาขาแม่ปิง จ.เชียงใหม่และลำพูน เน้นการปลูกป่า การทำแนวกันไฟ
โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าขุนแม่กวง จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร
โครงการศูนย์ศึกษาวิจัยธรรมชาติและป่าพรุสิรินทร
โครงการพระราชดำริเกี่ยวกับดิน

โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ฉะเชิงเทรา
โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.นราธิวาส
โครงการศูนย์ ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เพชรบุรี
โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เชียงใหม่
โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มแม่อาว จ.ลำพูน
โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม จ.ราชบุรี
โครงการทดลองแก้ปัญหาดินเปรี้ยว จ.นครนายก
แนวพระราชดำริ "แกล้งดิน"
แนวพระราชดำริเกี่ยวกับการนำ "หญ้าแฝก" มาใช้ป้องกันการพังทะลายของดิน
แนวพระราชดำริ "ห่มดิน" เพื่อการฟื้นฟูดินที่เสื่อมสภาพ
โครงการพระราชดำริเกี่ยวกับน้ำ

โครงการพัฒนาลุ่มน้ำป่าสัก จ.ลพบุรี,จ.สระบุรี
โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่อาว จ.ลำพูน
โครงการห้วยองคต จ.กาญจนบุรี
โครงการเขื่อนขุนด่านปราการชล จ.นครนายก
โครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้ำสาขาแม่ปิง จ.เชียงใหม่,จ.ลำพูน
โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย จ.เพชรบุรี
โครงการน้ำดีไล่น้ำเสียตามคลองต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร
โครงการบำบัดน้ำเสียโดยใช้พืช บึงมักกะสัน จ.กรุงเทพมหานคร
แนวพระราชดำริ "แก้มลิง"
"ฝนหลวง"
โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย จ.เพชรบุรี เน้นการบำบัดน้ำเสียชุมชน โดยวิธีทางธรรมชาติ
โครงการผันน้ำเข้าที่ส่วนพระองค์ บริเวณพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย ทุ่งมะขามหย่อง จ.พระนครศรีอยุธยา
โครงการป้องกันน้ำท่วมด้วยการเบี่ยงน้ำ คลองลัดโพธิ์ กรุงเทพมหานคร
โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยทอน จังหวัดหนองคาย
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี
โครงการทางด้านวิศวกรรม

โครงการทางยกระดับลอยฟ้าบรมราชชนนี
โครงการสะพานพระราม 8
โครงการด้านการจราจร เกี่ยวกับการขยายถนนคอขวดจุดต่างๆ
ไบโอดีเซลและแก๊สโซฮอล์จากพืชของไทย
กังหันชัยพัฒนา
ฝายแม้ว หรือการจัดทำฝายชะลอน้ำ เพื่อฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรม

อ้างอิง http://th.wikipedia.org/wiki/โครงการอันเนื่องมากจากพระราชดำริ
21/2/55 โพสต์โดย ฺBlordmaster
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
โครงการพระราชดำริทั้งหมดของภาคเหนือมีทั้งหมดกี่โครงการมีโครงการอะไรบ้าง
โครงการพระราชดําริ มีกี่โครงการ
โครงการที่วิจัยและพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตเป็นกลุ่มแรก
หนังสือรวมเรื่องต่างๆโครงการตามพระราชดำริสวนป่าสมุนไพร
ท่าเรือทวายของพม่า ท่าเรือโลก
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู