หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
นิทานคุณธรรม คือ อะไร ?
ความหมาย
นิทาน | แชท 9/8/55 โพสต์โดย ครูแก่
คำตอบ
1 จาก 4
อาจเป็นนิทานสนุกๆแต่แฝงด้วยคำสอนเรื่องศิลธรรมคุณธรรมที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ให้คนอ่านได้เข้าใจง่ายๆครับ
9/8/55 โพสต์โดย somwangb9
2 จาก 4
นิทานคุณธรรม นิทานธรรมะ ปลูกฝังจิตสำนึกเพื่อการเรียนรู้ นิทานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเยาวชน
9/8/55 โพสต์โดย ป่านเด็กนอก
3 จาก 4
คือ นิทานปลูกฝังจิตสำนึกเพื่อการเรียนรู้ เพื่อสร้างสานคุณธรรมให้แก่เด็กและเยาวชน
9/8/55 โพสต์โดย TopBOY
4 จาก 4
- นิทาน หมายถึงเรื่องเล่าที่เล่าสืบต่อกันมา หรือแต่งขึ้นใหม่ มีจุดมุ่งหมายเน้นให้เห็นเกิดความบันเทิง และทอดแทรกแนวคิด คติสอนใจ
  อาจเรียกนิทานพื้นบ้าน นิทานพื้นเมือง นิทานชาวบ้าน เป็นต้น
- คุณธรรม  หมายถึง  คุณงามความดีที่สั่งสมอยู่ในจิตใจของมนุษย์ และมีการแสดงออกหรือกระทำ ไปด้วยความ
 สำนึกในจิตใจโดยได้ยึดถือจนเป็นความเคยชิน อันเป็นคุณลักษณะหรือพฤติกรรมที่ดีงาม สามารถแสดงออกมาทั้ง ทางกาย วาจา
และจิตใจเป็นที่ยอมรับว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อตนเองผู้อื่น และสังคม
- นิทานคุณธรรม หมายถึงนิทานที่แต่งขึ้นเพื่อทอดแทรกแนวคิด คติสอนใจ ในเรื่องความดีสูงสุด  
 ที่ปลูกฝังอยู่ในอุปนิสัยอันดีงามอยู่ในจิตสำนึก   อยู่ในความรู้สึกผิดชอบชั่วดี เช่น ความซื่อสัตย์ ความพอดี ความอดทน ขยันหมั่นเพียร
9/8/55 โพสต์โดย ปลาย่าง
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
จะทำอย่างไร?ให้คนไทยทุกคนมีคุณธรรม&สามัคคี
ลิงอวดเก่ง
พี่น้องคนไทย น้ำใจงามช่วยแต่นิทานเรื่องนี้หน่อยนะค่ะ
มาเล่นต่อนิทานเรื่องเล่า แบบขำๆดีกว่า
นิทานเซน : ใช้ทองซื้อปัญญา
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู