หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ความหมายของจิตวิทยาพัฒนาการ มีอยู่ว่า
การบ้าน 22/6/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 1
ความหมายของคำว่า “จิตวิทยาพัฒนาการ”

   จิตวิทยา ( Psychology) หมายถึง วิชาหนึ่งที่ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ โดยมีการศึกษาพฤติกรรมหรือการกระทำของสัตว์  เพื่อนำผลที่ได้จากการศึกษาดังกล่าวมาประยุกต์ใช้และเปรียบเทียบกับลักษณะการกระทำของมนุษย์ต่อไป นอกจากนั้น จุดมุ่งหมายของจิตวิทยาที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือเพื่อช่วยให้เกิดความเข้าใจในพฤติกรรมต่างๆของบุคคลได้ง่ายขึ้น และประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็ว

    พัฒนาการ(Development) หมายถึง ลักษณะของการเปลี่ยนแปลงที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีระเบียบแบบแผน งานพัฒนาการต่างๆจะเป็นกระบวนการเฉพาะอย่าง ซึ่งจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในหลายๆแง่ เช่น ทางด้านสรีระทางโครงสร้างของรูปร่างและอื่นๆ

จิตวิทยาพัฒนาการ (development psychology)  

   เป็นจิตวิทยาแขนงหนึ่งที่มุ่งศึกษามนุษย์ทุก วัยตั้งแต่ปฏิสนธิจนกระทั่งวาระสุดท้ายของชีวิต ในทุก ๆ ด้าน ทั้งด้านการเจริญเติบโตทางร่างกาย ความคิด อารมณ์ ความรู้สึก เจตคติ พฤติกรรมการแสดงออก สังคม บุคลิกภาพ ตลอดจนสติปัญญาของบุคคลในวัยต่างกัน เพื่อให้ทราบถึงลักษณะพื้นฐาน ความเป็นมา จุดเปลี่ยน จุดวิกฤตในแต่ละวัย

อ้างอิง : http://www.nmc.ac.th/database/file_science/%CB%B9%E8%C7%C2%B7%D5%E8%201%20%E1%B9%C7%A4%D4%B4%A8%D4%B5%C7%D4%B7%C2%D2%BE%D1%B2%B9%D2%A1%D2%C3.ppt
22/6/53 โพสต์โดย ลอร์ดตาม
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ท่านคิดว่าจิตวิทยาธุรกิจมีประโยชน์กับตัวท่านอย่างไร และท่านจะนำจิตวิทยาธุรกิจไปใช้ได้อย่างไร
อยู่กันอย่างไร ถ้าหมดใจต่อกันแล้ว แต่มีลูกที่จะต้องเลี้ยงดูให้เติบโตอย่างมีพัฒนาการทั้งด้าน IQ และ EQ
ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาการสื่อสารมีหรือป่าวคะ
ท่านใช้จิตวิทยาในด้านใดอ่านเพื่อนในกูรู !!!
วิธีกระตุ้นพัฒนาการเด็กพูดช้า
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู