หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ประโยชน์ของวิชาเศรษฐศาสตร์
ค่ะ อยากให้ช่วยหา
ประโยชน์ของวิชาเศรษฐศาสตร์
มาประมาณ 9 ข้อค่ะ
ขอบคุณมากๆๆค่ะ
เศรษฐศาสตร์ 18/11/51 โพสต์โดย sarunporn
คำตอบ
1 จาก 2
ความสำคัญและประโยชน์ของวิชาเศรษฐศาสตร์

ความสำคัญของเศรษฐศาสตร์              เศรษฐศาสตร์เป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของบุคคลในทุกระดับ  นับตั้งแต่ระดับผู้บริหารประเทศจนถึงระดับประชาชนทั่วไป
1. ระดับผู้บริหารประเทศ  เศรษฐศาสตร์จะเข้าไปมีบทบาทในการพิจารณาวางแผนการใช้ทรัพยากรต่างๆ ที่มีอยู่อย่างจำกัดของประเทศ  ให้ได้ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด  ให้ประชาชนทุกคนอยู่ดีกินดี ดำรงชีวิตด้วยความผาสุก  มีปัจจัยต่างๆ เพียงพอที่จะอำนวยประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต  ไม่มีการเอารัดเอาเปรียบกันในทางเศรษฐกิจ  และเกืดความเป็นธรรมในสังคม

2.  ระดับประชาชน  เศรษฐศาสตร์จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการพิจารณาเลือกและตัดสินใจในเหตุการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน  เช่น  ผู้ผลิตจะผลิตสินค้าโดยใช้วิธีรการใดจึงจะเสียต้นทุนต่ำสุดและสอดคล้องกับความต้องการของตลาด  ผู้บริโภคจะตัดสินใจได้ว่าควรบริโภคสินค้าใด  ราคาใดจึงจะได้รับประโยชนย์มากที่สุดประชาชนทั่วไปก็จะต้องพิจารณาถึรายได้และรายจ่ายของตนในการซื้อสินค้าและบริการ   เพื่อสนองความต้องการของตนเองให้เพียงพอและเหมาะสมกับรายได้และเกิดความพึงพอใจมากที่สุด  เป็นต้น  นอกจากนี้ยังทำให้ประชาชนเข้าใจปัญหาทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในประเทศ  สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ได้  เข้าใจบทบาทและการดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาล  และให้ความร่วมมือโดยเต็มใจในฐานะเป็นพลเมืองดีของสังคม


ประโยชน์ของวิชาเศรษฐศาสตร์  มีดังนี้

1.  ประโยชน์ที่เกิดกับผู้ศึกษาโดยตรง  ผู้ศึกษาจะเข้าใจหลักทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ เข้าใจภาวะเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ ทำให้ปรับตัวเข้ากับเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงได้อย่างดี สามารถดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างมีหลักเกณฑ์


เศรษฐศาสตร์จะช่วยให้เข้าใจภาวะการเปลี่ยนของเศรษฐกิจ สามารถปรับตัวและดำรวชีวิตอยู่ได้อย่างมีหลักเกณฑ์

2.  ประโยชน์ในฐานะผู้บริโภค  ทำให้ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกบริโภคสินค้าและบริการที่  ตนได้รับความพอใจสูงสุดภายใต้ระดับรายได้ที่มีอยู่  เป็นการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดคุ้มค่าและเกิดประโยชน์มากที่สุด  นอกจากนี้ช่วยให้ผู้บริโภคเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของสภาวะทางเศรษฐกิจ  และปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่  เกิดขึ้น  ตลอดจนรู้จักการออม  แสวงหารายได้ และรายจ่ายอย่างคุ้มค่าเศรษฐศาสตร์จะช่วยให้ผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของตน
และเกิดประโยชน์สูงสุด

3. ประโยชน์ในฐานะผู้ผลิต  ทำให้ผู้ผลิตตัดสินใจเลือกใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดไปในการผลิตสินค้าและบริการอย่างคุ้มค่า  ประหยัด ช่วยลดต้นทุนการผลิต  ทำให้ธุรกิจได้รับกำไรเพิ่มขึ้น  นอกจากนี้ช่วยให้ผู้ผลิตเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของสภาวะทางเศรษฐกิจ  และปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์การที่เกิดขึ้น    สามารถตัดสินใจเลือกลงทุนหรือดำเนินธุรกิจได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์นั้นๆ

 

  เศรษฐศาสตร์จะให้เจ้าของตัดสินใจใช้ปัจจัยการผลิตที่มีต้นทุนต่ำและได้กำไรสูงสุด


4.  ประโยชน์ในฐานะรัฐบาล  ทำให้ผู้บริหารเข้าใจลักษณะโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศ  สามารถวิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหาทางเศรษฐกิจและแสวงหาแนวทางแก้ไข  โดยกำหนดออกมาเป็นแผนและนโยบายทางเศรษฐกิจที่จะนำไปใช้ในการแก้ปัญหา  ให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศ


   รัฐบาลในฐานะผู้บริหารประเทศที่เข้าใจหลักเศรษฐศาสตร์จะสามารถ กำหนดนโยบายและการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจของประเทศไทยได้


5. ประโยชน์ในฐานะพลเมืองของประเทศ  ทำให้เข้าใจปัญหาเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในบ้านเมือง  เข้าใจบทบาทและการดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาล  เพื่อจะได้ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
Credit : http://learners.in.th/blog/eco/84072?class=yuimenuitemlabel
18/11/51 โพสต์โดย Re_K
2 จาก 2
ประโยชน์ของวิชาเศรษฐศาสตร์

•         ในฐานะผู้บริโภค ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์จะช่วยให้ผู้บริโภคสามารถประมาณการและวางแผนในการบริโภคสินค้าและบริการเพื่อให้ได้รับความพอใจสูงสุดจากงบประมาณที่มีอยู่จำกัด
•         ในฐานะผู้ผลิต ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์จะช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับการค้าและการลงทุน เช่น ควรจะผลิตสินค้าชนิดใดเป็นปริมาณและราคาเท่าใด หรือควรเลือกใช้เทคนิคการผลิตอย่างไร
•         ในฐานะผู้บริหารประเทศ ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์จะช่วยให้เข้าใจในปัญหาทางเศรษฐกิจของประเทศตลอดจนการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างเหมาะสม
18/11/51 โพสต์โดย wooddy
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
คณะบริหารต้องเรียนอะไรบ้าง
เรียนเศรษฐศาสตร์จบไปทำอะไรได้มั่งครับ ?
การวิเคราะห์เศรษฐกิจอีก5ปีข้างหน้าของไทยจะเป็นอย่างไรโดยใช้หลักเศรษฐศาสตร์
ความกินดีอยู่ดี เกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์ยังไง
เศรษฐศาสตร์เพื่อประชาชน คืออะไร
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู