หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีกรณีพิเศษ
กฏหมาย 28/7/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 1
การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีกรณีพิเศษ ได้แก่ การซื้อหรือการจ้าง จากส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วย ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่น ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติ ให้มีฐานะเป็น ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ ในกรณีดังต่อไปนี้
             (๑)  เป็นผู้ผลิตพัสดุ หรือทำงานจ้างนั้นเอง และนายกรัฐมนตรีอนุมัติให้ซื้อ หรือจ้าง
             (๒)  มีกฎหมาย หรือมติคณะรัฐมนตรี กำหนดให้ซื้อหรือจ้าง และกรณีนี้ให้รวมถึง หน่วยงานอื่น ที่มีกฎหมาย หรือมติคณะรัฐมนตรี กำหนดด้วย                           ขั้นตอนและวิธีการ

             1.              เจ้าของงบประมาณทำบันทึกข้อความขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้างโดยวิธีกรณีพิเศษ เสนออธิการบดี  ผ่านหัวหน้างานพัสดุ ให้ความเห็น

             2.              เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว เจ้าหน้าที่พัสดุหน่วยงาน จัดทำรายงานการจัดซื้อ/จัดจ้างโดยวิธี

กรณีพิเศษ ซึ่งข้อความจะต้องประกอบไปด้วย

                           2.1              เหตุผลในการซื้อ/จ้างด้วยวิธีกรณีพิเศษ

                           2.2              รายการและจำนวน ของพัสดุที่จะซื้อ/จ้าง

                           2.2              วงเงินงบประมาณที่จะจัดซื้อ/จัดจ้าง (โดยประมาณ) พร้อมบอกแหล่งของเงิน

ที่จะใช้จัดซื้อ

                           2.3              ระยะเวลาที่จะให้ผู้ขายส่งมอบของ

                           2.4              การเสนอรายชื่อคณะกรรมการตรวจรับ/คณะกรรมการตรวจการจ้าง

                           เจ้าหน้าที่พัสดุหน่วยงานเสนอรายงานการจัดซื้อ/จัดจ้าง พร้อมแนบรายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อ/จ้าง รวมทั้งแนบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อให้อธิการบดีอนุมัติรายงานการจัดซื้อ/จัดจ้าง พร้อมลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

             3.              เจ้าหน้าที่พัสดุหน่วยงาน สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง  เสนออนุมัติต่ออธิการบดี

ผ่านหัวหน้างานพัสดุ  (กรณีวงเงินจัดซื้อ/จัดจ้าง ไม่เกิน 100,000.- บาท  ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

จัดจ้างได้ในวงเงินที่ได้รับความเห็นชอบ)
28/7/53 โพสต์โดย ครูแก่
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
อยากทราบขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
รายงานขอจ้างโดยวิธีพิเศษ
คุณจะทำอะไรดี
การทำธุรกรรมระหว่างองค์กรธุรกิจ กับองค์กรธุรกิจด้วยกันเอง เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง มีเเบบจำลองทางธุรกิจอย่างไร
ห้างร้านเพิ่งจัดตั้งมีรายได้น้อยยังไม่มีการจ่ายเงินเดือนได้ไหม
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู