หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
วิธีการจัดทำแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา
ขอทราบวิธีการจัดทำแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษาและสาระของแผน  ขอบคุณมากครับ
" โรงเรียน" | การจัดการ" 9/6/53 โพสต์โดย hs9kgw
คำตอบ
1 จาก 1
วิธีการจัดทำแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา
               กระบวนการจัดทำกลยุทธ์ของสถานศึกษา ประกอบด้วยขั้นตอนที่สำคัญ 3 ขั้นตอน คือ
1. การศึกษาสถานภาพของสถานศึกษา
               เป็นการสำรวจวิเคราะห์ภารกิจหลัก สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดบริการการศึกษาของสถานศึกษา การประเมินสถานภาพของสถานศึกษาซึ่งทำให้ทราบว่าสถานศึกษามีโอกาศ  อุปสรรค จุดแข็ง จุดอ่อน อย่างไรบ้าง เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปกำหนดทิศทางการพัฒนา
               2. กำหนดทิศทางของสถานศึกษา
               เป็นกิจกรรมที่มีเป้าหมายหลักที่ต้องการจะทราบความคาดหวังของสถนานศึกษาว่าจะเป็นอย่างไรในอนาคต พร้อมทั้งกำหนดประเภทภารกิจ และผลงานที่จะต้องสร้างสรรค์เพื่อที่จะไปให้ถึงความหวังนั้นๆ โดยผ่านกระบวนการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์(ผลลัพธ์) เป้าหมายผลผลิตหลัก
               3. การกำหนดกลุทธ์ของสถานศึกษา
               เป็นการกำหนดวิธีการปฏิบัติงานของสถานศึกษาที่มีความเหมาะสม สอดคล้องกับสถาพแวดล้อมและสถานการณ์ของสถานศึกษาที่ได้ศึกษาไว้ โดยยึดทิศทางของสถานศึกษา กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์ ลักษณะงานที่ทำและทางเลือกที่เหมาะสม

โดยสรุป ภาพรวมตลอดแนวการจัดทำแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา ลำดับได้ดังนี้
>ทบทวนภารกิจ
>วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก – ภายใน
>การประเมินสถานภาพสถานศึกษา
>กรจัดวางทิศทางของสถานศึกษา
    >วิสัยทัศน์
    >พันธกิจ
    >เป้าประสงค์
>การกำหนดกลยุทธ์
    >ตารางสัมพันธ์ 24 ช่อง
    >จัดกลุ่มปัจจัยภายใน – ภายนอก
    >ตารางความสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ 4 ช่อง
    >ตารางความสัมพันธ์องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับกลบุทธ์ (กลยุทธ์ระดับแผนงาน กลยุทธ์ระดับโครงการ)
>การกำหนดตัววี้วัด
    >วัตถุประสงค์เชิงมุ่งหมาย
    >การกำหนดตัวชี้วัด
15/6/53 โพสต์โดย ครูแก่
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
bottom-up strategy คืออะไร
ให้วิเคราะห์กลยุทธ์การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ในองค์การของท่าน
บทบาทและภารกิจของสถานศึกษาด้านการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา
กลยุทธ์พิชิตรักแท้ ( สำหรับผู้ชายนะค่ะ )
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู