หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
อยากทราบว่าในกระบวนการรักษาแผลของร่างกาย (wound healing process) มีขั้นตอนอย่างคร่าวๆยังไงบ้าง
fibroblast คืออะไร และเข้ามาช่วยในกระบวนการนี้อย่างไร
ชีววิทยา | วิทยาศาสตร์ 29/10/51 โพสต์โดย mon9228
คำตอบ
1 จาก 3
fibroblast หรือ fribin เป็นเกล็ดเลือดชนิดหนึ่งมีลักษณะคล้ายตาข่าย เมื่อเกิดบาดแผลขึ้น fribin ที่บรเวณปากแผลจะยึดติดกันเพื่อกันไม่ให้เลือดไหลออกจากบาดแผล เมื่อบาดแผลสมานกันแล้วจะแห้งเกาะกันเป็นแผ่นที่เราเรียกว่า สะเก็ดไงล่ะครับ
29/10/51 โพสต์โดย gigipapa
2 จาก 3
Wound สามารถแบงออกไดเปน
1. Acute wound แผลที่มีกระบวนการหายของแผลตามปกติ
2. Chronic wound แผลที่มีกระบวนการหายของแผลถูกรบกวนมาก และแผลเหลานี้จะไม
หายหรือการะบวนการหายจะชา
ลักษณะการหายของแผลแบงได 3 ลักษณะ คือ
1. Primary wound healing เปนการดึงของขอบแผลเพื่อใหชิดติดกันมากที่สุด เชนการเย็บแผล
2. Secondary wound healing เปนการปลอยใหแผลหายเอง ไมมีการชวยลดขนาดของแผล
3. Delay Primary wound healing แผลที่มีการดูแลบาดแผลระยะหนึ่งแลวตองมีการเย็บปดแผล
หรือปดแผลดวย Skin graft
กระบวนการหายของแผลสด มีดังนี้
1. Hemostasis phase เกิดขึ้นทันทีที่รางกายหรือผิวหนังไดรับการบาดเจ็บ หลอดเลือดที่มีการฉีก
ขาดจะมีการหดตัวเกิดการหามเลือดโดยธรรมชาติ
2. Inflammatory phase เกิดขึ้นภายใน 24 ชม. แรกหลังเกิดบาดแผลและดําเนินตอเนื่องอาจเปน
สัปดาห
3. Proliferation phase เริ่มประมาณวันที่3-5 มีการสรางเนื้อเยื่อและเสนเลือดและเสนใยจํานวน
มากระยะนี้แผลที่หายแลวจะดูบวม นูนและแดง
4. Remodelling Phase หลังจากที่แผลสมานปดแลว เนื้อเยื่อจะสรางสมดุลระหวางกัน จนกวา
แผลจะเปนเนื้อเยื่อที่ปกติ
Wound Healing process เปนกระบวนการซอมสรางตามธรรมชาติที่ซับซอนปจจุบันทาง
การแพทยไดเรียนรูขอมูลของ wound healing มากมายทําใหการรักษาแผลเปนไปอยางมี
ประสิทธิ์ภาพ การใชcytokines growth factor ความรูที่ไดจากการศึกษาBacterial biofilm ชวย
พัฒนาการควบคุมรักษา wound infection อยางมีประสิทธิภาพ และในอนาคตยังมีการรักษาดวย
วิทยาการที่กาวหนาใหม ๆเชน Medical biotechnology tissue engineering stem cell
therapy เปนตน
ปจจัยที่มีผลตอการหายของแผล
1. การอักเสบเรื้อรัง โรคบางชนิดเชนDM โรคที่เกี่ยวของกัภูมิคุมกัน
2. การไดรับยาหรือสารบางชนิด
3. การขาดเลือดไปเลี้ยงที่บาดแผลเนื่องจากหลอดเลือดไปเลี้ยงบริเวณแผลมีปญหา
4. การเคลื่อนไหวมากเกินไปของบาดแผล
5. การไดรับสารอาหารที่ไมเพียงพอ
6. การสูบบุหรี่
7. แรงกดทับ
8. การทําแผลที่ผิดวิธี
9. อายุ
ปจจุบันไดมีเทคโนโลยีของการดูแลบาดแผลที่ดีขึ้นสําหรับวัสดุทําแผลที่มีการพัฒนาไปอยางมาก
เชน negative pressure wound therapy หรือtissue engineering (เปนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่
แข็งแรงและเปนปกตินํามาทดแทนเซลในแผลที่ผิดปกติ)แตเทคโนโลยีนี้มีคาใชจายคอนขางสูง
การดูแลบาดแผลไฟไหมน้ํารอนลวก
ขอสําคัญอยางหนึ่งในการดูแลบาดแผลชนิดนี้คือการปองกันการติดเชื้อ หรือการลดจํานวนเชื้อ
โรคซึ่งเปนอุปสรรคตอบาดแผล ปจจุบันไดมีสารที่นิยมใชกันอยางแพรหลาย ไดแก
- Silver Sulfadiazine เปน tropical agent ที่นิยมใชกันอยางแพรหลายมากที่สุด
- Silver Nitrate ( 0.5 % Solution )
- Mafenide Acetate
- Silver dressing
และสิ่งสําคัญอีกประการหนึ่งที่ทําใหกระบวนการหายของแผลดีขึ้น คือการดูแลใหผูปวยไดรับสาร
น้ําและอาหารอยางเพียงพอ
การดูแลแผลไฟไหมเปนการดูแลแผลที่ทาทายความสามารถของทีมแพทยและพยาบาลซึ่งใน
กรณีที่ไมไดรับการดูแลรักษาที่รวดเร็วในระยะแรกจะเกิดเนื้อตายซึ่งศัลยแพทยจะตองตัดเอาเนื้อ
ตายออก ในที่นี้ขอกลาวถึงเครื่องมือผาตัดนวัตกรรมใหมซึ่งมีประโยชนในการนํามาใชผาตัดรักษา
ผูปวยบาดเจ็บไฟไหมดีกรีลึก โดยเทคนิคการผาตัด“ Hydrosurgery “ หรือwater jet หรือ
versajet เปนเครื่องมือที่ใชแรงดันน้ํา ผานทอขนาดรัศมี 0.005 สามารถเพิ่มแรงดันน้ําได 12000
ปอนดตอตารางนิ้ว สามารถตัดเอาชิ้นเนื้อออกไดดี ทําลายเนื้อเยื่อ เสนประสาทและหลอดเลือด
นอย และชะลางแผลไดดี แตยังมีการดูแลบาดแผลดวยการทําหัตถการตาง ๆเชน
Escharotomy Enzymic method maggot method และ CO2 laser method เปนตน
นวัตกรรมใหมที่นาสนใจ
- versajet
- tissue engineering กําลังศึกษาอยูในขณะนี้
- การใชHyperbasic oxygen treatment (HBOT) เปนการรักษาผูปวยที่เปนมะเร็งในชอง
ปากที่ไดรับการฉายแสงแลวมีการเกิดบาดแผลและมีกระดูกโผลยื่นออกมา แตไมมี
อาการติดเชื้อของกระดูกโดยมีการใชO2 100 % ภายใตความกดอากาศสูง เพื่อกระตุน
ใหเกิดAngiogenesis และ Fibroplasis ทําใหเกิดการหายขอแผลที่เกิดขึ้นจาก
ผลขางเคียงของการรักษา
ผลิตภัณฑที่นาสนใจเกี่ยวกับการหายของแผลไดดีขึ้น
Sheath Graft คือ graft ที่ไมไดผานการmesh จะใหcosmetic และ function ที่ดีกวาสวนใหญ
จะพิจารณาใชในใบหนาคอ และมือ
Skin substitutes ที่นิยมใช คือIntegra ซึ่งมีโครงสรางสวนใหญเปนbovine college โดย
จุดประสงคของการใชคือหวังผลใหเกิดการสรางdermis ชั้นใหมหรือที่เรียกวาneodermis
ภายหลังการวาง skin substitutes ผลิตภัณฑนี้เปน permanent skin substitutes เมื่อมีการวาง
ลงไปบนแผล exisioned burn wound ประมาณ 2-3 สัปดาหจะเกิดneodermis ขึ้น เมื่อถึงเวลา
นั้นศัลยแพทยก็จะทําการharvested thin donor sites ที่มีความบางเปนพิเศษที่0.006 นิ้วซึ่ง
เรียกวา ultrathin autograft มาปดบนneodermis นั้นขอดีของการใชคือจะเกิดreepithelialize
ของdonor site ในเวลาไมนาน ทําใหสามารถตัดซ้ํานํามาใชไดอีกในเวลาอันรวดเร็ว จนสามารถ
ปดบริเวณ excised burn wound ไดหมดในที่สุด
บทบาทของพยาบาลในการดูแลบาดแผล
1. พยาบาลจะตองสามรถแยกแยะชนิดของบาดแผลไดอยางถูกตองชัดเจน พรอมทั้งตอง
เขาใจกระบวนการหายของแผล เพื่อที่จะไดชวยใหกระบวนการหายของแผลดําเนินไป
อยางมีประสิทธิภาพ
2. Encourage ใหมีการดูแลผูปวยรวมกันของสหวิชาชีพเพื่อใหการรักษาพยาบาลนั้นเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด
3. ใหความรูและขอมูลใหกับผูปวยและญาติปวยทั้งขณะอยูโรงพยาลบาลและกอนกลับ
บาน
4. การดูแลบาดแผล การออกกําลังกายและการดูแลอยางตอเนื่องและติดตามผล
5. การดูแลทางดานจิตใจ การใหกําลังใจและการใหผูปวยและครอบครัวยอมรับถึงสภาพ
ของบาดแผลที่เปนอยู
29/10/51 โพสต์โดย น้องวุฒิน่ารัก
3 จาก 3
คุณน้องวุฒิน่ารัก เป็นคุณหมอแน่เลย
29/10/51 โพสต์โดย sam2551
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
Why do we define a testing process ?
ช่วยแปลหน่อยนะค่ะ
how dose this process affect the temperature of that ara
Sami Yusuf - Healing
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู