หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ประวัติระบบ iso
ISO 25/1/53 โพสต์โดย swkarantee
คำตอบ
1 จาก 8
เป็นไงหรอครับ


ผมก็สงสัยมานานแล้วเหมือนกัน


วานผู้รู้ทั้งหลายแนะนำด้วยนะครับ
25/1/53 โพสต์โดย guaun
2 จาก 8
จะเอาไปทำไรเหรอ....14000  บาท    จ่ายมาก่อน

เราแค่มาแอบดูหนะ..อิอิ
25/1/53 โพสต์โดย TmatoOO
3 จาก 8
ไอโซ หรือ ไอเอสโอ
http://www.pattanakit.net/index.php?lay=show&ac=article&Id=436667&Ntype=120
25/1/53 โพสต์โดย จาน อู๋
4 จาก 8
ระบบคุณภาพ ISO 9000 เกิดขึ้นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1987 โดยองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน (ISO) ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์
ความเป็นมาของ ISO 9000 เกิดขึ้นในสหราชอาณาจักร (อังกฤษ) ซึ่งถือเป็นชาติแรกที่นำมาตรฐานระบบคุณภาพไปใช้งานอย่างเป็นทางการในปี
ค.ศ. 1979 ชื่อ BS 5750
ISO 9000 มาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ เป็นมาตรฐานระบบการบริหารงานขององค์กร ซึ่งมุ่งเน้นด้านคุณภาพ ที่ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกให้การยอมรับและนำไปใช้อย่างแพร่หลาย กำหนดขึ้นโดย องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (International Organization for Standardization-ISO) ซึ่งมีคณะกรรมการวิชาการคณะที่ 176 (ISO/TC 176 : Quality Management and Quality Assurance) เป็นผู้จัดทำ
มาตรฐานดังกล่าวประกาศใช้ครั้งแรกเมื่อปี 2530 (คศ.1987) และมีการแก้ไขมาตรฐาน 2 ครั้ง ในปี 2537 (คศ.1994) และปี 2543 (คศ. 2000)

วัตถุประสงค์ของระบบคุณภาพ ISO 9000
1.  เพื่อให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจในคุณภาพของสินค้าและบริการที่ได้รับ
2.  เพื่อสร้างความมั่นใจ ให้แก่ผู้บริหารว่าสามารถสนองความต้องการของลูกค้าได้
3.  เพื่อลดความสูญเสียจากการดำเนินงานที่ไม่มีคุณภาพเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย
4.  เพื่อให้มีระบบการบริหารงานที่เป็นลายลักษณ์อักษรและเกิดประสิทธิผลสูง
5.  เพื่อให้สามารถควบคุมการดำเนินกระบวนการธุรกิจได้ครบวงจรตั้งแต่ต้นจนจบ
6.  เพื่อให้มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลยิ่งขื้น
และเป็นพื้นฐานไปสู่ระบบการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์การ (TQC.) ต่อไป
25/1/53 โพสต์โดย แคน
5 จาก 8
เมื่อ 10 กว่าปีที่ผ่านมา  หน่วยงานทั้งราชการและเอกชน ต่างก็บ้าไอโซ  สรรหามาประดับบารมีกัน เป็นบ้าเป็นหลัง  เสียเงินไม่น้อยให้กับนักวิชาการฝรั่ง ปัจจุบัน ไอโซ เสื่อมความนิยมลงไปมาก  ปราศจากมนต์ขลัง  .................  เฮ้อ.....พี่ไทย  บ้าเห่อเป็นพักๆ  จ้า
25/1/53 โพสต์โดย จาน อู๋
6 จาก 8
มาตรฐานไอเอสโอ(ISO)คืออะไร มีกี่ประเภท

      ISO มาจากคำว่า International Standardization and Organization มีชื่อว่าองค์การมาตรฐานสากล หรือองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน ก่อตั้งเมื่อปีค.ศ.1946 หรือพ.ศ.2489 มีสำนักงานอยู่ที่กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีวัตถุประสงค์คล้ายๆกับองค์การการค้าอื่นๆของโลก คือจัดระเบียบการค้าโลก ด้วยการสร้างมาตรฐานขึ้นมา ใครเข้าระบบกติกานี้ถึงจะอยู่ได้

ช่วงที่ ISO ก่อตั้งขึ้น เป็นช่วงสงครามโลกก็เพิ่งจะจบลงใหม่ๆ ดังนั้นประเทศต่างๆก็ไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากนัก ต่างคนต่างขายของ โดยมีระบบมาตรฐานไม่เหมือนกัน

จนกระทั่งในปี 2521 เยอรมนีเป็นตัวตั้งตัวตีให้ทั่วโลกมีมาตรฐานคุณภาพสินค้าเดียวกัน ส่วนองค์กรมาตรฐานโลกก็จัดตั้งระบบ ISO/TC176 ขึ้น

ต่อมาอีก1ปี อังกฤษพัฒนาระบบคุณภาพที่เรียกว่า BS5750 ใช้ในเชิงพาณิชย์ได้สำเร็จ จากนั้นในปี 2530 ISO จึงจัดวางระบบการบริหารเพื่อการประกันคุณภาพที่สามารถตรวจสอบได้ผ่านระบบเอกสาร หรือที่เรียกว่า อนุกรมมาตรฐาน ISO 9000 เป็นมาตรฐานที่กำหนดใช้ในทุกประเทศทั่วโลก

ตัวเลข 9000 เป็นชื่ออนุกรมหนึ่ง ที่แตกแยกย่อยความเข้มของมาตรฐานงานออกเป็นอีก 3 ระดับ คือ ISO 9001 , ISO 9001 และ ISO 9003 นอกจากนี้ยังมีอีกอนุกรมหนึ่งคือ ISO 14000 เป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมและระบบคุณภาพ

9000 เป็นแนวทางในการเลือก และกรอบในการเลือกใช้มาตรฐานชุดนี้ให้เหมาะสม

ISO 9001 มีระดับความเข้มมากที่สุด คือหน่วยงานที่จะได้รับอนุมัติว่ามีระบบคุณภาพมาตรฐานสากลในระดับนี้จะต้องมีรูปแบบลักษณะการทำงานในองค์กรตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ 20 ข้อ โดยมีการกำกับดูแลตั้งแต่การออกแบบ การพัฒนา การผลิตและการบริการ ยกตัวอย่างชื่อหัวข้อที่พอจะเข้าใจ เช่น กลวิธีทางสถิติ การตรวจสอบการย้อนกลับของผลิตภัณฑ์ การจัดเก็บการเคลื่อนย้าย เป็นต้น

ISO 9002 ก็จะเหลือเพียง 19 ข้อ ดูแลเฉพาะระบบการผลิต การติดตั้งและการบริการ (ตัดกลวิธีทางสถิติออกไป)

ส่วน ISO 9003 เหลือแค่ 16 ข้อ ดูแลเฉพาะการตรวจสอบขั้นสุดท้าย

9004 เป็นแนวทางในการบริหารระบบคุณภาพเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เป็นต้น

ถ้าอธิบายด้วยภาษาง่ายๆ ISO 9000 ก็คือ การกำหนดมาตรฐานสากลในการจัดระบบงานของหน่วยงานให้ตรงตามที่มาตรฐาน ISO 9000 กำหนดไว้

หน่วยงานที่คิดว่าตนเองจัดรูปแบบได้ตามที่ ISO 9000 กำหนดไว้แล้วจะมีหน่วยงานที่เข้ามาตรวจสอบและออกใบรับรองให้อย่างเป็นทางการ คือ สมอ. หรือ สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ถนนพระราม 6 กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2202-3428 และ 0-2202-3431

อย่างไรก็ตามมีบริษัทต่างชาติที่เข้ามาเป็นผู้ตรวจสอบและสามารถออกใบรับรองให้ได้

ขั้นตอนการขอ ISO 9000 เริ่มจากการขอข้อมูล ยื่นคำขอ ตรวจประเมิน ออกใบรับรอง ตรวจติดตาม ตรวจประเมินใหม่

ส่วนการเตรียมระบบคุณภาพมี 4 ข้อใหญ่ๆ คือ 1.ทบทวนสถานภาพกิจการปัจจุบัน 2.จัดทำแผนการดำเนินงานและระบบเอกสาร 3.นำระบบบริหารงานคุณภาพไปปฏิบัติ 4.ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบคุณภาพ

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเรื่องนี้ตกประมาณ 2-3 แสน ถ้าเป็นสินค้าหรือบริการส่งออก รัฐบาลจะช่วยออกเงินให้ครึ่งหนึ่ง ส่วนเวลาดำเนินการจะประมาณ 6 เดือนถึง 1 ปี

ISO ใช้วัดคุณภาพ ทั้งด้าน 1.โรงแรม ภัตตาคารและการท่องเที่ยว 2.กลุ่มคมนาคม สนามบิน และการสื่อสาร 3.สาธารณสุข โรงพยาบาล คลินิก 4.ซ่อมบำรุง 5.สาธารณูปโภคต่างๆ 6.การจัดจำหน่าย 7.มืออาชีพ การสำรวจ ออกแบบ ฝึกอบรม และที่ปรึกษา 8.บริหารบุคลากร และบริการในสำนักงาน 9.วิทยาศาสตร์ การวิจัยและพัฒนา
7/7/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
7 จาก 8
ISO(isos) มาจากภาษากรีกครับอ่านว่า ไอโซ่(ห้ามอ่าน ไอ เอส โอ เพราะไม่ใช่ตัวย่อ) แปลว่า เท่ากันหรือเสมอภาค ภาษาอังกฤษมาจากคำว่า International Organization for Standardization  ซึ่งถ้าเป็นตัวย่อมันควรจะเป็น IOS  ที่ต้องใช้ภาษากรีกก็เพื่อจะได้ไม่สับสนและเท่าเทียมกัน เพราะแต่ละประเทศก็ใช้ตัวย่อไม่เหมือนกัน
5/11/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
8 จาก 8
เกือบ 90% บอกว่า ISO ย่อมาจาก .....
ไม่น่าใช่ สักคน ดูแล้วยังงัย ก็ผิด ผิดตั้งแต่คำว่า ย่อมาจาก เพราะ ไม่ใช่คำย่อ
แต่เป็นคำเต็ม อ่านว่า ไอโซ พิจารณา จาก การเรียงของคำศัพท์ดูครับ
(ผมกำลังศึกษา ก็เลยขออนุญาต แสดงความเห็น)

International Standardization and Organization มันเป็นชื่อ องค์กรณ์ ครับ ไม่ใช่ ตัวเต็มของคำย่อ

ส่วน ISO 9000, ISO 9001 เหล่านี้ เปรียบเสมือนสินค้าของเขานั่นเอง ครับ
ทีนี้   เราจะซื้ออันไหน ขึ้นอยู่กับว่า อะไรเหมาะกะเรา เพราะแต่ละอันมีรายละเอียดต่างกัน
9/12/53 โพสต์โดย หวานใจ1
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ISO มีทั้งหมดกี่รุ่น
การเอาไฟล์ใส่ .iso
ทำใมไรท์ไฟล์เกมส์ iso ด้วย nero แล้วออกมาเล่นไม่ได้ครับ
จำลองไดรฟ์ด้วย power iso แล้วแต่
ขอเว็บโหลดตัวติดตั้ง Microsoft Office 2003 Profressinal edition แบบ iso หน่อยครับ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู