หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
เอารูปธงชาติไทยใน Facebook ออกด่วน!! ด้วยนะคับ
เอารูปธงชาติออกด้วยนะคับ เขาบอกมาว่าผิดกฏหมาย ที่บอกว่า กระทำการใดๆ ที่ไม่สมควรต่อธงชาติ รูปจำลองของธงชาติ หรือแถบสีของธงชาติ ตามข้อ 19.2.1 – ข้อ 19.2.5 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งป​ี หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา 53 แห่ง พ.ร.บ. ธง พ.ศ. 2522
ชุมชนออนไลน์ | กฎหมาย 26/7/54 โพสต์โดย TwitterJoke_Jirapat
คำตอบ
1 จาก 19
ขอบคุณที่มาแจ้งให้ทราบค่ะ
26/7/54 โพสต์โดย กระเทยหมี
2 จาก 19
เปลี่ยนเป็นธงอังกฤษดีกว่าไม่ผิดกฎหมายไทย
26/7/54 โพสต์โดย aekkarin 7767
3 จาก 19
ขอบคุณมากน๊าา...
26/7/54 โพสต์โดย ซันไลน์
4 จาก 19
ผมว่าไม่น่าจะเข้าข่ายนะครับ

" กระทำการใดๆ ที่ไม่สมควรต่อธงชาติ..."

ในความเข้าใจ คือ การนำธงชาติไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม ทำให้เกิดการดูหมิ่น เกลียดชัง ลดคุณค่า ฯลฯ ขณะที่กรณีนี้เป็นเรื่องของการร่วมไว้
อาลัยกับทหารกล้าผู้เสียชีวิตครับ
26/7/54 โพสต์โดย guruthailand
5 จาก 19
จะผิดได้อย่างไร ในเมื่อเราบริสุทธิ์ใจอ่ะครับ

ไม่ได้ทำความเสื่อมเสียอะไรซะหน่อย

แสดงความรักชาติครับ
26/7/54 โพสต์โดย นปกรณภวดล
6 จาก 19
ผมว่าไม่ผิดนะ

ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติและธงของต่างประเทศในราชอาณาจักร พ.ศ. 2529 ข้อ 19 การกระทำต่อธงชาติโดยไม่ให้ความเคารพ มีดังนี้
19.1 การกระทำอันเป็นการเหยียดหยามต่อธงชาติ ได้แก่ การกระทำต่อธงชาติรูปจำลองของธงชาติ หรือแถบสีธงชาติ ด้วยเจตนาเหยียดหยามประเทศชาติ เช่น ฉีกทำลาย ถ่มน้ำลายรด ใช้เท้าเหยียบ วางเป็นผ้าเช็ดเท้า ซึ่งเป็นการแสดงความดูถูกดูหมิ่นเหยียดหยามชาติไทย
19.2 การกระทำที่ไม่สมควรต่อธงชาติ รูปจำลองของธงชาติ หรือแถบสีธงชาติ เช่น
19.2.1 การประดิษฐ์รูป ตัวอักษร ตัวเลข หรือเครื่องหมายอื่นในผืนธงรูปจำลองของธง หรือแถบสีของธง
19.2.2 การใช้ ชัก หรือแสดงธง รูปจำลองของธง หรือแถบสีของธงอันมีลักษณะตามข้อ 19.2.1
19.2.3 การใช้ ชัก หรือแสดงธง รูปจำลองของธง หรือแถบสีของธงไว้ ณ สถานที่หรือวิธีอันไม่สมควร
19.2.4 การประดิษฐ์ธง รูปจำลองของธง หรือแถบสีธงไว้ ณ ที่หรือสิ่งใดๆ โดยไม่สมควร
19.2.5 แสดงหรือใช้สิ่งใด ๆ ที่มีรูปธง รูปจำลองของธง หรือแถบสีธงอันมีลักษณะตามข้อ 19.2.4

จากที่ดูแล้วเจตนาไม่ได้ลบหลู่อะไร  ผมว่าดีเสียอีกที่คนไทยรู้สึกต่อชาติเช่นนี้
26/7/54 โพสต์โดย LoGaRiThmLogiS1
7 จาก 19
ผิดมากขนาดนั้นเลยหรือคะ ???
26/7/54 โพสต์โดย RaiNy。‿。
8 จาก 19
คนไทยใช้ธงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ในการร่วมไว้อาลัยให้กับทหารไทย ถือเป็นการไม่สมควรเหรอครับ ?!?!?
26/7/54 โพสต์โดย ใครไม่รู้
9 จาก 19
จะผิดอะไรมากมาย รักประเทศจะติดไม่ได้หรอครับ
คนไทย ก็อยากให้คนอื่นรู้ว่าเราคนไทย จะให้เอาธงประเทศอะไรมาติดละ
26/7/54 โพสต์โดย Pantor
10 จาก 19
อ่านนะ ยาวหน่อย   ใช้เลย ไม่ผิด  แต่อย่าเอาไปใช้ในทางไม่ดี เช่นเหยียดหยาม     (แต่อย่าเอาธงขึ้นตามกระแสก็พอครับ ควรจะออกมาจากหัวใจแล้วทำอะไรเพื่อชาติด้วยน๊าา ^^ )


หมวด ๙
การใช้ ชัก หรือแสดงธง
                     

มาตรา ๔๕ การใช้ ชัก หรือแสดงธงที่มีความหมายถึงประเทศไทยหรือชาติไทยตามมาตรา ๕ ให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

มาตรา ๔๖ การใช้ ชัก หรือแสดงธงของต่างประเทศในราชอาณาจักร ให้กระทำได้เฉพาะธงชาติ ธงราชนาวี หรือธงประจำกองทัพเรือ ธงสำหรับองค์ราชาธิบดี ราชินี ราชสามี รัชทายาท ธงแสดงตำแหน่งประมุขของรัฐ หรือหัวหน้ารัฐบาล ธงแสดงตำแหน่งหัวหน้าคณะผู้แทนทางทูต ธงแสดงตำแหน่งหัวหน้าสถานที่ทำการทางกงสุล ธงของรัฐต่างประเทศ ธงขององค์การระหว่างประเทศที่รัฐบาลไทยเป็นสมาชิกและธงอื่นของต่างประเทศซึ่งได้รับอนุญาตจากนายกรัฐมนตรี
การใช้ ชัก หรือแสดงธงของต่างประเทศตามวรรคหนึ่งให้กระทำได้ ณ ที่ดังต่อไปนี้
(๑) สถานที่พักอาศัยหรือยานพาหนะสำหรับองค์ราชาธิบดี ราชินี ราชสามี รัชทายาท ประมุขของรัฐหรือผู้แทน หรือหัวหน้ารัฐบาลในโอกาสที่มาเยือนประเทศไทย
(๒) สถานที่ทำการของคณะผู้แทนทางทูต สถานที่ทำการทางกงสุล หรือสำนักงานขององค์การระหว่างประเทศ และรวมถึงหน่วยงานขององค์การระหว่างประเทศ
(๓) สถานที่อยู่ ที่พักอาศัยหรือยานพาหนะสำหรับหัวหน้าคณะผู้แทนทางทูต หัวหน้าสถานที่ทำการทางกงสุล หรือหัวหน้าสำนักงานขององค์การระหว่างประเทศ และรวมถึงหัวหน้าหน่วยงานขององค์การระหว่างประเทศ
(๔) เรือหรืออากาศยานต่างประเทศหรือขององค์การระหว่างประเทศ
(๕) เรือหรืออากาศยานของรัฐต่างประเทศ หรือ
(๖) สถานที่อื่นตามที่นายกรัฐมนตรีประกาศให้ใช้ ชัก หรือแสดงธงได้ หรือตามที่ได้รับอนุญาตจากนายกรัฐมนตรี
การใช้ ชัก หรือแสดงธงตาม (๑) ถึง (๔) ให้เป็นไปตามขนบธรรมเนียมระหว่างประเทศ กฎหมายระหว่างประเทศ หรือความตกลงกับรัฐบาลไทย
การใช้ ชัก หรือแสดงธงตาม (๕) และ (๖) ให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

มาตรา ๔๗ บทบัญญัติมาตรา ๔๖ มิให้ใช้บังคับแก่การใช้ ชัก หรือแสดงธงของต่างประเทศภายในห้องของอาคารหมวด ๑๐
บทกำหนดโทษ
                     

มาตรา ๔๘ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๔๕ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่พันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา ๔๙ ผู้ใดใช้ ชัก หรือแสดงธงอื่นของต่างประเทศนอกจากธงที่กำหนดให้ใช้ ชัก หรือแสดงได้ตามมาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา ๕๐ ผู้ใดใช้ ชัก หรือแสดงธงต่างประเทศโดยไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๔๖ วรรคสอง วรรคสาม หรือวรรคสี่ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา ๕๑ ผู้ใดใช้ ชัก หรือแสดงธงอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่ได้บัญญัติกำหนดลักษณะไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตามพระราชบัญญัตินี้โดยไม่มีสิทธิ หรือใช้ ชัก หรือแสดงธงที่คล้ายคลึงกับธงดังกล่าว ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา ๕๒ ผู้ใดใช้หรือแสดงธง รูปจำลองของธง หรือแถบสีธงที่ได้กำหนดลักษณะไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตามพระราชบัญญัตินี้ไว้ที่สิ่งบรรจุ หีบห่อ สิ่งหุ้มห่อ สิ่งผูกมัด หรือสิ่งใด ๆ ทั้งนี้ โดยไม่สมควร ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา ๕๓ ผู้ใดกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดต่อธงตามมาตรา ๕ หรือมาตรา ๖ ดังต่อไปนี้
(๑) ประดิษฐ์รูป ตัวอักษร ตัวเลข หรือเครื่องหมายอื่นใดในผืนธง รูปจำลองของธง หรือในแถบสีธง นอกจากที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น
(๒) ใช้ ชัก หรือแสดงธง รูปจำลองของธง หรือแถบสีธงอันมีลักษณะตาม (๑)
(๓) ใช้ ชัก หรือแสดงธง รูปจำลองของธง หรือแถบสีธงไว้ ณ ที่หรือโดยวิธีอันไม่สมควร
(๔) ประดิษฐ์ธง รูปจำลองของธง หรือแถบสีธงไว้ ณ ที่หรือสิ่งใด ๆ โดยไม่สมควร
(๕) แสดงหรือใช้สิ่งใด ๆ ที่มีรูปธง รูปจำลองของธง หรือมีแถบสีธงอันมีลักษณะตาม (๔) โดยไม่สมควร
ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา ๕๔ ผู้ใดกระทำการใด ๆ อันมีลักษณะเป็นการเหยียดหยามต่อธง รูปจำลองของธง หรือแถบสีธงที่ได้บัญญัติกำหนดลักษณะไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
26/7/54 โพสต์โดย Marshmallow01
11 จาก 19
ตามนัย พระราชบัญญัติธง พ.ศ.2522 ประมวลกฎหมายอาญา ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติและธงของต่างประเทศในราชอาณาจักร พ.ศ. 2529 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2546 มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 26 พฤษภาคม 2546 และมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 29 กรกฎาคม 2546 ได้กำหนดข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติที่สำคัญ

การกระทำการต่อธงชาติโดยไม่ให้ความเคารพ มีความผิดและต้องรับโทษตามกฎหมาย ดังนี้

                  20.1  กระทำการใดๆ ต่อธง หรือเครื่องหมายอื่นใด อันมีความหมายถึงรัฐ เพื่อเหยียดหยามประเทศชาติ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่พันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา 118 แห่งประมวลกฎหมายอาญา)
                  20.2  กระทำการใดๆ ที่ไม่สมควรต่อธงชาติ รูปจำลองของธงชาติ หรือแถบสีของธงชาติ ตามข้อ 19.2.1 – ข้อ 19.2.5 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา 53 แห่ง พ.ร.บ. ธง พ.ศ. 2522)ข้อมูลจาก :

สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี


ถ้าเป็นการเพื่อเหยียดหยามประเทศชาติ หรือการกระทำการใดๆ ที่ไม่สมควรต่อธงชาติ รูปจำลองของธงชาติ หรือแถบสีของธงชาติ อาจจะเข้าข่ายในกฎหมายนี้
ทุกอย่างขึ้นอยู่ที่เจตนา  แต่ธงชาติไทยใน Facebook  ไม่ได้เป็นไปเพื่อเหยียดหยาม หรือ ไม่สมควรจึงไม่น่าเข้าข่ายในข้อกฎหมายที่ว่า  หากไม่แน่ก็สอบถามได้ที่สำนักงานทนายความหรือสำนักงายอัยการจังหวัดได้ที่จังหวัดที่ท่านอยู่
26/7/54 โพสต์โดย day1977
12 จาก 19
ขอบคุณค่ะ
26/7/54 โพสต์โดย มีสุข
13 จาก 19
ผมก็ว่าไม่ผิดนะครับ เพราะเราเจตนาดี เค้าเสียสละเพื่อชาติ แท้ๆๆ
26/7/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
14 จาก 19
ทำด้วยใจ ค่ะ จะมาจับผิดกันหรอ
ถ้าอย่างงั้นคงต้องปรับทั้งประเทศแล้วแหล่ะ

ถ้าให้ดี ก็ไม่ต้องเอาขึ้นเถอะ คนจะได้เลิก เถียงกันสักที
ไม่เข้าใจ ทำไมคนไทย ไม่รักกัน"
26/7/54 โพสต์โดย Supansa_t
15 จาก 19
เมื่อมีภาพธงชาติไทยหน้าโปรไฟล์แล้ว การโพสต์ข้อความอะไรก็ควรให้มีความเหมาะสมด้วย

ผมว่า เขาเน้นในกรณีนี้มากกว่านะครับ
26/7/54 โพสต์โดย นปกรณภวดล
16 จาก 19
จุกจิกจัง ถ้าเป็นยังงี้ต้องแถลงข่าวให้เป็นเรื่องเป็นราวครับ ประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจให้ประชาชนเข้าใจกันทุกๆฝ่าย
26/7/54 โพสต์โดย สติง
17 จาก 19
รูปนะไม่ผิด แต่การ Comment ใต้รูปภาพต่างหากที่ต้องระวังอย่างมาก
26/7/54 โพสต์โดย Panvilai
18 จาก 19
อย่างแรก คือ เราโพสรูปธงชาติในFacebook เพื่ออะไร
 2.เราทำตามกระแสหรือทำมาจากใจเพื่อแสดงถึงความดีความชอบ
 3.เรามีรูปธงชาติเป็นรูปประจำตัว เราก็ควรระมัดระวังในการใช้คำเขียน คำบบรยาย  
 4.ทุกวันนี้เรารักชาติ รึเปล่า หรือ แค่แสดงให้ผู้อื่นรู้ว่าเรามีรูปธงชาติ
 5.มีรูปธงชาติแล้วเรามีจิตสำนึกบ่างรึเปล่า
ข้อสุดท้าย คือ คุณเห็นธงชาติแล้วคุณคิดถึงอะไร
(ไม่ต้องเด่นให้คนอื่นรู้ แค่ทำทุกวันที่ดีอยู่ให้มันดีขึ้นไป)
ผมคิดไว้อย่างนี้นะครับ หากมันผิดหรือมันไม่ตรงตามอย่างที่คุณคิด ผมก็ขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ
26/7/54 โพสต์โดย JeK III
19 จาก 19
เราใช้ธงชาติแสดงเพื่อร่วมไว้อาลัยแก่ทหารทุกท่าน เป็นสัญลักษณ์ ต้องดูที่เจตนาด้วยว่าเราใช้เพื่อการอะไร
28/7/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ใครเคยได้ยินคำว่า"ธงชาติและเพลงชาติไทย เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทย"บ้าง
ว่าด้วยการเคารพธงชาติ
ทำไม เวลาเพลงชาติไทยดังตอน 18:00 น. ถึงไม่ค่อยมีใคร ยืนตรงเลยค่ะ
ทำไมต้องโบกธงชาติไทย
คุณมีความคิดเห็นยังไงกับภาพเคารพธงชาติไทยในโทรทัศน์เวอร์ชั่นใหม่
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู