หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ขอเรื่องย่อราชาธิราช ตอนสมิงพระรามอาสา
การศึกษา | แชท 16/1/54 โพสต์โดย สายรุ้งลั้ลลา
คำตอบ
1 จาก 22
ค้นมาให้นะครับ พิมพ์เองคงไม่ไหว
16/1/54 โพสต์โดย raffaelo
2 จาก 22
พระเจ้ากรุงต้าฉิงแห่งประเทศจีน ยกทัพมาล้อมกรุงอังวะ ต้องการให้พระเจ้ามณเฑียรทอง ออกไป
ถวายบังคม และขอให้ส่งทหารออกมาขี่ม้ารำทวนต่อสู้กันตัวต่อตัวกับกามะนีทหารเอกของเมืองจีน
ถ้าฝ่ายกรุงรัตนบุระอังวะแพ้ต้องยกเมืองให้ฝ่ายจีน แต่ถ้าฝ่ายจีนแ้พ้จะยกทัพกลับทันทีพระเจ้ากรุงอังวะ
ประกาศหาผู้ที่จะอาสาออกไปรบกับกามะนี ถ้าสามารถรบชนะกามะนีทหารเอกของเมืองจีน
จะโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เป็นพระมหาอุปราชและแบ่งสมบัติให้กึ่งหนึ่ง เมื่อสมิงพระรามทราบ
ข่าว ก็คิดตึกตรองว่า หากจีนชนะศึกครั้งนี้ จีนคงยกทัพไปตีเมืองหงสาวดีของตนต่อไปแน่ ควรคิด
ป้องกันไว้ก่อนจึงอาสาออกรบ แม้แรกๆ จะเกรงว่าการอาสารบนี้จะเป็น "หาบสองบ่า อาสาสองเจ้า"
ก็ตาม โดยขอพระราชทานม้าฝีเม้าดีตัวหนึ่ง และได้เลือกม้าของหญิงม้าย สมิงพระรามนำม้าออกไป
ฝึกหัด ให้รู้จกทำนองรบรับจนคล่องแคล่วสันทัดดี พร้อมทั้งทูลขอ ขอเหล็กและตะกรวยผูกข้างม้า
ในระหว่างการรบ สมิงพระรามเห็นว่า กามะนีมีความชำนาญด้านการรบเพลงทวนมาก และยังสวม
หุ้มเกราะไว้แน่นหนา สมิงพระรามจึงใช้อุบายว่าให้แต่ละฝ่ายแสดงท่ารำให้อีกฝ่ายรำตามก่อนที่จะ
ต่อสู้กัน ทั้งนี้เพื่อจะคอยหาช่องทางที่จะแทงทวนให้ถูกตัวกามะนีได้ เมื่อได้หลอกล่อให้กามะนีรำตาม
ในท่าต่าง ๆ จึงได้ช่องใต้รักแร้กับบริเวณเกราะซ้อนท้ายหมวกที่เปิดออกได้ สมิงพระรามจึงหยุดรำให้
ต่อสู่กันโดยทำทีว่าสู้ไม่ได้ ขับม้าหนีของกามะนีเหนื่อย เมื่อได้ทีก็สอดทวนแทงซอกใต้รักแร้ แล้วฟัน
ย้อนกลีบเกราะตัดศีรษะของกามะนีขาด แล้วเอาขอเหล็กสับใส่ตะกรวยโดยไม่ให้ตกดิน นำมาถวาย
พระเจ้ามณเฑียรทองเมื่อฝ่ายจีนแพ้ พระเจ้ากรุงจีนก็สั่งให้ยกทัพกลับตามสัญญา พระเจ้ามณเฑียรทอง
พระราชทานตำแหน่งมหาอุปราชและพระราชธิดา ให้เป็นบาทบริจาริกาแก่สมิงพระรามตามที่ได้รับสั่งไว้
28/1/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
3 จาก 22
พระเจ้ากรุงต้าฉิงแห่งประเทศจีน ยกทัพมาล้อมกรุงอังวะ ต้องการให้พระเจ้ามณเฑียรทอง ออกไป
ถวายบังคม และขอให้ส่งทหารออกมาขี่ม้ารำทวนต่อสู้กันตัวต่อตัวกับกามะนีทหารเอกของเมืองจีน
ถ้าฝ่ายกรุงรัตนบุระอังวะแพ้ต้องยกเมืองให้ฝ่ายจีน แต่ถ้าฝ่ายจีนแ้พ้จะยกทัพกลับทันทีพระเจ้ากรุงอังวะ
ประกาศหาผู้ที่จะอาสาออกไปรบกับกามะนี ถ้าสามารถรบชนะกามะนีทหารเอกของเมืองจีน
จะโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เป็นพระมหาอุปราชและแบ่งสมบัติให้กึ่งหนึ่ง เมื่อสมิงพระรามทราบ
ข่าว ก็คิดตึกตรองว่า หากจีนชนะศึกครั้งนี้ จีนคงยกทัพไปตีเมืองหงสาวดีของตนต่อไปแน่ ควรคิด
ป้องกันไว้ก่อนจึงอาสาออกรบ แม้แรกๆ จะเกรงว่าการอาสารบนี้จะเป็น "หาบสองบ่า อาสาสองเจ้า"
ก็ตาม โดยขอพระราชทานม้าฝีเม้าดีตัวหนึ่ง และได้เลือกม้าของหญิงม้าย สมิงพระรามนำม้าออกไป
ฝึกหัด ให้รู้จกทำนองรบรับจนคล่องแคล่วสันทัดดี พร้อมทั้งทูลขอ ขอเหล็กและตะกรวยผูกข้างม้า
ในระหว่างการรบ สมิงพระรามเห็นว่า กามะนีมีความชำนาญด้านการรบเพลงทวนมาก และยังสวม
หุ้มเกราะไว้แน่นหนา สมิงพระรามจึงใช้อุบายว่าให้แต่ละฝ่ายแสดงท่ารำให้อีกฝ่ายรำตามก่อนที่จะ
ต่อสู้กัน ทั้งนี้เพื่อจะคอยหาช่องทางที่จะแทงทวนให้ถูกตัวกามะนีได้ เมื่อได้หลอกล่อให้กามะนีรำตาม
ในท่าต่าง ๆ จึงได้ช่องใต้รักแร้กับบริเวณเกราะซ้อนท้ายหมวกที่เปิดออกได้ สมิงพระรามจึงหยุดรำให้
ต่อสู่กันโดยทำทีว่าสู้ไม่ได้ ขับม้าหนีของกามะนีเหนื่อย เมื่อได้ทีก็สอดทวนแทงซอกใต้รักแร้ แล้วฟัน
ย้อนกลีบเกราะตัดศีรษะของกามะนีขาด แล้วเอาขอเหล็กสับใส่ตะกรวยโดยไม่ให้ตกดิน นำมาถวาย
พระเจ้ามณเฑียรทองเมื่อฝ่ายจีนแพ้ พระเจ้ากรุงจีนก็สั่งให้ยกทัพกลับตามสัญญา พระเจ้ามณเฑียรทอง
พระราชทานตำแหน่งมหาอุปราชและพระราชธิดา ให้เป็นบาทบริจาริกาแก่สมิงพระรามตามที่ได้รับสั่งไว้
9/1/56 โพสต์โดย ืnukky
4 จาก 22
โหวตว่าดีค่ะ
13/1/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
5 จาก 22
มันยังไม่ครบเลยนิ
4/2/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
6 จาก 22
.
12/2/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
7 จาก 22
มันไม่ครบ มันได้แค่2ส่วน3 เอง
14/2/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
8 จาก 22
แค่นี้ก็โอเคแล้วเขาย่อมาแบบเข้าประเดนของเรื่องเลยนะเนี่ย
20/2/56 โพสต์โดย TheTiger Double u
9 จาก 22
* พระเจากรุงตาฉิงแหงประเทศจีน ยกทัพมาลอมกรุงอังวะ ตองการใหพระเจามณเฑียรทอง ออกไป
ถวายบังคม และขอใหสงทหารออกมาขี่มารําทวนตอสูกันตัวตอตัวกับกามะนีทหารเอกของเมืองจีน ถาฝายกรุงรัตน
บุระอังวะแพตองยกเมืองใหฝายจีน แตถาฝายจีนแพจะยกทัพกลับทันที
พระเจากรุงอังวะ ประกาศหาผูที่จะอาสาออกไปรบกับกามะนี ถาสามารถรบชนะกามะนีทหารเอกของ เมืองจีน จะโปรดเกลาฯ แตงตั้งใหเปนพระมหาอุปราชและแบงสมบัติใหกึ่งหนึ่ง เมื่อสมิงพระรามทราบขาว ก็คิดตึก
ตรองวา หากจีนชนะศึกครั้งนี้ จีนคงยกทัพไปตีเมืองหงสาวดีของตนตอไปแน ควรคิดปองกันไวกอนจึงอาสาออกรบ
แมแรกๆ จะเกรงวาการอาสารบนี้จะเปน "หาบสองบา อาสาสองเจา" ก็ตาม โดยขอพระราชทานมาฝเมาดีตัวหนึ่ง
และไดเลือกมาของหญิงหมาย สมิงพระรามนํามาออกไปฝกหัด ใหรูจกทํานองรบรับจนคลองแคลวสันทัดดี พรอม
ทั้งทูลขอ ขอเหล็กและตะกรวยผูกขางมา
ในระหวางการรบ สมิงพระรามเห็นวา กามะนีมีความชํานาญดานการรบเพลงทวนมาก และยังสวม
หุมเกราะไวแนนหนา สมิงพระรามจึงใชอุบายวาใหแตละฝายแสดงทารําใหอีกฝายรําตามกอนที่จะตอสูกัน ทั้งนี้เพื่อ
จะคอยหาชองทางที่จะแทงทวนใหถูกตัวกามะนีได เมื่อไดหลอกลอใหกามะนีรําตามในทาตาง ๆ จึงไดชองใตรักแร
กับบริเวณเกราะซอนทายหมวกที่เปดออกได สมิงพระรามจึงหยุดรําใหตอสูกันโดยทําทีวาสูไมได ขับมาหนีของกา
มะนีเหนื่อย เมื่อไดทีก็สอดทวนแทงซอกใตรักแร แลวฟนยอนกลีบเกราะตัดศีรษะของกามะนีขาด แลวเอาขอเหล็ก
สับใสตะกรวยโดยไมใหตกดิน นํามาถวายพระเจามณเฑียรทอง
เมื่อฝายจีนแพ พระเจากรุงจีนก็สั่งใหยกทัพกลับตามสัญญา พระเจามณเฑียรทองพระราชทาน ตําแหนงมหา
อุปราชและพระราชธิดา ใหเปนบาทบริจาริกาแกสมิงพระรามตามที่ไดรับสั่งไว
4/8/56 โพสต์โดย ผักบุ้งอยากรู้
10 จาก 22
แล้วก้อน้าจะต่อด้วยว่า สมิงพระราได้ห้ามให้ใครเรียกเขาว่าเชลย หากมีผู้ใดเรียกเขาว่าเชลยเขาจะกลับกรุงหวสาวดีทันที เมื่อสมิงพระรามอาสามีลูกกับพระราชธิดาของพระเจ้ามณเฑียรทอง วันหนึ่งสมิงพระามอาสาได้ยินพระเจ้ามณเฑียรทองเรียกลูกของเขาว่าลุกเชลยเขาจึงตัดสินใจกลับกรุงหงสาวดีทันทีทำให้พระเจ้ามณเฑียรทองและเมียของเขาโศกเศร้าเสียใจมาก
4/8/56 โพสต์โดย ผักบุ้งอยากรู้
11 จาก 22
ๆไำพดไำพดไฎโ
2/10/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
12 จาก 22
ทำไงดีทำเสร็จไม่ทันแน่เลย
5/11/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
13 จาก 22
สํานวนเรื่องราชาธิราชตอนสมิงพระรามอาสา
17/11/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
14 จาก 22
กำลังอยากได้พอดีเลย
25/11/56 โพสต์โดย Anchaya Thammakhantha
15 จาก 22
ผู้แปล เป็นต้นสกุลที่มีชื่อว่า
30/11/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
16 จาก 22
ผู้แปล เสียชีวิตในรัสกาลใด
30/11/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
17 จาก 22
วิเคราะห์รูปแบบ เนื้อหา และลักษณะการประพันธ์ของเรื่อง
15/1/57 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
18 จาก 22
ผู้แต่งคือ เจ้าพระยาพระคลัง(หน) แปลโดยพงศาวดารจีนค่ะ แปลในสมัยรัชกาลที่1
เกี่ยวกับการต่อสู้ระหว่างพม่ากะมอญ ประโชน์เพื่อใช้ในการปกครองแด่พระบรมวงศานุวงศ์ค่ะ
นี่คือคร่าวๆ ส่วนเนื้อเรื่องย่อลองหาในอากู๋นี่แหละค่า มันยาวเอาเรื่อง- -
26/1/57 โพสต์โดย ณ๊องนุนุ้น
19 จาก 22
จักอะไร
4/2/57 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
20 จาก 22
มันยังไม่ครบอ่ะคะ
8/2/57 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
21 จาก 22
อยากรู้แก่นเรื่องราชาธิราชอ่ะ
16/2/57 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
22 จาก 22
พระเจ้ากรุงต้าฉิงแห่งประเทศจีน ยกทัพมาล้อมกรุงอังวะ ต้องการให้พระเจ้ามณเฑียรทอง ออกไป
ถวายบังคม และขอให้ส่งทหารออกมาขี่ม้ารำทวนต่อสู้กันตัวต่อตัวกับกามะนีทหารเอกของเมืองจีน
ถ้าฝ่ายกรุงรัตนบุระอังวะแพ้ต้องยกเมืองให้ฝ่ายจีน แต่ถ้าฝ่ายจีนแ้พ้จะยกทัพกลับทันทีพระเจ้ากรุงอังวะ
ประกาศหาผู้ที่จะอาสาออกไปรบกับกามะนี ถ้าสามารถรบชนะกามะนีทหารเอกของเมืองจีน
จะโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เป็นพระมหาอุปราชและแบ่งสมบัติให้กึ่งหนึ่ง เมื่อสมิงพระรามทราบ
ข่าว ก็คิดตึกตรองว่า หากจีนชนะศึกครั้งนี้ จีนคงยกทัพไปตีเมืองหงสาวดีของตนต่อไปแน่ ควรคิด
ป้องกันไว้ก่อนจึงอาสาออกรบ แม้แรกๆ จะเกรงว่าการอาสารบนี้จะเป็น "หาบสองบ่า อาสาสองเจ้า"
ก็ตาม โดยขอพระราชทานม้าฝีเม้าดีตัวหนึ่ง และได้เลือกม้าของหญิงม้าย สมิงพระรามนำม้าออกไป
ฝึกหัด ให้รู้จกทำนองรบรับจนคล่องแคล่วสันทัดดี พร้อมทั้งทูลขอ ขอเหล็กและตะกรวยผูกข้างม้า
ในระหว่างการรบ สมิงพระรามเห็นว่า กามะนีมีความชำนาญด้านการรบเพลงทวนมาก และยังสวม
หุ้มเกราะไว้แน่นหนา สมิงพระรามจึงใช้อุบายว่าให้แต่ละฝ่ายแสดงท่ารำให้อีกฝ่ายรำตามก่อนที่จะ
ต่อสู้กัน ทั้งนี้เพื่อจะคอยหาช่องทางที่จะแทงทวนให้ถูกตัวกามะนีได้ เมื่อได้หลอกล่อให้กามะนีรำตาม
ในท่าต่าง ๆ จึงได้ช่องใต้รักแร้กับบริเวณเกราะซ้อนท้ายหมวกที่เปิดออกได้ สมิงพระรามจึงหยุดรำให้
ต่อสู่กันโดยทำทีว่าสู้ไม่ได้ ขับม้าหนีของกามะนีเหนื่อย เมื่อได้ทีก็สอดทวนแทงซอกใต้รักแร้ แล้วฟัน
ย้อนกลีบเกราะตัดศีรษะของกามะนีขาด แล้วเอาขอเหล็กสับใส่ตะกรวยโดยไม่ให้ตกดิน นำมาถวาย
พระเจ้ามณเฑียรทองเมื่อฝ่ายจีนแพ้ พระเจ้ากรุงจีนก็สั่งให้ยกทัพกลับตามสัญญา พระเจ้ามณเฑียรทอง
พระราชทานตำแหน่งมหาอุปราชและพระราชธิดา ให้เป็นบาทบริจาริกาแก่สมิงพระรามตามที่ได้รับสั่งไว้แล้วก้อน้าจะต่อด้วยว่า สมิงพระราได้ห้ามให้ใครเรียกเขาว่าเชลย หากมีผู้ใดเรียกเขาว่าเชลยเขาจะกลับกรุงหวสาวดีทันที เมื่อสมิงพระรามอาสามีลูกกับพระราชธิดาของพระเจ้ามณเฑียรทอง วันหนึ่งสมิงพระามอาสาได้ยินพระเจ้ามณเฑียรทองเรียกลูกของเขาว่าลุกเชลยเขาจึงตัดสินใจกลับกรุงหงสาวดีทันทีทำให้พระเจ้ามณเฑียรทองและเมียของเขาโศกเศร้าเสียใจมาก
19/2/57 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ช่วยอธิบายข้อความนี้หน่อยนะคะ (ราชาธิราช ตอน สมิงพระรามอาสา)
ช่วยตอบคำถามพวกนี้หน่อยครับ
ขอสำนวนไทยจากเรื่องราชาธิราชตอนสมิงพระรามอาสาหน่อยนะคะ : ) T ^T
สมิงพระรามเป็นทหารเอกของใคร
ราชาธิราช มีตอนอะไรบ้าง
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู