หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
แนวความคิดเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์
อยากรู้ว่าแนวความคิดเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์ว่าเป็นอย่างไร
การบ้าน 10/7/53 โพสต์โดย เอร์นจัง
คำตอบ
1 จาก 1
ขอบข่ายและแนวคิดเชิงทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์

มุมมองการบริหารเชิงพฤติกรรม

            มุมองแบบสมัยเดิมมองที่โครงสร้าง กฎระเบียบต่าง ๆ ขององค์การ แต่สำหรับมุมมองการบริหารเชิงพฤติกรรม มองโครงสร้าง กฎระเบียบต่าง ๆขององค์การเป็นเพียงส่วนหนึ่งขององค์การ และมองว่าองค์ประกอบที่สำคัญของการบริหารคือ คนในองค์กร
แนวคิดมุมมองเชิงพฤติกรรม แบ่งออกเป็นแนวคิด 2 สำนัก คือ
            1.แนวคิดสำนักมนุษยสัมพันธ์  เป็นการอาศัยโครงสร้างและกฎเกณฑ์การบริหารเพื่อควบคุมให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด โดยใช้หลักเหตุผล และผู้บังคับบัญชาที่มีสมรรถภาพ สามารถเร่งรัดงานจากผู้ใต้บังคับบัญชา โดยผูกมัดน้ำใจของผู้ใต้บังคับบัญชา
            2.แนวคิดสำนักมนุษยนิยม  “คนแสวงหาความพึงพอใจที่ปฎิบัติงานเต็มตามศักยภาพที่มี
หลักการ
            -คำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
            -มนุษย์สามารถจะพัฒนาตัวเองเพื่อความสมบูรณ์ในตัวเอง
            -ประโยชน์ต่อต่อองค์การได้รับคือประโยชน์ของสมาชิกหรือคนในองค์กร
            -คนเป็นผู้กำหนดนโยบายและควบคุมนโยบาย
            -การเปลี่ยนแปลงขององค์การมาจากการระดมความคิดของทุกฝ่าย
ปัจจัย
            -ค่านิยม ทัศนคติ บุคลิกภาพ การมอง การเรียนรู้ การจูงใจ
ปัจจัยกลุ่ม
            -โครงสร้างกลุ่ม เป้าหมายเฉพาะกลุ่ม การสื่อสารภายในกล่ม
สรุป  
            มุมมองการบริหารเชิงพฤติกรรมให้ความสำคัญกับคนและกลุ่ม โดยเสนอให้หลักการบริหารต้องมีความสอดคล้องกับปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งเชื่อว่าจะทำให้การปฎิบัติงานในองค์การเกิดประสิทธิภาพนำมาใช้

มุมมองการบริหารเชิงปริมาณ  

            -นำมาใช้แก้ปัญหาที่มีความซับซ้อนขององค์การโดยวิธการหาข้อมูลที่เป้นตัวเลขออกมาใช้ในการตัดสินใจกระบวนการ  

            เป็นการวิเคราะห์ปัญหา การวางรูปแบบปัญหา การสร้างแบบจำลอง การวิเคราะห์แบบจำลอง การดำเนินการโดยใช้โมเดลทางวิทยาศาสตร์  การวิเคราะห์ข้อมูลในอดีตเพื่อคาดการณ์ในอนาคต

จุดแข็ง
            -   เน้นประสิทธิภาพในการตัดสินใจในสถานการณ์จำลอง
            -   จัดเตรียมแนวทางที่เป็นระบบ
            -   บริหารงานโดยไม่จำเป็นต้องอาศัยความรู้ล่วงหน้าเกี่ยวกับความซับซ้อนของปัญหา
            -   ทุนไม่สูงเมื่อเปรียบเทียบกับทางเลือกอื่น

ข้อจำกัด

            -ไม่เหมาะกับสถานการณ์ที่ต้องมีการตัดสินใจหลายสถานการณ์ เนื่องจากการตัดสินใจการบริหารจัดการเป็นเรื่องยากที่จะเข้าใจและมีลักษณะเฉพาะ
            -อาจไม่สะท้องให้เห็นสภาพเป็นจริงของสถานการณ์
            -มีต้นทุนสูงข

มุมมองการบริหารเชิงระบบ
            -ส่วนต่าง ๆ ที่ขึ้นอยู่ต่อกันจำนวนหนึ่ง ซึ่งเมื่อรวมเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วก็จะทำหน้าที่บางสิ่งบางอย่างให้สำเร็จผลตามที่ต้องการ
ระบบปิด
            เป็นระบบที่เน้นการมีกิจกรรมภายในที่เกี่ยวข้องกับคนเป็นหลัก แต่ให้ความสนใจหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมภายนอกน้อยมาก หรือไม่ให้ความสนใจเลย
ระบบเปิด
            เน้นการมีปฎิกิริยาสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมภายนอกระบบ

สรุป    องค์การเป็นระบบ ๆ หนึ่งที่ตั้งขึ้นและดำเนินการอยู่ในสภาพแวดล้อมใดแวดล้อมหนึ่ง และในทุกขณะของระบบ องค์การก็เป็นส่วนหนึ่งของระบบใหญ่ จะมีความเกี่ยวกับอยู่เสมอ การกระทำใด ๆ โดยองค์การก็ย่อมสามารถส่งผลกระทบต่อส่วนที่อยู่ภายนอกองค์การหรือระบบใหญ่อยู่เสมอ
  ผู้บริหารต้องเข้าใจถึงความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันระหว่างองค์กรกับสภาพแวดล้อมภายนอก

มุมมองเชิงสถานการณ์
  การตอบสนองของผู้บริหารจะขึ้นอยู่กับปัจจัยทางสถานการณ์

ปัจจัย  
            - สภาพแวดล้อมที่ไม่คงที่ มีอัตราการเปลี่ยนแปลงและความสลับซับซ้อน
            -หน่วยธุรกิจจะเป็นที่ตำแหน่งที่ดีกว่าสำนักงานใหญ่ในการสร้างกลยุทธ
            -ความเชียวชาญ สามารถสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน
            -นำเสนอผู้ตรวจสอบ เพื่อ การควบคุมนี้เข้มงวด ปกป้องผู้บริโภคและบริษัท
            -ต้องคงผู้นำ แต่ไม่ต้องการคงสภาพเดิม
แนวคิด
            -สถานการณ์ต่าง ๆ มีอิทธิผลต่อกลยุทธ์โครงสร้าง กระบวนการซึ่งมีผลต่อการปฏิบัติงาน
            -ผู้บริหารควรจะปรับตัวขององค์การให้สอดคล้องกับสถานการณ์
สิ่งที่ให้ประโยชน์
            -ระบุสถานการณ์หลักได้
            -โต้แย้งกับหลักสากลของการจัดการ
ข้อจำกัด  
            -สถานการณ์วิกฤตทั้งหมดไม่สามารถระบุได้
            -ทฤษฎีอาจไม่สามารถประยุกต์ใช้ได้กับประเด็นปัญหาทั้งหมด
11/7/53 โพสต์โดย ครูแก่
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งรัฐประศาสนศาสตร์คือใคร
แนวข้อสอบเสริมปัญญา (ใครตอบถูกเอาคะแนนไปเลยครับ)
ถามคุณครู เรื่องการตรวจข้อสอบหน่อยซิครับ
บอกเมลที่มีแนวข้อสอบเข้ามอหนึ่งหน่อย
แนวข้อสอบ รฟม สอบอะไร
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู