หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ระบบหายใจมีความสำคัญต่อร่างกายอย่างไร
การรักษา | เสริมสุขภาพ 7/6/52 โพสต์โดย 222
คำตอบ
1 จาก 9
ไม่หายใจ..ก้อตายซิเนอะ
7/6/52 โพสต์โดย mommomza
2 จาก 9
ระบบหายใจ
          การหายใจประกอบด้วย 3 กระบวนการได้แก่  การสูดลมหายใจ   คือการนำ
     แก๊สออกซิเจนเข้าและเอาแก๊สคาร์บอน์ไดออกไซด์ออกจากร่างกาย   การหายใจ
     ภายนอก  คือการแรกเปลี่ยนแก๊สระหว่างปอดกับเลือด การหายใจภายใน คือการ
     สลายโมเลกุลของอาหารโดยใช้แก๊สออกซิเจน  แล้วให้ก๊าสคาร์บอนไดออกไซด์
     ออกมา   ในที่นี้จะกล่าวถึงส่วนประกอบต่างๆ ของระบบหายใจของคน
                   
            1.หลอดลม   มีลักษณะเป็นท่อใหญ่เป็นทางผ่านของอากาศมายั้งปอดทั้ง
     สองข้าง
            2.กล่องเสียง  อยู่ตอนบนของหลอดลมประกอบด้วยสายเสียง ซึ่งเป็นเนื้อ
     เยื่อที่เป็นส่วนของผนังด้านในของหลอดลมยื่นเข้าไปข้างใน 2 อัน  โดยจะยึดกับ
     แผ่นกระดูกอ่อน  ช่องเปิดระหว่างสายเสียงทั้งสองเรียกว่า ช่องสายเสียง ขณะที่
     พูด  กล้ามเนื้อจะดึงแผ่นกระดูกอ่อนเข้ามาหากัน  อากาศผ่านออกไปตามท่อทำ
     ให้เกิดการสั่นสะเทือน  มีเสียงเกิดขึ้น
           3.เยื่อหุ้มปอด   เป็นเนื้อเยื่อที่ห่อหุ้มปอดและผนังของทรวงอกระหว่างเยื่อ
      หุ้มปอดและเยื่อหุ้มผนังทรวงอกจะมีช่องเรียกว่าพลูรัสแควิตี  ซึ่งมีของเหลวบรรจุ
      อยู่  เยื่อหุ้มปอดช่วงที่บรรจุของเหลวมีลักษณะเป็นถุง
           4.กระบังลม   เป็นแผ่นกล้ามเนื้อที่แผ่คลุมแยกส่วนอกออกจากส่วนท้อง
      ในภาวะปกติ  จะมีลักษณะโค้ง  แต่เมื่อมีแรงดึงจากผนังท้องจะทำให้แผ่นกระบัง
      ลมลดตํ่าลงมา
           5.ปอด     เป็นอวัยวะที่สำคัญในการหายใจมีการแลกเปลี่ยนแก๊สประกอบด้วย
      แขนงขั้วปอด  ซึ่งแยกแขนงออกเป็น  หลอดลมฝอย  และถุงลมมากมาย
           5.1   แขนงขั้วปอด   เป็นท่อใหญ่ที่แยกมาจากหลอดลม ซึ่งแยกเป็น  2 ข้าง
     ซ้าย   ขวา  เป็นแขนงขั้วปอดส่วนต้นแต่ละข้างจะเป็นทางนำอากาศเข้าสู่ปอด  ซึ่ง
     ทอดยาวคู่ไปกับเส้นเลือดพัลโมนารีอาร์เตอรี  ซึ่งจะนำเลือดเข้ามา  แขนงขั้วปอด
     ส่วนต้นจะแตกแขนงขั้วปอดลำดับที่สอง   และแขนงขั้วปอดลำดับที่สามแยกย่อยออก
     ไปตามลำดับจนถึงหลอดลมฝอย  แขนงขั้วปอดทั้งหมดจะทอดยาวคู่ไปกับเส้นเลือด
     พัลโมนารีอาร์เตอรี  และจะไปบรรจุกับเส้นเลือดออกจากปอดคือ พัลโมนารีเวน
           5.2    หลอดลมฝอย  เป็นท่อบางๆ  จำนวนหลายเส้นท่ออยู่ในปอด  โดยจะมี
      เส้นเลือดแนบอยู่ด้วยทุกท่อ   ซึ่งแตกมาจากแขนงขั้วปอดย่อยปลายของท่อลมฝอย
      ทุกท่อจะมีกลุ่มของถุงลม        
           5.3    ถุงลม  เป็นถุงบางๆ  จำนวนหลายล้านถุงซึ่งต่อจากหลอดลมฝอย  ล้อม
      รอบด้วยเส้นเลือดฝอย  ซึ่งมีเลือดที่มีคาร์บอนไดออกไซด์สูง  เมื่อหายใจออก  เส้น
      เลือดของผนังถุงลม  เมื่อหายใจเข้า  แก๊สออกซิเจนจะถูกส่งเข้าถุังลมสู่เส้นเลือด
      ฝอย  และรวมเข้าสู่เส้นเลือดพัลโมนารีเวน
                                        การสูดลมหายใจ  
      การสูดลมหายใจประกอบด้วยการหายใจเข้าและการหายใจออก  ซึ่งทั้งสองปฏิกิริยา
      นี้จะทำงานโดยอัตโนมัติ  ควบคุ้มการทำงานโดยประสาทที่ศูนย์ควบคุมการหายใจ
      บริเวณสมองส่วนเมดัลลาซึ่งจะกระตุ้นให้ทำงาน  เมื่อมีปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์
      ในเลือดอยู่ในระดับสูง
             การหายใจเข้า   กระบังลมจะหดตัวและแบนลงทำให้ช่องอกใหญ่ขึ้น  กล้าม
      เนื้อระหว่างซี่โครงคือกล้ามเนื้ออินเตอร์คอสตัลจะหดตัวเช่นกัน  ทำให้กระดูกซี่
      โครงยกตัวสูงขึ่นและพองออกมา  ช่องอกขยายใหญ่ขึ้น  ทำให้แรงดันภายในปอดตํ่า
      ลง   อากาศภายนอกจึงเข้าสู่ปอด
             การหายใจออก   กระบังลมและกล้ามเนื้ออินเตอร์คอสทัลจะคล้ายตัว
      อากาศจะถูกดันออกจากปอด  ขณะที่ช่องปอดมีขนาดเล็กลงเครดิต http://202.143.128.195/kanngan/site_students/Webnonglak/conteits/the_respiratery_system.htm
8/6/52 โพสต์โดย BABORCLUB
3 จาก 9
หายใจเข้าพุทธ   หายใจออกโท
17/7/52 โพสต์โดย ก๋วยเตี๋ยว
4 จาก 9
ระบบหายใจเป็นระบบที่ร่างกายมีไว้ทำหน้าที่แลกเปลี่ยนแก๊ส  ถ้าเราไม่มีระบบนี้เราก็ไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ค่ะ
16/1/53 โพสต์โดย J-ink-za
5 จาก 9
ร่างกายประกอบด้วยเซลล์จำนวนมหาศาล องค์ประกอบหลักของร่างกายมนุษย์คือน้ำ สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้เซลล์ดำรงอยู่ได้คือ "ออกซิเจน"
ระบบหายใจทำหน้าที่ดึงเอาออกซิเจนจากอากาศเข้าสู่ปอด เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนออกซิเจนให้ไปกับกระแสเลือด ทำให้เซลล์ทุกเซลในร่างกายทำงานได้อย่างเป็นปกติ

*หากสิ่งมีชีวิตนั้นๆ (ยกตัวอย่างเช่นมนุษย์ต่างดาวอะไรทำนองนี้) ไม่ได้มีพื้นฐานเซลล์ ที่ต้องการออกซิเจนมาหล่อเลี้ยงเหมือนกับสัตว์บนโลก อาจจะมีรูปแบบการหายใจต่างออกไป
ถ้าไม่ต้องหายใจ ก็ไม่ต้องมีปอด โอ้ว บลา บลา บลา
5/5/54 โพสต์โดย terapixel
6 จาก 9
มนุษย์ทุกคนต้องหายใจเพื่อมีชีวิตอยู่ การหายใจเข้า อากาศผ่านไปตามอวัยวะของระบบหายใจตามลำดับ ดังนี้

        1.จมูก (Nose)

       จมูกส่วนนอกเป็นส่วนที่ยื่นออกมาจากตรงกึ่งกลางของใบหน้า รูปร่างของจมูกมีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมพีระมิด ฐานของรูปสามเหลี่ยมวางปะ ติดกับหน้าผากระหว่างตาสอง ข้าง สันจมูกหรือดั้งจมูก มีรูปร่างและขนาดต่างๆกัน ยื่นตั้งแต่ฐานออกมาข้างนอกและลงข้างล่างมาสุดที่ปลายจมูกอีกด้านหนึ่ง ของรูปสามเหลี่ยมห้อยติดกับริมฝีปากบนรูจมูกเปิดออกสู่ภายนกทางด้านนี้ รูจมูกทำหน้าที่เป็นทางผ่านของอากาศที่หายใจเข้าไปยังช่องจมูกและกรองฝุ่น ละอองด้วย


        2. หลอดคอ (Pharynx)

        เมื่ออากาศผ่านรูจมูกแล้วก็ผ่านเข้าสู่หลอดคอ ซึ่งเป็นหลอดตั้งตรงยาวประมาณยาวประมาณ 5 " หลอดคอติดต่อทั้งช่องปากและช่องจมูก จึงแบ่งเป็นหลอดคอส่วนจมูก กับ หลอดคอส่วนปาก โดยมีเพดานอ่อนเป็นตัวแยกสองส่วนนี้ออกจากกัน โครงของหลอดคอประกอบด้วยกระดูกอ่อน 9 ชิ้นด้วยกัน ชิ้นที่ใหญ่ทีสุด คือ กระดูกธัยรอยด์ ที่เราเรียกว่า "ลูกกระเดือก" ในผู้ชายเห็นได้ชัดกว่าผู้หญิง


        3. หลอดเสียง (Larynx)

        เป็นหลอดยาวประมาณ 4.5 cm ในผู้ชาย และ 3.5 cm ในผู้หญิง หลอดเสียงเจริญเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆ ตามอายุ ในวัยเริ่มเป็นหนุ่มสาว หลอดเสียงเจริญขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในผู้ชาย เนื่องจากสายเสียง (Vocal cord) ซึ่งอยู่ภายในหลอดเสียงนี้ยาวและหนาขึ้นอย่างรวดเร็วเกินไป จึงทำให้เสียงแตกพร่า การเปลี่ยนแปลงนี้เกิดจากฮอร์โมนของเพศชาย

        4. หลอดลม (Trachea)

       เป็นส่วนที่ต่ออกมาจากหลอดเสียง ยาวลงไปในทรวงอก ลักษณะรูปร่างของหลอดลมเป็นหลอดกลมๆ ประกอบด้วย กระดูกอ่อนรูปวงแหวน หรือรูปตัว U ซึ่งมีอยู่ 20 ชิ้น วางอยู่ทางด้านหลังของหลอดลม ช่องว่าง ระหว่างกระดูกอ่อนรูปตัว U ที่วางเรียงต่อกันมีเนื้อเยื่อและกล้ามเนื้อเรียบมายึดติดกัน


       การที่หลอดลมมีกระดูกอ่อนจึงทำให้เปิดอยู่ตลอดเวลา ไม่มีโอกาสที่จะแฟบเข้าหากันได้โดยแรงดันจากภายนอก จึงรับประกันได้ว่าอากาศเข้าได้ตลอดเวลา หลอดลม ส่วนที่ตรงกับกระดูกสันหลังช่วงอกแตกแขนงออกเป็นหลอดลมแขนงใหญ่ (Bronchi) ข้างซ้ายและขวา เมื่อเข้าสู่ปอดก็แตกแขนงเป็นหลอดลมเล็กในปอดหรือที่เรียกว่า หลอดลมฝอย (Bronchiole) และไปสุดที่ถุงลม (Aveolus) ซึ่งเป็นการที่อากาศอยู่ ใกล้กับเลือดในปอดมากที่สุด จึงเป็นบริเวณแลกเปลี่ยนก๊าซออกซิเจน กับคาร์บอนไดออกไซด์

        5. ปอด (Lung)

       ปอดมีอยู่สองข้าง วางอยู่ในทรวงอก มีรูปร่างคล้ายกรวย มีปลายหรือยอดชี้ขึ้นไปข้างบนและไปสวมพอดีกับช่องเปิดแคบๆของทรวงอก ซึ่งช่องเปิดแคบๆนี้ประกอบขึ้นด้วยซี่โครงบนของกระดูกสันอกและกระดูกสันหลัง ฐานของปอดแต่ละข้างจะใหญ่และวางแนบสนิทกับกระบังลม ระหว่างปอด 2 ข้าง จะพบว่ามีหัวใจอยู่ ปอดข้างขวาจะโตกว่าปอดข้างซ้ายเล็กน้อย และมีอยู่ 3 ก้อน ส่วนข้างซ้ายมี 2 ก้อน

        หน้าที่ของปอดคือ การนำก๊าซ CO2 ออกจากเลือด และนำออกซิเจนเข้าสู่เลือด ปอดจึงมีรูปร่างใหญ่ มีลักษณะยืดหยุ่นคล้ายฟองน้ำ


        6. เยื่อหุ้มปอด (Pleura)

        เป็นเยื่อที่บางและละเอียดอ่อน เปียกชื้น และเป็นมันลื่น หุ้มผิวภายนอกของปอด เยื่อหุ้มนี้ ไม่เพียงคลุมปอดเท่านั้น ยังไปบุผิวหนังด้านในของทรวงอกอีก หรือกล่าวได้อีกอย่างหนึ่งว่า เยื่อหุ้มปอดซึ่งมี 2 ชั้น ระหว่าง 2 ชั้นนี้มี ของเหลวอยู่นิดหน่อย เพื่อลดแรงเสียดสี ระหว่างเยื่อหุ้มมีโพรงว่าง เรียกว่าช่องระหว่างเยื่อหุ้มปอด


ภาพ:ปอด.png
ภาพ:ช่องอก.png


[แก้ไข] กระบวนการในการหายใจ

        ในการหายใจนั้นมีโครงกระดูกส่วน อกและ กล้ามเนื้อบริเวณอกเป็นตัวช่วยขณะหายใจเข้า กล้าม เนื้อหลายมัดหดตัวทำให้ทรวงอกขยายออกไปข้างหน้า และยกขึ้นบน ในเวลาเดียวกันกะบังลมจะลดต่ำลง การกระทำทั้งสองอย่างนี้ทำให้โพรงของทรวงอกขยาย ใหญ่มากขึ้น เมื่อกล้ามเนื้อหยุดทำงานและหย่อนตัวลง ทรวงอกยุบลงและความดันในช่องท้องจะดันกะบังลม กลับขึ้นมาอยู่ในลักษณะเดิม กระบวนการเข่นนี้ทำให้ ความดันในปอดเพิ่มขึ้น เมื่อความดันในปอดเพิ่มขึ้นสูง กว่าความดันของบรรยากาศ อากาศจะถูกดันออกจาก ปอด

       ฉะนั้นจึงสรุปได้ว่า ปัจจัยประการแรกที่ทำให้ อากาศมีการเคลื่อนไหวเข้าออกจากปอดได้นั้น เกิด จากความดันที่แตกต่างกันนั่นเอง
[แก้ไข] การแลกเปลี่ยนก๊าซและการใช้ออกซิเจน

       เมื่อเราหายใจเข้า อากาศภายนอกเข้าสู่อวัยวะ ของระบบหายใจไปยังถุงลมในปอด ที่ผนังของถุงลมมีหลอดเลือดแดงฝอยติดอยู่ ดังนั้นอากาศจึงมีโอกาสใกล้ชิดกับเม็ดเลือดแดงมากออก ชิเจนก็จะผ่านผนังนี้เข้าสู่เม็ดเลือดแดง และคาร์บอนไดออกไซด์ก็จะออกจากเม็ดเลือดผ่านผนังออกมาสู่ถุงลม ปกติในอากาศมีออกชิเจนร้อยละ 20 แต่อากาศที่เราหายใจมีออกซิเจนร้อยละ 13
ภาพ:หัวใจปอด.png


       จะเห็นว่าการหายใจเป็นกลไกที่ทำให้เราแลกเปลี่ยนอากาศกับ สิ่งแวดล้อมภายนอกร่างกายถ้าอากาศที่ได้รับ มีคุณภาพดี เราก็จะเผาผลาญอาหารได้ดี ทำให้เกิดของเสียในร่างกายได้น้อย แต่ในความเป็นจริงมลภาวะต่างๆ ปะปนอยู่ในอากาศมากมาย เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอากาศเหล่านี้ได้ในเร็ววัน หากต้องการอากาศบริสุทธิ์ ก็คงต้องย้ายไปอยู่ในป่าหรือตามชนบทที่ห่างไกลจากมลภาวะ แต่สิ่งที่เราปรับปรุงได้ก็คือการเลือกใช้เชื้อเพลิง หรืออาหารที่เหมาะสม ซึ่งจะทำให้ร่างกายเราสัมผัสกับของเสียที่เราผลิตออกมาน้อยที่สุด และมีชีวิตอยู่ได้อย่างยืนยาว
16/6/54 โพสต์โดย ตูมตามอยู่ ป5คับ
7 จาก 9
ทำให้ไม่ตาย
12/9/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
8 จาก 9
พุทธ โธ
12/9/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
9 จาก 9
ทำให้เซลล์ดำรงอยู่ได้
2/4/57 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ชีพจรสำคัญอย่างไร
การยืดกล้ามเนื้อสำคัญกับกีฬาอย่างไร
การออกกำลังกายมีผลดีอย่างไร?
ทำอย่างไรดี เมื่ออารมณ์เสีย
======== คนเรา หายใจ เข้า-ออก วันละกี่ครั้ง ========
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู