หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
วิธีแก้ปัญหา error file integrity violated
วิธีแก้ปัญหา error  file integrity violated ทำไงหรอคับ
คอมพิวเตอร์ | windows 13/4/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 1
Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 5:20:47 AM, on 12/6/2012
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\system32\agrsmsvc.exe
C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\EngineServer.exe
C:\Program Files\McAfee\Common Framework\FrameworkService.exe
C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\VsTskMgr.exe
C:\WINDOWS\system32\mfevtps.exe
C:\Program Files\Advanced Registry Doctor\RegManServ.exe
C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\Mcshield.exe
C:\Program Files\Unlocker\UnlockerAssistant.exe
C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe
C:\Program Files\McAfee\Common Framework\udaterui.exe
C:\Program Files\Hewlett-Packard\Toolbox2.0\Apache Tomcat 4.0\webapps\Toolbox\StatusClient\StatusClient.exe
C:\Program Files\McAfee\Common Framework\McTray.exe
C:\Program Files\Ask.com\Updater\Updater.exe
C:\Program Files\Real\RealPlayer\update\realsched.exe
C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe
C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe
C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe
C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\WINDOWS\system32\igfxsrvc.exe
C:\Program Files\LClock\LClock.exe
C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe
C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe
C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\CAP2LAK.EXE
C:\Program Files\LSWin7\LaoKey.exe
C:\Program Files\Hewlett-Packard\Toolbox2.0\Javasoft\JRE\1.3.1\bin\javaw.exe
C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE
C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe
C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\sniper.exe.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://home.myplaycity.com/
R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll
O2 - BHO: Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll
O2 - BHO: RealPlayer Download and Record Plugin for Internet Explorer - {3049C3E9-B461-4BC5-8870-4C09146192CA} - C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Real\RealPlayer\BrowserRecordPlugin\IE\rpbrowserrecordplugin.dll
O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\GRA8E1~1.DLL
O2 - BHO: scriptproxy - {7DB2D5A0-7241-4E79-B68D-6309F01C5231} - C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\scriptsn.dll
O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll
O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.7.7529.1424\swg.dll
O2 - BHO: Ask Toolbar BHO - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - C:\Program Files\Ask.com\GenericAskToolbar.dll
O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll
O3 - Toolbar: Shockwave Game Bar - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - C:\Program Files\Ask.com\GenericAskToolbar.dll
O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll
O4 - HKLM\..\Run: [UnlockerAssistant] "C:\Program Files\Unlocker\UnlockerAssistant.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [IMJPMIG8.1] "C:\WINDOWS\IME\imjp8_1\IMJPMIG.EXE" /Spoil /RemAdvDef /Migration32
O4 - HKLM\..\Run: [Apoint] C:\Program Files\Apoint2K\Apoint.exe
O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [McAfeeUpdaterUI] "C:\Program Files\McAfee\Common Framework\udaterui.exe" /StartedFromRunKey
O4 - HKLM\..\Run: [ShStatEXE] "C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\SHSTAT.EXE" /STANDALONE
O4 - HKLM\..\Run: [StatusClient] C:\Program Files\Hewlett-Packard\Toolbox2.0\Apache Tomcat 4.0\webapps\Toolbox\StatusClient\StatusClient.exe /auto
O4 - HKLM\..\Run: [TomcatStartup] C:\Program Files\Hewlett-Packard\Toolbox2.0\hpbpsttp.exe
O4 - HKLM\..\Run: [ApnUpdater] "C:\Program Files\Ask.com\Updater\Updater.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Real\RealPlayer\update\realsched.exe"  -osboot
O4 - HKLM\..\Run: [CAP2ON] C:\WINDOWS\system32\Spool\Drivers\w32x86\3\CAP2ONN.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe
O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Persistence] C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe
O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE
O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [LClock] C:\Program Files\LClock\LClock.exe
O4 - HKCU\..\Run: [Sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun
O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized
O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Documents and Settings\Souksavanh\Local Settings\Application Data\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [nltide_2] regsvr32 /s /n /i:U shell32 (User 'LOCAL SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [nltide_3] rundll32 advpack.dll,LaunchINFSectionEx nLite.inf,C,,4,N (User 'LOCAL SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [nltide_2] regsvr32 /s /n /i:U shell32 (User 'NETWORK SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [nltide_2] regsvr32 /s /n /i:U shell32 (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [nltide_2] regsvr32 /s /n /i:U shell32 (User 'Default user')
O4 - Startup: OneNote 2007 Screen Clipper and Launcher.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE
O4 - Global Startup: Canon LASER SHOT LBP-1210 Status Window.LNK = C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\CAP2LAK.EXE
O4 - Global Startup: Lao Keyboard Mapping.lnk = ?
O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: Send to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: S&end to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nwprovau.dll
O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\GR99D3~1.DLL
O23 - Service: Agere Modem Call Progress Audio (AgereModemAudio) - Agere Systems - C:\WINDOWS\system32\agrsmsvc.exe
O23 - Service: Google Update Service (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe
O23 - Service: Google Update Service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe
O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
O23 - Service: McAfee Engine Service (McAfeeEngineService) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\EngineServer.exe
O23 - Service: McAfee Framework Service (McAfeeFramework) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\Common Framework\FrameworkService.exe
O23 - Service: McAfee McShield (McShield) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\Mcshield.exe
O23 - Service: McAfee Task Manager (McTaskManager) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\VsTskMgr.exe
O23 - Service: McAfee Validation Trust Protection Service (mfevtp) - McAfee, Inc. - C:\WINDOWS\system32\mfevtps.exe
O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe
O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
O23 - Service: Registry Management Service (RegManServ) - Unknown owner - C:\Program Files\Advanced Registry Doctor\RegManServ.exe
O23 - Service: Messenger Sharing Folders USN Journal Reader service (usnjsvc) - Unknown owner - C:\Program Files\Windows Live\Messenger\usnsvc.exe (file missing)

--
End of file - 9305 bytes
6/12/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
runtime error 62 input past end of file แก้อย่างไร
correcting error in index $I30 foe file
error moving file or folder คืออะไร
วิธีแก้ The upload failed due to an unknown error
วิธี(stop code 0X00000024) NTFS File System
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู