หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
หลักธรรมคำสอนของศาสนาพุทธมีอะไรบ้าง
ศาสนา 18/4/56 โพสต์โดย กูรูคือกูรู้ใช่มั้ย
คำตอบ
1 จาก 12
1. ถือพระรัตนตรัยให้ตรงยาวนาน(แบบที่พระโสดาบันถือ) ไม่ไหว้ไปมั่ว
2.ทำพลีกรรมถูกต้องยาวนาน(ไม่คบพระทุศีล) มีปฏิสัมพันธ์ กับคนและ
ชาวทิพย์ให้ถูก
3. รักษาศีลให้บริบูรณ์ยาวนาน ถ้าพิจารณามองอะไรไม่เห็น เป็นเพราะศีลไม่ดี
4. เรียนกรรมฐานให้ทั่วถึง(เวลามีปัญหาจะได้รู้และแก้ไข) จากนั้นจึงทำกรรมฐาน
5. อ่านพระไตรปิฏก(สุตะแบบผ่านๆ)เป็นการฟังธรรม ต่อหน้า
พระพักตร์ ถ้าอ่านได้ไม่นาน ก็คือมีมารขวาง การปฏิบัติจะไม่ผ่าน
6. ตัดกังวล10 อย่าง ก่อนเรียนกรรมฐาน(ตติยปาราชิกวรรณนา) 2/351/1.
7. พระศาสดา.อานนท์บทว่า  'พุทฺโธก็ดี 'ธมฺโมก็ดี' สงฺโฆก็ดี อันสัตว์เหล่านั้นไม่
เคยสดับแล้วในแสนกัลป์ แม้เป็นอเนก:เพราะฉะนั้น สัตว์เหล่านั้นจึงไม่สามารถ
ฟังธรรมนี้ได้: พระสุตตันตปิฎกขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่ม๑ ภาค๒ ตอน๔ หน้าที่๔๕
18/4/56 โพสต์โดย ศิษย์ พระธรรมมิกราช
2 จาก 12
ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว ทำจิตใจให้ผ่องแผ่วครับ ศึกษาปฎิบัติมาทั้งหมดต้องกลับมาทำสิ่งนี้ครับ
18/4/56 โพสต์โดย love น่ะ
3 จาก 12
ไม่ทำชั่ว ทำความดี และหมั่นภาวนาให้ใจบริสุทธิ์
18/4/56 โพสต์โดย 27 องศา
4 จาก 12
พระพุทธองค์ตรัสสอนว่า ลูกศรคือตัณหา และทรงตรัสถึงวิธีการถอนตัณหานั้น (อริยสัจสี่ คือเรื่องทุกข์ที่แท้จริงกับการดับทุกข์นั้น) ปกติทรงตรัสว่า ธรรมใดเกิดแต่เหตุ (ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาลอยๆ เกิดมาจากเหตุปัจจัยมาประชุมกันขึ้นทั้งหมด) ทรงแสดงเหตุการเกิดและการดับของสิ่งเหล่านั้น

หลักของธรรมชาติที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้ จึงสรุปได้ออกมาเป็นกฏธรรมชาติ ๒ กฏ คือ กฏไตรลักษณ์ และกฏของเหตุปัจจัย ซึ่งเป็นฐานความรู้เบื้องหลังของการค้นพบอริยสัจสี่ของพระพุทธเจ้า
18/4/56 โพสต์โดย Darkcoder
5 จาก 12
ตั้ง 84000 เป็นคำสอนทั้งนั้นเลย >.<
18/4/56 โพสต์โดย LoGaRiThmLogiS1
6 จาก 12
"สัพเพ ธัมมา นาลัง อภินิเวสายะ - ธรรมทั้งหลาย ทั้งปวงฯ ไม่ควรยึดติด ถือมั่น" อยากรู้ความหมาย?หาอ่านหนังสือของท่าน "พุทธทาส" ครับ จะเข้าใจ "ธรรม" ได้มากขึ้น
18/4/56 โพสต์โดย มนุษย์ทั่วไป
7 จาก 12
จิตคือพุทธะ....หลวงปู่ดูลย์

ครับผม
19/4/56 โพสต์โดย Incorrigible
8 จาก 12
เพราะคนเราเกิดมามีกรรมเป็นของตัวเอง จากที่เคยทำมาในชาติก่อน และชาติปัจจุบัน  เวลาเราชดใช้กรรมเราจะทุกข์
ท่านพุทธทาสเลยบอกว่า แก่นแท้ของพระพุทธศาสนา คือแสวงหาการดับทุกข์ และหลักสูงสุดที่พระพุทธเจ้าสอนก็คือ อริยสัจ 4 คือ ทุกข์ สมุทัย(สาเหตุทุกข์) นิโรธ(การดับทุกข์) มรรค( วิธีปฎิบัติในการดับทุกข์)
19/4/56 โพสต์โดย เกิดมามีกรรม
9 จาก 12
ก็จะมีหลักธรรมที่พระพุทธองค์ทรงนำมาตรัสสอนหลักๆ
หรือเรียกอีกอย่างว่ากุญแจของวิมุตติ นั้นเองครับ


ภิกษุทั้งหลาย ! ในหมู่ ภิกษุนี้มีพวกภิกษุซึ่ง
ประกอบความเพียรเป็นเครื่องต้องทำเนืองๆ :-
              ในการอบรมสติปฏฐานสี
                     สัมมัปปธานสี
                       อิทธิบาทสี
                       อินทรีย์ห้า
                         พละห้า
                    โพชฌงค์เจ็ด
                อริยมรรคมีองค์แปด
                         เมตตา
                         กรุณา
                         มุทิตา
                       อุเบกขา
                         อสุภะ
                    อนิจจสัญญา
                 และอานาปานสติ,
พวกภิกษุแม้เห็นปานนี้ ก็มีอยู่ในหมู่ภิกษุนี้.
19/4/56 โพสต์โดย Sa To Ri
10 จาก 12
นี่เป็นธรรมชั้นสูงนะคับ ธรรมโลกุตตระ (ไตรลักษณ์ )

1.อนิจจัง   ความไม่เที่ยงแท้แน่นอน
2.ทุกข์ขัง   ใดๆในโลกล้วนเป็นทุกข์
3.อนัตตา   ไม่มีอะเลย ว่างเปล่า ไม่มีแล้วสมมุติทั้งหลาย

ส่วนทำดีได้ดี ทำช่วได้ชั่ว หรืออะไรก็แล้วแต่ เป็นธรรมโลกิยะ ธรรมเพื่อปุถุชน

ส่วนคำสอนนั้นมีเยอะมาก แต่ก็แตกกิ่งก้านสาขา มาจาก ไตรลักษณ์ โดยใช้ ปฏิจสมุปบาท

(เมื่อมีสิ่งนี้ย่อมมีสิ่งนั้นตามลำดับ)

พึงเรียนรู้ ธรรม 3 ข้อนี้ก่อน แล้วจะนำมาซึ่งธรรมทั้งหลายทั้งปวง

แต่ที่สุดแห่งธรรม จะกลับไปที่  ไตรลักษณ์   แม้รู้ธรรมะก็ต้องละวาง เพราะธรรมเป็น อจินไตย

อนุโมทนาบุญด้วยคับ
21/4/56 โพสต์โดย -ORIGINAL-
11 จาก 12
พระพุทธเจ้า สอน ๒ เรื่องทุกข์ และความดับทุกข์

ตลอดเวลาที่ออกสั่งสอนเวไนยสัตว์ ทรงแสดงอนุปุพพิกถาก่อน แล้วจึงตามด้วยอริยสัจ ๔ หรือหลักธรรมสำคัญอื่น
พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมสำหรับคฤหัสถ์ที่ตั้งอยู่บนหลักจริยธรรม แสดงธรรมสำหรับผู้อยู่ฟากนิพพาน  ด้วยหลักดับตัณหาราคะ ดับอวิชชา สู่วิมุตติ ถึงอรหัตตผลบรรลุเป็นพระอรหันต์ ดูสามัญผลสูตร (ข้างล่าง)

หลักธรรมคำสอนของศาสนาพุทธ ที่สำคัญ คือ
โอวาทปาฏิโมกข์
สพฺพปาปสฺส อกรณํ คือ การไม่ทำบาปให้เกิดขึ้นด้วยประการทั้งปวง
กุสลสฺสูปสมฺปทา คือ การทำกุศลให้ถึงพร้อม การทำความดี
สจิตฺตปริโยทปนํ คือ การชำระจิตให้บริสุทธิ์ผ่องแผ้ว

กิจอริยสัจ ๔ กำหนดรู้ทุกข์ ละสมุทัย ทำนิโรธให้แจ้งใจ เจริญมรรค

ไตรลักษณ์   ปฏิจจสมุปบาท  ความไม่ยึดมั่นถือมั่น/ ความหลุดพ้น   ขันธ์ ๕   หลักกรรม กฎแห่งกรรม มัฌชิมาปฏิปทา
มงคลชีวิต  ๓๘ (ประการ)

พระสูตร พระพุทธพจน์

สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้น สิ่งนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดา
บุญย่อมเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลาย ทั้งในโลกนี้และโลกหน้า
บุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้ว ไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึง
สัตว์ทั้งหลายประพฤติชอบในเวลาใด เวลานั้นชื่อว่า ฤกษ์ดี มงคลดี สว่างดี รุ่งดี ขณะดี ยามดี และบูชาดี
การค้า ๕ อย่างนี้เหล่านี้ อันอุบาสกไม่ควรทำ ค้าอาวุธ ค้าขายมนุษย์ ค้าขายเนื้อสัตว์ ค้าขายน้ำเมา ค้าขายยาพิษ
ปัจฉิมโอวาท
เราขอเตือนเธอทั้งหลายให้จำให้มั่นว่า สิ่งทั้งปวงมีความเสื่อมและสิ้นไปเป็นธรรมดา เธอทั้งหลายจงอยู่ด้วยความไม่ประมาทเถิด

ทานที่ให้ผลมาก
“ดูกรภิกษุทั้งหลาย ยัญญสัมปทา หรือทานจะมีผลมาก อานิสงส์ไพศาล ถ้าประกอบด้วยองค์หก กล่าวคือ

๑. ก่อนให้ ผู้ให้ก็มีใจผ่องใส ชื่นบาน
๒. เมื่อกำลังให้ จิตใจก็ผ่องใส
๓. เมื่อให้แล้ว ก็มีความยินดี ไม่เสียดาย
๔. ผู้รับเป็นผู้ปราศจากราคะ หรือปฏิบัติเพื่อปราศจากราคะ
๕. ผู้รับเป็นผู้ปราศจากโทษะ หรือปฏิบัติเพื่อปราศจากโทษะ
๖. ผู้รับเป็นผู้ปราศจากโมหะ หรือปฏิบัติเพื่อปราศจากโมหะ
ภิกษุทั้งหลาย ทานที่ประกอบด้วยองค์หกนี้แล เป็นการยากที่จะกำหนดผลแห่งบุญว่ามีประมาณเท่านั้นเท่านี้ อันที่จริงเป็นกองบุญใหญ่ที่นับไม่ได้ ไม่มีประมาณ เหลือที่จะกำหนดเหมือนน้ำในมหาสมุทรย่อมกำหนดได้โดยยากว่ามีประมาณเท่านั้นเท่านี้”

จิตนี้ดิ้นรน กวัดแกว่ง รักษายาก ห้ามยาก บัณฑิตผู้มีปัญญาย่อมทำจิตนี้ให้ตรง เหมือนช่างศรดัดลูกศร ให้ตรงฉะนั้น ภิกษุทั้งหลายจิตนี้คอยแต่จะกลิ้งเกลือกลงไปคลุกเคล้ากับกามคุณ เหมือนปลาซึ่งเกิดในน้ำ ถูกนายพรานเบ็ดยกขึ้นจากน้ำแล้ว คอยแต่จะดิ้นรนไปในน้ำอยู่เสมอ ผู้มีปัญญาพึงพยายามยกจิตขึ้นจากการอาลัยในกามคุณ ให้ละบ่วงมารเสีย
                       ฯลฯ  รวมได้84000 ธรรมขันธ์
23/4/56 โพสต์โดย Miscellanous
12 จาก 12
อธิบาท4
10/7/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ทำไมท่านจึงมีศาสนา
เมื่อก่อน ไม่ชอบ วิชา พุทธศาสนาเลย
พุทธศาสนาและวิทยาศาสตร์มีความเกื้อกูลกันอย่างไร
ทำไมพระไทย ชอบสวดประเทศ ทั้งที่ศาสนาพุทธไม่ใช่ศาสนาอ้อนวอน
เชื่อเรื่องสิ่งที่หลายคนนับถืออยู่ไหม
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู