หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
รัฐธรรมนูญมีความสำคัญอย่างไร
กฏหมาย | สังคม 1/2/51 โพสต์โดย กูเกิลกูรู
คำตอบ
1 จาก 6
เป็นกฎหมายสูงสุดในการจัดการปกครองของรัฐ
20/3/51 โพสต์โดย violence
2 จาก 6
.    เพื่อดูแลสังคมบ้านเมืองให้อยู่ในความปกติสุขเรียบร้อย
7/7/53 โพสต์โดย boongzaad
3 จาก 6
ปัญหาการร่างรัฐธรรมนูญและการปฏิรูปการเมืองควรถือเป็นวาระแห่งชาติ ที่มีการรณรงค์ให้ประชาชนเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องการปฏิรูปรัฐธรรมนูญ และการปฏิรูปทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม อย่างกว้างขวางที่สุดเท่าที่จะทำได้ ทั้งโดยการจัดประชุมเวทีย่อย เวทีใหญ่ต่างๆ และโดยการแลกเปลี่ยนผ่านรายการ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ อินเตอร์เนต แฟกซ์ ไปรษณีย์ ฯลฯ  เพื่อสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขนานใหญ่ที่จะทำให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและตื่นตัวทางการเมืองเพิ่มขึ้น จะทำให้เกิดภูมิปัญญาแบบรวมหมู่ที่ลึกซึ้งกว้างขวางกว่าการพึ่งนักกฎหมายผู้เชี่ยวชาญเพียงไม่กี่คน


กระบวนการเรียนรู้และการตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนว่ารัฐธรรมนูญสำคัญอย่างไร ข้อดี ข้อเสีย ประเด็นต่างๆเป็นอย่างไร ฯลฯ สำคัญกว่าผลลัพธ์ ประเภทที่สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร) ส่งคนไปถามหรือให้ประชาชนกรอกแบบสอบถามเชิงปรนัย 36 ประเด็นที่สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญสนใจว่าอยากให้รัฐธรรมนูญมีเนื้อหาอย่างไร แบบเลือกข้อ กขค.เพื่อให้รัฐธรรมนูญเสร็จๆไป

กระบวนการเรียนรู้ของประชาชนเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดในการปฏิรูปการเมือง ประชาชนจะรู้จักเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ดีขึ้น และทำหน้าที่ตรวจสอบดูแลสิทธิประโยชน์ของพวกเขาได้ดีขึ้น ก็ต่อเมื่อประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและตื่นตัวทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมมากขึ้น

แต่การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนส่งความคิดเห็นร่วมร่างรัฐธรรมนูญยังไม่มากเพ ียงพอที่จะทำให้การเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงที่จะนำไปสู่การปฏิรูปเปลี่ยนแปลงก ารเมืองให้เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงได้ เราต้องช่วยกันรณรงค์ให้ประชาชนฉลาดขึ้น ตื่นตัวขึ้น สนใจการจัดตั้งองค์กร เรียกร้องผลักดันการมีส่วนร่วมในการปฏิรูปทางการเมืองอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถ้ามองให้กว้างแล้ว ต้องรวมทั้งการปฏิรูปทางเศรษฐกิจและสังคมด้วย

เพราะถ้าประชาชนยังยากจน การศึกษา การรับรู้ข่าวสารต่ำ และมีความคิดค่านิยมที่ชอบฝากความหวังไว้กับคนมีอำนาจ ถึงจะร่างรัฐธรรมนูญให้ดีแค่ไหน ก็คงมีผลบังคับใช้ได้น้อย

ดังนั้น สิ่งสำคัญ คือ การช่วยกันเผยแพร่ความรู้ให้ประชาชนเข้าใจว่า

1. งบประมาณรัฐ รวมทั้งเงินกู้ที่รัฐบาลค้ำประกันที่มาใช้ในโครงการต่างๆ ประเภทประชานิยมและการหาเสียงแบบต่างๆ คือเงินจากภาษีประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่มที่เราทุกคนจ่ายทุกครั้งเมื่อซื้อสินค้าและบริการ ประชาชนไม่ได้เป็นหนี้บุญคุณนักการเมืองคนใดหรือพรรคไหน

2. ประชาชนเป็นเจ้าของสาธารณสมบัติ รวมทั้งคลื่นวิทยุโทรทัศน์ โทรศัพท์ ไม่ใช่ของหน่วยราชการหรือองค์กรธุรกิจเอกชนที่เข้ามาเช่นสัมปทาน จึงมีสิทธิที่จะเรียกร้องปฏิรูปสื่อให้เป็นสื่อเพื่อประชาชนมากกว่าเพื่อการค้าหรือเพื่อหนุนรัฐบาล

3. ประชาชนมีสิทธิที่จะได้รับการศึกษา การสาธารณสุข และบริการทางสังคมอื่นๆจากรัฐบาล

4.ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคทางกฎหมาย ไม่ได้เป็นลูกน้อง แม้คนที่เป็นสมาชิกพรรคการเมืองก็ต้องถือว่าตนเป็นเจ้าของพรรค มีสิทธิมีเสียงเท่ากันกับสมาชิกคนอื่นๆ

5. รัฐบาลซึ่งเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งมาและกินเงินเดือนจากภาษีประชาชน มีหน้าที่ต้องบริหารประเทศอย่างซื่อตรง เพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ ถ้ารัฐบาลไหนคดโกงและหาผลประโยชน์ส่วนตัว ประชาชนก็สามารถคัดค้านเข้าลงชื่อเพื่อฟ้องร้องหรือถอดถอนพวกเขาได้ ฯลฯ

ความรู้เช่นนี้ คือสิ่งที่ประชาชนส่วนใหญ่ยังถูกปิดบังหรือมอมเมาไม่ให้รับรู้ ทำให้ประชาชนที่ยากจน การศึกษาและการรับรู้ข่าวสารต่ำกลายเป็นผู้อยู่ใต้อุปถัมภ์ของนักการเมือง แทนที่จะเป็นพลเมืองที่มีความรู้สึกเป็นเจ้าของประเทศ นี่เป็นเรื่องที่คนมีการศึกษาที่ตื่นตัวทุกคนจะต้องช่วยกันเผยแพร่ให้ประชาชนส่วนใหญ่เข้าใจและจัดตั้งกลุ่มสมาคม องค์กรต่างๆ ของตนเองขึ้นมา  เพื่อสร้างสังคมพลเมืองที่ถ่วงดุลกับพวกนักการเมืองและขุนนางที่เป็นฝ่ายยึดกุมอำนาจรัฐได้

ระบอบประชาธิปไตยไม่ใช่แค่การเลือกตั้ง ส.ส. ส.ว. เท่านั้น ระบอบประชาธิปไตยคือระบอบประชาชนปกครองตนเอง ใช้หลักการเสียงส่วนใหญ่ และการเคารพสิทธิของคนกลุ่มน้อย

ประชาธิปไตยทางการเมืองต้องควบคู่ไปประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจและสังคม คือ ต้องมีการกระจายการศึกษา ข้อมูลข่าวสาร ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมให้ประชาชนมีความรู้ และมีสิทธิและอำนาจต่อรอง ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ สังคม มากพอที่จะไม่ถูกนักการเมืองและชนชั้นนำครอบงำหลอกลวง พัฒนาประเทศแบบเติบโตฉาบฉวยที่นายทุนส่วนน้อยได้ประโยชน์ แต่ประชาชนเป็นหนี้เพิ่ม ทรัพยากร     สิ่งแวดล้อมถูกกอบโกยล้างผลาญอย่างที่ผ่านๆมา และดำเนินอยู่

ระบอบประชาธิปไตย คือ ระบอบที่ประชาชนทุกคนจะต้องมีสิทธิเสมอภาค และเสรีภาพทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ไม่ใช่แค่ระบอบเลือกตั้งหรือระบบแต่งตั้งคนส่วนน้อยให้มีอภิสิทธิ์ชนเพิ่มขึ้น เช่นนักธุรกิจการเมืองในยุคทักษิณ หรือกลุ่มนายทหาร ขุนนาง และเทคโนแครต ในยุคสุรยุทธ์
8/11/53 โพสต์โดย jnorkjb
4 จาก 6
ก้อ จะอยู่อย่างไร ถ้าไร้ซึ่งรัฐธรรมนูญ
6/1/55 โพสต์โดย เสก ครับผม
5 จาก 6
า่ฝนทง่
18/9/55 โพสต์โดย เนรเน
6 จาก 6
รัฐธรรมนูญวางหลักประกันเพื่อคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ
21/7/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
คิดยังไงกับ คำแถลงการ ของเฒ่า ชวลิต และ สมชายไม่เป็นชายว่ายังไงครับ
การแก้รัฐธรรมนูญ ลองบอกมาสิ ว่าทำไมถึงแก่ไม่ได้ หรือแก้ได้
คุณจะทำอย่างไรกับพวกขายชาติขายแผ่นดินเกิด
เราจะทำให้คนในชาติสามัคคีกันได้อย่างไร
. . . บินลาเดน และ ทักษิณ เหมือน หรือแตกต่างกันอย่างไร
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู