หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งบุคคลในบริษัทโออิชิ
ข้อมูล | อินเทอร์เน็ต | เศรษฐกิจ 24/6/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 1
นายณรงค์ ศรีสอ้าน
ประธานกรรมการ
และประธานกรรมการบริหาร  
   นายฐาปน สิริวัฒนภักดี
รองประธานกรรมการ
และรองประธานกรรมการบริหาร  
   นายตัน ภาสกรนที
กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ  


นางสาวสุนิสา สุขพันธุ์ถาวร
กรรมการ และ รองกรรมการผู้จัดการ
   นายโช เอวี่ย จิ้น
กรรมการ และกรรมการบริหาร
   นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
กรรมการ และกรรมการบริหาร


นายอวยชัย ตันทโอภาส
กรรมการ และกรรมการบริหาร
   ดร.พิษณุ วิเชียรสรรค์
กรรมการ และกรรมการบริหาร
   นายสมเกียรติ เจริญกุล
กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ


นายชลกานต์ บุปผเวส
กรรมการ และกรรมการบริหาร
   นายวิกรม คุ้มไพโรจน์
กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการตรวจสอบ
   นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ


นายชัย จรุงธนาภิบาล
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
   นายไพบูลย์ คุจารีวณิช
เลขานุการบริษัท
และรองกรรมการผู้จัดการ  
   นายไพศาล อ่าวสถาพร
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  


นายปรีชา อัจฉรานนท์
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี และการเงิน
   นายอชิร พัฒนสินธุ์ี
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ  
    
 
 


 
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจำนวน 3 ชุด เพื่อช่วยในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท ได้แก่  
1. คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน โดยมีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี ดังรายชื่อต่อไปนี้

 1. นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
 2. นายวีระชัย ตันติกุล กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
 3. นายชัย จรุงธนาภิบาล กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
 
 คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตอำนาจ หน้าที่ ดังต่อไปนี้ :
 
- สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยประสานงานกับ ผู้สอบบัญชี และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาส และประจำปี
 - สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพโดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน
 - สอบทานการปฏิบัติของบริษัทฯให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
 - พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยง หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องครบถ้วน
 - จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ
 - ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นชอบด้วย
 
2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 6 ท่าน

 1. นายชัย จรุงธนาภิบาล ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ
 2. นายพิษณุ วิเชียรสรรค์  กรรมการบริหารความเสี่ยง
 3. นายไพบูลย์ คุจารีวณิช  กรรมการบริหารความเสี่ยง
 4. นายไพศาล อ่าวสถาพร กรรมการบริหารความเสี่ยง
 5. นายวิโรจน์ สุภาสูรย์  กรรมการบริหารความเสี่ยง
 6. นายธนพันธุ์ คงนันทะ กรรมการบริหารความเสี่ยง
 
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีขอบเขตอำนาจ หน้าที่ ดังต่อไปนี้ :
 
- กำหนดนโยบาย และกรอบการบริหารความเสี่ยงโดยรวม ( Integrated Risk Management ) โดยให้ครอบคลุมความเสี่ยงหลักของธุรกิจ เช่น ความเสี่ยงจากธุรกิจ ( Business Risk ) , ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ ( Operational Risk )
 - อนุมัติแผนการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม และให้ได้รับการปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร
 - ติดตามความคืบหน้าในการปฏิบัติตามแผนจัดการความเสี่ยงของบริษัท
 - ให้คำปรึกษา และคำแนะนำในการดำเนินการบริหารความเสี่ยง
 - สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญเพื่อเชื่อมโยงกับการควบคุมภายใน
 - รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยง
 
ในปี พ.ศ. 2551 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จัดให้มีการประชุมทั้งสิ้นรวม 5 ครั้ง โดยมีกรรมการบริหารความเสี่ยงเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมทุกครั้ง

3. คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน

 1. นายณรงค์ ศรีสอ้าน ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
 2. นายตัน ภาสกรนที กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
 3. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
 
 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนมีขอบเขตอำนาจ หน้าที่ ดังต่อไปนี้ :
 
- กำหนดอัตราการจ่ายผลตอบแทน และผลประโยชน์อื่น ๆ ให้กับคณะกรรมการทุกคณะ เพื่อเสนอผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 - กำหนดอัตราการจ่ายผลตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ ให้กับผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร หรือ คณะกรรมการบริษัท
 - ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุม ผู้ถือหุ้นมอบหมาย ในปี พ.ศ. 2551 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้จัดให้มีการประชุมทั้งสิ้นรวม 3 ครั้ง โดยมีกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมทุกครั้ง
 - พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
 
ในปี พ.ศ. 2551 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้จัดให้มีการประชุมทั้งสิ้นรวม 3 ครั้ง โดยมีกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมทุกครั้ง
1/7/53 โพสต์โดย ครูแก่
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
อยากทราบเกี่ยวกับโบนัสพนักงานที่ยังไม่ได้บรรจุของบริษัท มิตซูบิชิมอเตอร์
สวัสดิการบริษัท โออิชิ กรุ๊ป เป็นอย่างไร
คุณรู้จักประวัติ ..ตัน..โออิชิไหม..
ระหว่างชาโออิชิ กับ อิชิตัน คุณชอบยี่ห้อไหนมากกกว่ากัน?????????
โอที คืออะไร
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู