หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 8 ประการ มีอะไรบ้าง
ภาษาต่างประเทศ | นักกีฬา 23/5/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 13
1.  รักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์
2.  ซื่อสัตย์สุจริต
3.  มีวินัย
4. ใฝ่เรียนรู้
5. อยู่อย่างพอเพียง
6.  มุ่งมั่นในการทำงาน
7.  รักความเป็นไทย
8.  มีจิตสาธารณะ
23/5/53 โพสต์โดย ครูแก่
2 จาก 13
สละสลวย  สวยหรู ดี เจงๆ
23/5/53 โพสต์โดย สิงโตบก
3 จาก 13
แล้วคุณลักษณะเด็กดี ๑๐ ประการที่ได้ยินทุกวันเด็กหายไปไหน
ต้องทำให้งง
ให้เยอะๆเข้าไว้
หรือจะให้เป็นของยุคตัวเอง

๑๐ อย่างง่ายๆๆ  จำได้ง่าย  คล้องจอง
๑.นับถือศาสนา
๒.รักษาธรรมให้มั่น
๓.เชื่อพ่อแม่ ครู อาจารย์
๔.วาจานั้น ต้องสุภาพอ่อนหวาน
๕.ยึดมั่นกตัญญู
๖.เป็นผู้รู้ รักการงาน
๗.ต้องศึกษาให้เชี่ยวชาญ  ต้องมานะ บากบั่น ไม่เกียจ ไม่คร้าน
๘.รู้จักออมประหยัด
๙.ต้องซื่อสัตย์ ตลอดกาลๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ น้ำใจนักกีฬา กล้าหาญ
๑๐.ทำตนให้เป็นประโยชน์  รู้บาปบุญคุณโทษ  สมบัติชาติต้องรักษา

เค้าใช้ได้ผลกันมาตั้งนมตั้งนานแล้ว
22/9/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
4 จาก 13
เล่นเกมส์sfทุกวัน
2/12/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
5 จาก 13
รักชาด  สาศณา  กษัตริย์
1/3/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
6 จาก 13
053761506
2/3/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
7 จาก 13
boomz
0861929157
123456789
เอาปะเวล 40 นะ
2/3/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
8 จาก 13
ถ้าเอาโทรมา053761552
2/3/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
9 จาก 13
ฟฟฟฟฟ
9/3/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
10 จาก 13
เห็นด้วยอย่างยิ่งครับ ผมกังวัลจัง ว่าการศึกษาของเรา มาถูกทางหรือเปล่า หรือว่าเรากำลังเป็นหนูทดลอง
23/10/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
11 จาก 13
1.  รักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์
2.  ซื่อสัตย์สุจริต
3.  มีวินัย
4. ใฝ่เรียนรู้
5. อยู่อย่างพอเพียง
6.  มุ่งมั่นในการทำงาน
7.  รักความเป็นไทย
8.  มีจิตสาธารณะ
6/1/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
12 จาก 13
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
              1.1 กิจกรรมวันสำคัญทางชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เช่น วันรัฐธรรมนูญ วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันแม่แห่งชาติ วันพ่อ วันวชิรวุธ
              1.2 ร้องเพลงชาติหน้าเสาธง ตอนเช้า และเย็น
              1.3 กิจกรรมนักเรียนวิถีพุทธ
              1.4 สวดแผ่เมตตา กรวดน้ำ
              1.5 กิจกรรมทำบุญทุกวันพระ
              1.6 กิจกรรมสมาทานศีลทุกวัน
              1.7 กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
              1.8 กิจกรรมทำดีถวายในหลวง
         

            2. ซื่อสัตย์ สุจริต
               2.1 ธนาคารความดี
               2.2 เข้าค่ายคุณธรรม/ค่ายธรรมะ
               2.3 โรงเรียนวิถีพุทธ
               2.4 กิจกรรมบันทึกความดี
               2.5 กิจกรรมของหายได้คืน
               2.6 กิจกรรมนักเรียนดีเด่นประจำปี
               2.7 กิจกรรมยกย่องคนดี
               2.8 กิจกรรมคนดีศรีปากหาน
               2.9 กิจกรรมธนาคารความดี
         

           3. มีวินัย
              3.1 กิจกรรมประชาธิปไตย / สภานักเรียน/วินัยนักเรียน
              3.2 กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม/ ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี /
              3.3 กิจกรรมปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ/ข้อตกลงของห้องเรียนและโรงเรียน
              3.4 กิจกรรม ๕ ส
              3.5 ธนาคารความดี
              3.6 การออมทรัพย์
              3.7 กิจกรรมการทำความสะอาดเขตกลุ่มสี/ กิจกรรมกลุ่มสี
              3.8 กิจกรรมเข้าแถว/ เดินแถว /เข้าแถวกลับบ้าน /เข้าแถวซื้ออาหาร/ รับบริการ
       

          4. ใฝ่เรียนรู้
              4.1 ห้องสมุดห้องสมุดมีชีวิต/ ห้องสมุด 3 D /ตะกร้าความรู้
              4.2 การสอนแบบโครงงาน
              4.3 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เช่น เล่าข่าวเช้านี้ การทำหนังสือเล่มเล็ก วางทุกงาน อ่านทุกคน บันทึกการอ่าน เล่านิทานจากการอ่าน หนอนหนังสือ ภาษาไทย/อังกฤษวันละคำ หนูน้อยช่างเล่า
              4.4 กิจกรรมชุมนุม เช่น ชุมนุมคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต
              4.5 ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ /ทัศนศึกษา
              4.6 ส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วม/แข่งขันกิจกรรมทางวิชาการ
              4.7 ทันโลกทันเหตุการณ์ด้วย Internet
              4.8 กิจกรรมอ่านหนังสือให้ผู้ปกครองฟัง
              4.9 กิจกรรมเสียงตามสาย
              4.10 กิจกรรมค่ายวิชาการ เช่น กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ค่ายคุณธรรม
         

         5. อยู่อย่างพอเพียง
              5.1 กิจกรรมงานอาชีพ เช่น เพาะเห็ดนางฟ้า ปลูกพืชผักสวนครัว ปลูกปาล์มรั้วกินขายเพาะพันธุ์ไม้ เลี้ยงปลาน้ำจืด เลี้ยงหมู เลี้ยงไก่สามสายพันธุ์ การเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติกทำปุ๋ยหมักชีวภาพเกษตรอินทรีย์ ทำน้ำยาปรับผ้านุ่ม ทำสบู่เหลวสมุนไพร ทำสบู่ก้อน ทำน้ำยาอเนกประสงค์
              5.2 การใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
              5.3 กิจกรรมออมทรัพย์
              5.4 การประกันคุณภาพชีวิตนักเรียน
              5.5 กิจกรรมสืบทอดของใช้จากพี่สู่น้อง
              5.6 กิจกรรมนักเรียนดีเด่นประจำปี
              5.7 ธนาคารโรงเรียน
              5.8 บันทึกรายรับรายจ่ายนักเรียน
              5.9 กิจกรรมประหยัดน้ำ – ไฟฟ้า
              5.10 กิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน
              5.11 กิจกรรมธนาคารขยะ
       

        6. มุ่งมั่นในการทำงาน
            6.1 กิจกรรมงานอาชีพ
            6.2 กิจกรรมชุมนุม/กลุ่มสนใจ เช่น ชุมนุมหัตถกรรม
            6.3 กิจกรรมรับผิดชอบบริเวณ / อาคาร / ห้องเรียน
            6.4 กิจกรรม 5 ส
            6.5 กิจกรรม/ประกวดกลุ่มสี เขตสี เขตพื้นที่
            6.6 กิจกรรมตามความถนัด
            6.7 กิจกรรมเกษตรอินทรีย์และยุวหมอดินโรงเรียน
            6.8 งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
            6.9 กิจกรรมขยายพันธุ์พืช
            6.10 การจัดสวนถาด กิจกรรมการค้าขาย
            6.11 กิจกรรมโครงงานทดลองคณิตศาสตร์
            6.12 กิจกรรม ประกาศเกียรติคุณและมอบทุนแก่นักเรียนประเภทเรียนดี ประเภทประพฤติดีและขยัน
       

         7. รักความเป็นไทย
             7.1 ชุมนุม /ส่งเสริม ดนตรี/นาฏศิลป์ไทย เช่น เป่าขลุ่ย กลองยาวมโนราห์ รำวงมาตรฐาน
             7.2 ชุมนุม /ส่งเสริมกีฬาไทย เช่น หมากรุกไทย ตะกร้อ มวยไทย
             7.3 ส่งเสริมการละเล่นแบบไทย
             7.4 ส่งเสริม มารยาทไทย เช่น ยิ้มไหว้ทักทายกัน น้องไหว้พี่ ไหว้สวย มารยาทงามอย่างไทย งามอย่างไทย ความเคารพอย่างไทย กล่าวคำทักทายตอนเช้า ประกวดมารยาทไทย
             7.5 กิจกรรมสำนวนไทยวันละคำ / ภาษาไทยวันละคำ
             7.6 กิจกรรมวันสำคัญทางประเพณีและวัฒนธรรมทางศาสนาและท้องถิ่น, เช่นวันสารทเดือนสิบวันเข้าพรรษา วันลอยกระทง วันแม่                            วันไหว้ครู   วันสงกรานต์
             7.7 โครงการรักนวลสงวนตัว
             7.8 กิจกรรมทำบุญทุกวันพระ
             7.9 กิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ์ความเป็นไทย เช่น อ่านทำนองเสนาะ คัดลายมือ ใช้ตัวเลขไทย การแสดงของไทย
             7.10 การแต่งกายด้วยผ้าไทย ใช้สินค้าไทย แต่งกายด้วยผ้าไทย /สวมชุดไทย สวมชุดท้องถิ่นอาทิตย์ละ 1 วัน
             7.11 ส่งเสริมภูมปัญญาไทย เช่น นวดแผนไทย
     

       8. มีจิตสาธารณะ
           8.1 เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญตนในวันสำคัญ เช่น ร่วมกันปลูกต้นไม้วันพืชมงคล
           8.2 ทำความสะอาด/พัฒนา ถนน วัด ศาลาหมู่บ้าน โรงเรียน ชุมชน แหล่ง ท่องเที่ยว
           8.3 การนวดแผนไทยฟรีแก่ผู้สูงอายุ
           8.4 กิจกรรมกำจัดลูกน้ำยุงลาย
           8.5 กิจกรรมอาสากู้ภัย
           8.6 กิจกรรมชมรมอาสาพัฒนา
           8.7 กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน/พี่ช่วยน้องสอนอ่าน/เขียน
           8.8 กิจกรรมกำจัดลูกน้ำยุงลาย
           8.9 บริจาคสิ่งของช่วยผู้ประสบอุทกภัย
25/8/56 โพสต์โดย แคนจ้า
13 จาก 13
1.  รักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์
2.  ซื่อสัตย์สุจริต
3.  มีวินัย
4. ใฝ่เรียนรู้
5. อยู่อย่างพอเพียง
6.  มุ่งมั่นในการทำงาน
7.  รักความเป็นไทย
8.  มีจิตสาธารณะ
18/2/57 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
คุณลักษณะของคนไทย 10 ประการได้แก่อะไรบ้างคะ
แรงจูงใจแบบไหนที่ปรับพฤติกรรมไม่พึงประสงค์
คุณยอมปรับปรุงคุณลักษณะของตนเอง ตามความต้องการของตนเองใช่ไหม ?
ให้ชาวกูรูบอกคุณลักษณะของธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับดนตรีมีความสอดคล้องกัอย่างไร
ผู้นำต้องมีวิสัยทัศน์อย่างไร
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู