หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
คำว่า " พุทธ " แปลว่าอะไร
พุทธศาสนา 24/1/52 โพสต์โดย moom
คำตอบ
1 จาก 14
พุทธ คือ พุทธะ แปลว่า ปัญญา ครับ
้ถ้าศาสนาพุทธ ก็คือ ศาสนาแห่งปัญญา ครับ
24/1/52 โพสต์โดย webchit
2 จาก 14
พุทธ, พุทธ, พุทธะ [พุด, พุดทะ] น. ผู้ตรัสรู้, ผู้ตื่นแล้ว, ผู้เบิกบานแล้ว, ใช้เฉพาะเป็น
พระนามของพระบรมศาสดาแห่งพระพุทธศาสนา เรียกเป็นสามัญว่า พระพุทธเจ้า. (ป.).จากพจนานุกรมไทย  ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542
24/1/52 โพสต์โดย yawaiam
3 จาก 14
พุทธ แปลว่า ปัญญา ครับแต่วิธีปฏิบัติของชาวพุทธที่ดีคือ
ดำเนินตามทางสายกลางซึ่งเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ เรียกว่า อริยอัฏฐังคิกมรรค คือทางอันประกอบด้วยองค์ ๘ ประการ ได้แก่
๑ สัมมาทิฏฐิ เห็นชอบ (ปัญญาเห็นในอริยสัจ ๔)
๒ สัมมาสังกัปปะ ดำริชอบ (ดำริออกจากกาม เบียดเบียนพยายาม)
๓ สัมมาวาจา เจรจาชอบ (เว้นจากวจีทุจริต ๔)
๔ สัมมากัมมันตะ ทำการงานชอบ (เว้นจากกายทุจริต ๓)
๕ สัมมาอาชีพ เลี้ยงชีพชอบ (เว้นจากเลี้ยงชีพในทางที่ผิด)
๖ สัมมาวายะมะ เพียรชอบ (เพียรละความชั่วทำความดี)
๗ สัมมาสติ ระลึกชอบ (ระลึกในสติปัฏฐาน ๔)
๘ สัมมาสมาธิ ตั้งจิตไว้ชอบ (เจริญฌานทั้ง ๔)
24/1/52 โพสต์โดย surapol47
4 จาก 14
พุทธ แปลว่า ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน

พุทธังภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ
- ข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน
27/1/52 โพสต์โดย Chayapol
5 จาก 14
พุทธะ แปลกว่า ผู้รู้ มีลักษณะ รู้ ตื่น เบิกบาน

พระพุทธเจ้า คือ ผู้เป็นเจ้าแห่งพุทธผู้ประเสริฐ หมายถึง ทรงเป็นผู้สอนในเรื่องของพุทธะ และนำไปสู่ความหลุดพ้น พ้นจากกิเลส พ้นจากสังสารวัฏฏ์ ทรงเป็นผู้ประเสริฐ คือ เป็นผู้ที่รอดพ้นจากกิเลส จากสังสารวัฏฏ์ได้ด้วยพระองค์เอง

ความหมายของ พุทธะ อีกประการก็คือ หมายถึง จิตที่รู้ ตื่น เบิกบาน ด้วยนะครับ
21/8/52 โพสต์โดย วัชรพล
6 จาก 14
ความประเสริจ
5/10/52 โพสต์โดย Malixdev
7 จาก 14
แปลว่า รู้
รู้แจ้ง
10/12/52 โพสต์โดย Ju
8 จาก 14
ผู้รู้  ผู้ตื่น  ผู้เบิกบาน
27/12/52 โพสต์โดย Nazha
9 จาก 14
ตอบกันไปหมดแระ ไม่มีไรตอบ อิอิ (มาช้าไปอ่ะนะ)ก็นะ พระพุทธเจ้า ก่อนตรัสรู้ยังต้องเรียงลำดับกันเลย เรามาตอบก็ขอเป็นอันดับต่อไป ไมว่า จะเป็นพุทธ หรือสาวกพระพุทธเจ้า หรือ พระปัจเจกพระพุทธเจ้า ก็ปราถณาทั้งนั้นของให้ได้ พ้นจากวัฏสงสาร อันวุ่นวานนี้ ขอรับ กระผม
27/3/53 โพสต์โดย เต๋อ
10 จาก 14
พุทธ แปลว่ารู้และ
9/4/53 โพสต์โดย dodopetto
11 จาก 14
พุทธะ แปลว่า รู้ ตื่น เบิกบาน

คือหมายถึง จิตที่รู้แจ้งเห็นจริงในชีวิตและโลก เมื่อรู้แล้วก็ตื่นจากความไม่รู้ เมื่อตื่นแล้วก็เบิกบานสดชื่นหรือไม่มีทุกข์

แต่ถ้าจะให้ความหมายของคำว่า พุทธะ ที่ดี่สุดก็หมายถึง สุดยอดอัจฉริยะ  หรือผู้ที่มีสติปัญญามากที่สุด

พุทธะ ไม่ได้หมายถึงผู้วิเศษ
--------------------------
ขอเชิญปัญญาชนคนรุ่นใหม่ทั้งหลาย ศึกษาพุทธศาสนาดั้งเดิมที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้

อันเป็นหลักคำสอนที่แท้จริงของพระพุทเจ้า ที่ยังไม่ถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ผิดเพียนมาก่อน

ซึ่งเป็นหลักวิทยาศาสตร์  ที่มีเหตุผล  พิสูจน์ได้  ไม่มีความงมงาย และไม่มีใครจะโต้แย้งด้วยเหตุผลได้

ที่ทุกคนสามารถจะ "เข้าใจ" และ "เห็นแจ้ง" ได้  หรือศึกษาแล้วทำให้เกิดดวงตาเห็นธรรมได้โดยไม่ยาก

ที่เว็บ  "ฉันคืออะไร?"   www.whatami.net  -  เว็บไซต์สำหรับบุคคลอัจฉริยะ
27/11/53 โพสต์โดย whatami.net
12 จาก 14
พุทธ หรือ พุทธะ คือ ท่านผู้รู้อริยสัจ4 อย่างถ่องแท้ แบ่งเป็น
1 พระพุทธเจ้า ผู้ตรัสรู้เองและสอนไห้ผู้รู้ตาม
2 พระปัจเจกพุทธะผู้ตรัสรู้เองจำเพาะผู้เดียว
3 พระอนุพุทธะผู้ตรัสรู้ตามพระพุทธะเจ้า

บางแห่งจัดเป็น ๔ คือ
๑. สัพพัญญูพุทธะ
๒. ปัจเจกพุทธะ
๓. จตุสัจจพุทธะ (=พระอรหันต์)
๔. สุตพุทธะ (=ผู้เป็นพหูสูต)
อริยสัจ4 ก็ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค
17/5/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
13 จาก 14
แปลว่าผู้รู้ดีแล้ว
4/7/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
14 จาก 14
คำว่า "พุทธ" แปลความหมายทางพุทธศาสนาอย่างเป็นทางการ คือ ผู้รู้,ผู้ตื่น,ผู้เบิกบาน
ส่วน "ผู้รู้" ท่านแรกของศาสนาคือ "พระพุทธ(พระศาสดา) - เจ้า(เป็นที่หนึ่ง,ผู้แรกของโลก,จักรวาล)" รวมความหมายเป็นเหตุเป็นผล คือ "พระพุทธเจ้า"
24/5/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
พุทธศาสนาจะมีคำสอนอยู่ ๒ ระดับ ชาวพุทธเข้าใจแล้วหรือยัง?
จะกะธรรมโม อยากรู้ว่าแปลว่าอะไรครับ
การบูชาวัตถุมงคล เป็นการส่งเสริม หรือทำลายพุทธศาสนา
ปริศนาธรรมจากพระพุทธรูป
เลข8มีความสำคัญกับศาสนาพุทธอย่างไรใครรู้บ้าง
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู