หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ความหมายของ “คุณธรรม จริยธรรม” ?
นิยาม ความหมาย “คุณธรรม จริยธรรม”

“คุณธรรม”
คุณธรรม หมายถึง คุณสมบัติฝ่ายดีโดยส่วนเดียว เป็นที่ตั้งหรือเป็นประโยชน์แก่สันติภาพหรือสันติสุขจึงเป็นที่ต้องการของ มนุษย์
คุณธรรมเป็น สิ่งที่ต้องอบรมโดยเฉพาะเพื่อให้เกิดขึ้นเหมาะสมกับที่เราต้องการ - ท่านพุทธทาสภิกขุ
คุณธรรม หมายถึง ธรรมที่เป็นคุณความดีงาม สภาพที่เกื้อกูล - พระราชวรมุนี
คุณธรรม เป็นเรื่องของความจริงแท้หรือสัจธรรม คุณธรรมทำให้เกิดการประพฤติ
ปฏิบัติ ที่ดี ทำให้เกิดการรักษาศีล คุณธรรมเป็นตัวหลักและกระจายออกเป็นจริยธรรมและจรรยาบรรณ - พระเมธีธรรมาภรณ์
คุณธรรม หมายถึง สภาพคุณงามความดี - พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานคุณธรรม หมายถึง สิ่งที่มีคุณค่า มีประโยชน์ เป็นความดีงาม เป็นมโนธรรม เป็นเครื่องประคับประคองใจให้เกลียดความชั่ว กลัวบาป ใฝ่ความดี และเป็นเครื่องกระตุ้นผลักดันให้เกิดความรู้สึกผิดชอบ เกิดจิตสำนึกที่ดีมีความสงบเย็นภายใน – ประมวลจากการประชุมระดมความคิด


ศาสนา | การศึกษา | ความรู้สึก | แชท 20/5/56 โพสต์โดย super_hero
คำตอบ
1 จาก 1
ถ้าทุกคน มีคุณธรรม และจริยธรรมแล้ว

ชีวิตจะเป็นสุข และสังคมเราจะน่าอยู่ขึ้นเยอะเลยค่ะ

ขอบคุณสำหรับข้อมูลค่ะ## ทักทายพี่ชายด้วยนะคะ ^_^
20/5/56 โพสต์โดย bolly โฮะๆ
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
คุณธรรมคืออะไร..........
คุณเชื่อว่าเพลงๆ นี้ สื่อให้เห็นคุณธรรมข้อใด ?
คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม มีหน้าที่ทำอะไร ?
ผู้นำแบบไหนที่คุณชื่นชอบ ?
คนมีการศึกษาสูงแต่ขาดคุณธรรมและสำนึกดีปริญญาทีเรียนรู้มามันไม่ต่างกระดาษใบหนึ่ง
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู