หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
คู่มือ การ จัด กิจกรรม แนะแนว
การแนะแนว | การจัดการแนะแนว | การจัดกิจกรรมแนะแนว | กิจกรรมแนะแนว 30/5/53 โพสต์โดย ewiwat
คำตอบ
1 จาก 2
คู่มือการจัดกิจกรรมแนะแนวตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
                                     ความสำคัญ
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มีความมุ่งหมายและหลักการว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย   จิตใจ   สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขและกำหนดแนวการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า   ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด       กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ และความถนัดของผู้เรียน  คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทักษะกระบวนการคิด          การจัดการ  การเผชิญสถานการณ์  และการประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกัน  แก้ไขปัญหา  และเรียนรู้จากประสบการณ์จริง   ดังนั้นหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จึงกำหนดให้มีสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มวิชา  และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ทั้งนี้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แบ่งเป็น 2 กิจกรรม คือ

1.       กิจกรรมนักเรียน

2.       กิจกรรมแนะแนว  เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมและเทคโนโลยีที่ก่อให้เกิดทั้งผลดีและผลเสีย  ส่งผลให้การดำเนินชีวิตในปัจจุบันมีความยุ่งยากซับซ้อนมากยิ่งขึ้น    บุคคลจึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิถี

การดำเนินชีวิตให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณค่า  มีศักดิ์ศรี  กิจกรรมแนะแนวจึงมีความสำคัญในการทำให้ทุกคนอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขบนพื้นฐานของการรู้จักตนเองและเข้าใจผู้อื่น

              ธรรมชาติ/ลักษณะเฉพาะ

   กิจกรรมแนะแนวเป็นกระบวนการพัฒนาและช่วยเหลือผู้เรียนด้วยการจัดบริการ   และกิจกรรมที่หลากหลายทั้งเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม  โดยมุ่งให้ผู้เรียนสามารถจัดการชีวิตของตนได้ตามความสนใจ   ความถนัด  และความสามารถบนพื้นฐานของความเชื่อว่าคนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า  สามารถพัฒนาให้เจริญงอกงามได้เต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล

                                   ขอบข่าย

  การจัดกิจกรรมแนะแนว  สถานศึกษาต้องจัดทั้งบริการ  และกิจกรรมให้ครอบคลุมทั้งด้านการศึกษา  อาชีพ  ส่วนตัวและสังคม  เป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม  โดยมีการดำเนินการ  ดังนี้

1.    งานศึกษาและรวบรวมข้อมูล

2.    งานสารสนเทศ

3.    งานให้คำปรึกษา

4.    งานกิจกรรมส่งเสริม พัฒนา และช่วยเหลือผู้เรียน

5.    งานติดตามผล
30/5/53 โพสต์โดย ครูแก่
2 จาก 2
อันนี้จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 หรือเปล่าครับ
28/9/53 โพสต์โดย TAQ
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
งานแนะแนวการศึกษา
งานวิจัย การแนะแนวการศึกษา
แนะแนวและให้คำปรึกษา
จิตวิทยาการแนะแนว
^^"~ entrance เข้ามหาลัย >.<"~ ??
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู