หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
พิธีสังสการของพราหมณ์ - อินดูมีอะไร ยังไงบ้าง
ทำไม่ได้อ่ะ การบ้าน
ขอแบบสั้นแต่ดี
ยิ่งเป็นแผนภาพยิ่งดี
ขอบคุณค่ะ
การบ้าน 24/7/53 โพสต์โดย Roungkao
คำตอบ
1 จาก 4
3.8 พิธีกรรมที่สำคัญ
         ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู เป็นศาสนาที่มีพิธีกรรมเป็นส่วนประกอบสำคัญอย่างหนึ่งของศาสนา เพราะชาวฮินดูทุกวรรณะย่อมมีขนบธรรมเนียมประเพณีทั้งส่วนเฉพาะและส่วนรวม  ที่ต้องประพฤติตามกฎประเพณีที่กำหนดไว้สำหรับวรรณะของตน และกฎประเพณีส่วนรวมที่จำต้องประพฤติปฏิบัติทุกชั้นวรรณะ ข้อปฏิบัติและพิธีกรรมของชาวฮินดู1 แบ่งเป็น 4 หมวด ดังนี้

        3.8.1 ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับวรรณะ มีกฎสำหรับวรรณะให้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้             1. การแต่งงาน ผู้ที่จะแต่งงานกันได้จะต้องอยู่ในวรรณะเดียวกัน จะแต่งงานข้ามวรรณะไม่ได้ แม้ในวรรณะเดียวกันก็ยังจำกัดด้วยตระกูลและโคตรอีกชั้นหนึ่งด้วย ผู้ใดฝ่าฝืน   มีโทษถูกประณามหรือถูกตัดขาดจากโคตร จากวรรณะ ผู้นั้นจะไม่มีใครคบสมาคมด้วย แม้ญาติมิตร บุตร และภรรยาก็รังเกียจไม่ยอมคบหาสมาคมด้วย

            2. อาหารการกิน ได้มีกฎกำหนดว่าอะไรกินได้ หรือไม่ได้ สำหรับวรรณะนั้นๆ ไม่กินอาหารร่วมกับคนต่างวรรณะ คนวรรณะสูงไม่กินอาหารที่คนวรรณะต่ำกว่าปรุง แต่ของที่    จำต้องใช้ร่วมกัน เช่น ใช้น้ำในสระเดียวกัน ก็ให้แบ่งเขตกันใช้ หรือปันระยะที่จะต้องอยู่ห่างกัน เช่นวรรณะนั้นห่างจากวรรณะนี้ 96 ก้าว 40 ก้าว 15 ก้าว 12 ก้าว เป็นต้น

            3. การทำมาหากิน พวกพราหมณ์จะมีอาชีพเป็นนักบวช หรือครูอาจารย์ หรือประกอบพิธีกรรม พวกกษัตริย์เป็นนักปกครอง ดูแลความสงบสุขบ้านเมือง พวกแพศย์เป็นพวกค้าขายและประกอบกสิกรรม ส่วนพวกศูทรเป็นกรรมกร

            4. เคหสถานที่อยู่ ตามกฎดั้งเดิม ห้ามไปตั้งถิ่นฐานนอกประเทศอินเดียและห้ามโดยสารไปทางทะเล แต่ปัจจุบันนี้ไม่ค่อยถือกันแล้ว

        ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับวรรณะทั้ง 4 ดังกล่าวข้างต้นนี้ แต่เดิมมาชาวฮินดูปฏิบัติอย่างเคร่งครัดมาก แต่ในปัจจุบันคนชั้นสูงหรือผู้ได้รับการศึกษาแผนปัจจุบันไม่ค่อยถือมากนัก

        3.8.2  พิธีประจำบ้าน  ในคัมภีร์มานวธรรมศาสตร์ได้กำหนดพิธีสังสการ ซึ่งเป็นพิธีประจำบ้านไว้ 12 ประการที่คนในวรรณะกษัตริย์ วรรณะพราหมณ์และวรรณะแพศย์จะต้องทำโดยมีการปฏิบัติตามลำดับขั้นดังนี้ คือ

            ขั้นที่ 1    ครรภาธาน เป็นพิธีที่จัดขึ้นเมื่อทราบว่าตั้งครรภ์ ถัดจากวันวิวาห์

            ขั้นที่ 2    ปุงสวัน เป็นพิธีปฏิบัติต่อเด็กในครรภ์ที่เข้าใจว่าเป็นเพศชาย

            ขั้นที่ 3     สีมันโตนยัน เป็นพิธีตัดผมหญิงมีครรภ์ เมื่อตั้งครรภ์ได้ 4, 6 หรือ 8 เดือน

            ขั้นที่ 4    ชาตกรรม พิธีคลอดบุตร

            ขั้นที่ 5    นามกรรม พิธีตั้งชื่อเด็ก ในวันที่ 12 หรือ 14 ถัดจากวันคลอด

            ขั้นที่ 6    นิษกรมณ์ พิธีนำเด็กออกไปดูแสงอาทิตย์ยามเช้า เมื่ออายุได้ 4 เดือน

            ขั้นที่ 7    อันนปราศัน พิธีป้อนข้าวเด็ก เมื่ออายุได้ 5 เดือนหรือ 6 เดือน

            ขั้นที่ 8    จูฑากรรม พิธีโกนผมไว้จุก เมื่ออายุได้ 3 ขวบ

            ขั้นที่ 9    เกศานตกรรม พิธีตัดผม ถ้าเป็นวรรณะพราหมณ์ตัดเมื่ออายุ 16 ปี ถ้าวรรณะกษัตริย์ ตัดเมื่อ
                            อายุ 22 ปี  ถ้าวรรณะพราหมณ์ตัดเมื่ออายะ 24 ปี

            ขั้นที่ 10   อุปานยัน พิธีเข้ารับการศึกษา พวกวรรณะพราหมณ์ กษัตริย์ แพศย์ จะต้องทำพิธีเข้ารับการศึกษา และ
                             เมื่ออาจารย์ในสำนักนั้นๆ  รับเด็กไว้แล้วก็จะสวมสายธุรำหรือยัชโญปวีต  ผู้ที่ได้สวมสายนี้แล้วก็เรียก
                             ว่า  ทวิชหรืทิชาชาตื เกิด 2 ครั้ง  คือครั้งแรกเกิดจากครรภ์มารดา  และคั้งที่ 2  เกิดจากการสวมสาย
                             ยัชโญปวีต  ส่านพวกศูทรและจัณฑาลเป้นเอกชาติ  คือ  เกิดครั้งเดียวไม่อาจเป็นทิชาชาติได้

            ขั้นที่ 11   สมาวรรตน์ พิธีกลับบ้าน จัดขึ้นเมื่อเด็กหนุ่มสำเร็จการศึกษาและเตรียมตัวกลับบ้าน

            ขั้นที่ 12   วิวาหะ พิธีแต่งงาน

         พิธีสังสการทั้ง 12 ประการดังกล่าวนี้ ถ้าเป็นหญิงห้ามทำพิธีอุปานยันอย่างเดียว นอกนั้นทำได้หมด และห้ามสวดคัมภีร์พระเวท เพราะเป็นคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ที่สงวนเฉพาะผู้ชาย และคนบางวรรณะเท่านั้น ในปัจจุบันนี้ชาวฮินดูผู้เป็นทวิชาติคงปฏิบัติอยู่ใน 4 พิธีเท่านั้น คือ พิธีนามกรรม พิธีอันนปราศัน พิธีอุปานยัน และพิธีวิวาหะ ที่เหลือกนอกนั้นไม่ใคร่ปฏิบัติกันแล้ว ยกเว้นผู้ที่เคร่งครัดจริงๆ เท่านั้น
26/7/53 โพสต์โดย ครูแก่
2 จาก 4
พิธีสังสสการมีอะไรบ้างค่ะ  การบ้านทำไม่ได้เลย
27/7/53 โพสต์โดย กิ๊ปก็อป
3 จาก 4
ขอบคุนที่ให้ความรู้ค่ะ
27/7/53 โพสต์โดย รักพ่อแม่
4 จาก 4
ไม่รู้จะทำไงแล้ว
27/7/53 โพสต์โดย กิ๊ปก็อป
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
พราหมณ์ในพระราชพิธีต่างๆ นับถือศาสนาฮินดูจริงๆ เหรอ
พุทธกับพรามหณ์ต่างกันตรงใหน?
ชีพราหมณ์ ใครช่วยอธิบายที่มาให้หายข้องใจ ทำไมจึงเรียกอย่างนี้??
แปลกไหมที่ อายุ 20 ก็เป็นชีพราหมณ์
ศาสนาทั้วโลก มีศาสนาอะไรบ้าง (ทั้งหมด)
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู