หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
แผนผังมโนทัศน์ การแบ่งยุคประวัติศาสตร์ไทย
อยากได้แผนผังมโนทัศน์การแบ่งยุคประวัติศาสตร์ไทย
ประวัติศาสตร์ 19/6/53 โพสต์โดย Mailovely
คำตอบ
1 จาก 2
ยอมนะคุณMailovely
ไว้เรื่องอื่นค่อยว่ากันครับ
22/6/53 โพสต์โดย ครูแก่
2 จาก 2
เอาข้อมูลไปสร้่างเองแล้วกัน

การแบ่งยุคสมัยในประวัติศาสตร์ไทย

ในอดีตการจัดแบ่งยุคทางประวัติศาสตร์ของไทยนั้น สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพทรง แสดงพระทัศนะไว้ในพระนิพนธ์เรื่อง "ตำนานหนังสือพระราชพงศาวดาร" ในพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขาเมื่อ พ.ศ. 2457 ถึงการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ของไทยไว้ว่า "เรื่องพระราชพงศาวดาร สยาม ควรจัดแบ่งเป็น 3 ยุค คือ เมื่อกรุงสุโขทัยเป็นราชธานียุค 1 เมื่อกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ยุค 1 เมื่อกรุงรัตนโกสินทร์เป็น ราชธานียุค 1"

ส่วน ศ.ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์เสนอถึงหัวข้อสำคัญที่ควร เป็นแกนกลางของประวัติศาสตร์แห่งชาติไทยไว้ 8 หัวข้อ ดังนี้

   * การตั้งถิ่นฐานของผู้คน นับตั้งแต่สมัยก่อน ประวัติศาสตร์ถึงยุคประวัติศาสตร์ตอนต้น
   * การเข้ามาของอารยธรรมใหญ่ คืออินเดียและจีน
   * ความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในคริสต์ศตวรรษที่ 13
   * ยุคสมัยของการค้า (คริสต์ศตวรรษที่ 15-17)
   * ประเทศไทยก่อนสมัยใหม่
   * รัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์สยาม
   * การปฏิวัติ 2475 และกำเนิดรัฐประชาชาติในทางทฤษฎี
   * การปฏิวัติ 14 ตุลาคม 2516

รัฐโบราณในประเทศไทย

จากหลักฐานด้านโบราณคดี ตำนาน นิทานพื้นบ้าน บันทึกราชการของจีน และบันทึกของพระภิกษุจีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในพุทธศตวรรษที่ 12 ทำให้ทราบว่ามีอารยธรรมมนุษย์ได้สถาปนาอำนาจในประเทศไทยเป็นเวลานานแล้ว โดยอาณาจักรโบราณในดินแดนประเทศไทยปัจจุบัน สามารถจำแนกได้ดังรายชื่อด้านล่าง

   * อาณาจักรทวารวดี
   * อาณาจักรละโว้
   * อาณาจักรฟูนัน
   * อาณาจักรขอม
   * แคว้นจำปาศักดิ์ อาณาจักรเจนละ
   * แคว้นศรีจทาศะปุระ
   * อาณาจักรโคตรบูร
   * อาณาจักรหริภุญชัย
   * อาณาจักรโยนก เชียงแสน
   * รัฐผั่น-ผั่น
   * อาณาจักรตามพรลิงก์
   * รัฐลังกาสุ
   * รัฐเชียะโท้

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
24/6/53 โพสต์โดย เฉยเลย
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
แผนผังมโนทัศน์เรื่องการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ไทย
มโนทัศน์เกี่ยวกับคำว่า “การประเมินตามสภาพจริง"
การมีมโนทัศน์เกี่ยวกับตน คืออะไร
ส่วนประกอบของงานวิจัย
มโนทัศน์หมายถึง
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู