หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
การยื่นอุธรณ์ต้องทำอย่างไร
ปัญหาคาใจ 27/4/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 1
การอุทธรณ์ต้องทำเป็นหนังสือและอย่างน้อยต้องประกอบด้วย
(1) วัน เดือน ปี ที่ยื่นอุทธรณ์
(2) ชื่อตัว นามสกุล และที่อยู่ของผู้อุทธรณ์
(3) ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่อุทธรณ์ ข้อโต้แย้งหรือข้อกฎหมายและเหตุผลที่ยกขึ้นอ้างอิงในอุทธรณ์โดยชัดแจ้ง พร้อมทั้งความประสงค์หรือคำขอของผู้อุทธรณ์
(4) ลายมือชื่อของผู้อุทธรณ์
ผู้อุทธรณ์จะยื่นสำเนาคำวินิจฉัยหรือคำสั่งของคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานอื่น ประกอบการอุทธรณ์ด้วยก็ได้
ภายในกำหนดระยะเวลาอุทธรณ์ ผู้อุทธรณ์อาจขอแก้ไขเพิ่มเติมอุทธรณ์ได้ โดยทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้อุทธรณ์ ชี้แจงข้อเท็จจริง วัตถุประสงค์ และเหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติมอุทธรณ์

ส่วนระยะเวลาในการยื่นอุทธรณ์และคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมอุทธรณ์ ต้องยื่นภายในกำหนด 1 เดือน นับแต่วันที่อ่านคำพิพากษาหรือคำสั่ง ครับ...........ต้องยื่นต่อศาลชั้นต้น.....ที่มีคำพิพากษาหรือคำสั่งวินิจฉัยชี้ขาดคดี จะไปยื่นต่อศาลอุทธรณ์เลยไม่ได้ครับ..............
2/5/55 โพสต์โดย ชายผู้โดดเดี่ยว เีดียวดาย
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
เอกสารการยื่นอุธรณ์มีอะไรบ้าวค่ะ
คดีบุกรุก ตัดสินติด6เดือน ยื่นอุทรณ์แล้ว ผลอุทรณ์น่าจะออกมาเป็นยังไง
ขอสอบถามผู้รู้ครับว่า ศาลฎีกาตัดสินยืนตามศาลอุธรหรือไม่
หลังจากประกันตัว มายื่นอุทรณ์แล้ว ต้องรออีกกี่วันคะ แล้วจะต้องคิดคุกหรืออยุข้างนอกคะ
ถ้าศาลชั้นต้นตัดสินมีโทษจำคุกคดีรับสารภาพเราจะอุธรและประกันตัวได้หรือไม่
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู