หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
anything กับ something ใช้ต่างกันยังไงคะ
การศึกษา | ภาษาอังกฤษ | ภาษาต่างประเทศ | แผนกเรียน 13/10/53 โพสต์โดย llzcrapzll
คำตอบ
1 จาก 3
anything มักจะใช้ในเชิงปฏิเสธค่ะ
ความหมายเหมือนกันกับ something ค่ะ
แปลว่า บางสิ่งบางอย่าง
13/10/53 โพสต์โดย ทัศรา รุจิเรขรังสิมา
2 จาก 3
anything สิ่งใด,อะไรก็ตาม,อะไรบ้าง

something บางอย่าง

some กับ any จะแปลว่า "บ้าง" แต่ any จะใช้ในประโยคที่สื่อว่า มีบ้างไหม (ในกรณีประโยคคำถาม) หรือ ชิ้นไหนก็ได้ (ในกรณีประโยคบอกเล่า) มากกว่า บางชิ้น

ลองดู อาจารย์แอนดรูว์ตอบไว้ แบบเต็มๆ  ตามlink   http://www.andrewbiggs.com/smf/index.php?topic=3973.msg25852
13/10/53 โพสต์โดย GUmaiRUah
3 จาก 3
5. The use of Some and Any
การใช้ Some และ Any

The determiners some and any have slightly different meanings. The use of the word some generally implies a belief in the existence of the object or objects under consideration, whereas the use of the word any may imply a doubt about the existence of the object or objects under consideration.
คำบ่งชี้ (เช่น a หรือ the) ซึ่งใช้นำหน้าคำนาม some และ any มีความหมายแตกต่างกันเล็กน้อย. การใช้คำ some บ่งบอกโดยทั่วไปความเชื่อในความคงอยู่กรรมหรือกรรมภายใต้การพิจารณา, แต่ทว่าการใช้คำ any อาจบ่งบอกความสงสัยเกี่ยวกับความคงอยู่กรรมหรือกรรมภายใต้การพิจารณา.

The words some, somebody, someone, something and somewhere are used in affirmative statements, as well as in polite questions and questions expecting an affirmative reply.
คำ some, somebody, someone, something และ somewhere ที่ใช้ในการกล่าวยืนยัน, ตลอดจนในคำถามสุภาพและคำถามการคาดหวังการยืนยันตอบ.

e.g. Affirmative Statement:  การกล่าวยืนยันI saw some birds in the park.
     Polite Question:  คำถามสุภาพ Would you like some tea?
     Affirmative Reply Expected: การตอบยืนยันคาดหวัง You seem worried. Is something wrong?

In contrast, the words any, anybody, anyone, anything and anywhere are used in questions and negative statements, as well as in affirmative statements referring in an indefinite way to a type of object, without specifying a particular object.
ในการเปรียบเทียบ, คำ any, anybody, anyone, anything และ anywhere ที่ใช้ในการกล่าวคำถามและปฏิเสธ, ตลอดจนในการกล่าวยืนยันการอ้างถึงในวิธีไม่เจาะจงแบบกรรม, ไม่มีการระบุกรรมโดยเฉพาะ.

e.g. Question: Did you see any birds in the park?
     Negative Statement: I do not know anyone here.
     Indefinite Reference: Any drug store can supply you with aspirin.

The words some, somebody, someone, something and somewhere usually cannot be used in a negative statement. If it is desired to change a clause beginning with the word some so that it expresses a negative meaning, some may be changed to no or none, depending on whether an adjective or pronoun is required.
คำ some, somebody, someone, something และ somewhere ไม่สามารถเป็นใช้โดยทั่วไปในการกล่าวปฏิเสธ. ถ้าที่ประสงค์เปลี่ยนอนุพากย์การเริ่มต้นกับคำ some ทั้งนี้แสดงความหมายปฏิเสธ, some อาจเป็นเปลี่ยน no หรือ none, การขึ้นอยู่กับไม่ว่าคำคุณศัพท์หรือไม่คำสรรพนามที่ต้องการ.

In the following example, some is used as an adjective modifying the noun books. In order to change the sentence to express a negative meaning, some is replaced by the adjective no.
ตัวอย่างต่อไปนี้, some ที่ใช้เช่นคำคุณศัพท์การขยายความคำนาม books. เพื่อเปลี่ยนประโยคแสดงความหมายปฏิเสธ, some ที่แทนที่โดยคำคุณศัพท์ no.

e.g. Affirmative Meaning:  ความหมายยืนยัน  Some books were left on the shelf.
     Negative Meaning:  ความหมายปฏิเสธ No books were left on the shelf.

In the following example, some is used as a pronoun. In order to change the sentence to express a negative meaning, some is replaced by the pronoun none.
ในตัวอย่างต่อไปนี้, some ที่ใช้เช่นคำสรรพนาม. เพื่อเปลี่ยนประโยคแสดงความหมายปฏิเสธ, some ที่แทนที่โดยคำสรรพนาม none.

e.g. Affirmative Meaning:  ความหมายยืนยัน Some of the visitors arrived late.
     Negative Meaning:  ความหมายปฏิเสธ None of the visitors arrived late.

Similarly, if it is desired to change a clause beginning with somebody, someone, something or somewhere so that it expresses a negative meaning, these words may be replaced by nobody, no one, nothing and nowhere, respectively.
เสมือน, ถ้าที่ประสงค์เปลี่ยนอนุพากย์การเริ่มต้นกับ somebody, someone, something หรือ somewhere ทั้งนี้แสดงความหมายปฏิเสธ, คำเหล่านี้อาจเป็นแทนที่โดย nobody, no one, nothing และnowhere, ตามลำดับ.

e.g. Affirmative Meaning:  ความหมายยืนยัน Someone left a message.
     Negative Meaning:  ความหมายปฏิเสธ No one left a message.

     Affirmative Meaning:  ความหมายยืนยัน Something has happened.
     Negative Meaning:  ความหมายปฏิเสธ Nothing has happened.

A sentence containing the word some, in which some does not occur at the beginning of a clause, can be changed to express a negative meaning by changing the sentence to a negative statement using not, and by changing some to any.
ประโยคประกอบคำ some, ในซึ่ง some ไม่เกิดขึ้นที่การเริ่มต้นอนุพากย์, สามารถเป็นเปลี่ยนแสดงความหมายปฏิเสธโดยการเปลี่ยนประโยคการกล่าวปฏิเสธการใช้ not, และโดยการเปลี่ยน some, any.

e.g. Affirmative Meaning:  ความหมายยืนยัน I bought some potatoes.
     Negative Meaning:  ความหมายปฏิเสธ I did not buy any potatoes.

     Affirmative Meaning:  ความหมายยืนยัน We will copy some of the recipes.
     Negative Meaning:  ความหมายปฏิเสธ We will not copy any of the recipes.

It is possible to use no or none in such sentences instead of the construction with not ... any.
คือความเป็นไปได้ใช้ no หรือ none ในเช่นประโยคแทนที่โครงสร้างกับ not ... any.
e.g. I bought no potatoes.
     We will copy none of the recipes.

However, in modern English, the construction with not ... any is more often used than the construction with no or none.
แต่ทว่า, ในภาษาอังกฤษสมัยใหม่, โครงสร้างกับ not ... any ที่ใช้เสมอมากกว่าโครงสร้างกับ no หรือ none.

See Exercise 4.
ดูแบบฝึกหัด ๔

Similarly, a sentence containing the word somebody, someone, something or somewhere, in which the word beginning with some does not occur at the beginning of a clause, can be changed to express a negative meaning by changing the sentence to a negative statement using not, and by changing the word beginning with some to the corresponding word beginning with any.
เสมือน, ประโยคประกอบคำ somebody, someone, something หรือ somewhere, ในซึ่งคำการเริ่มต้นกับ some ไม่เกิดขึ้นที่การเริ่มต้นอนุพากย์, สามารถเป็นเปลี่ยนแสดงความหมายปฏิเสธโดยการเปลี่ยนประโยคการกล่าวปฏิเสธการใช้ not, และโดยการเปลี่ยนคำการเริ่มต้นกับ some การสอดคล้องคำการเริ่มต้นกับ any.

e.g. Affirmative Meaning:  ความหมายยืนยัน  I met someone I used to know.
     Negative Meaning:  ความหมายปฏิเสธ I did not meet anyone I used to know.

     Affirmative Meaning:  ความหมายยืนยัน We will buy something.
     Negative Meaning:  ความหมายปฏิเสธ We will not buy anything.

In such sentences, nobody, no one, nothing or nowhere may be used instead of a negative statement with not and the word anybody, anyone, anything or anywhere.
ในเช่นประโยค, nobody, no one, nothing หรือ nowhere อาจเป็นใช้แทนที่การกล่าวปฏิเสธกับ not และคำ anybody, anyone, anything หรือ anywhere.


e.g. I met no one I used to know.
     We will buy nothing.

However, the construction with not is more often used.
แต่ทว่า, โครงสร้างกับ not ที่ใช้เสมอมากกว่า.
14/10/53 โพสต์โดย prasit_khorat
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
weird ต่างจาก strang ยังไงครับ
Streetกับroadต่างกันยังไงคะ
dead island ไม่มีภาพ มีแต่เสียง ไม่ error ทำไงอะคับ
คำสองคำนี้ต่างกันยังไงเหรอครับ ? ภาษาอังกฤษนะ
pc suite ทำอะไรได้บ้าง แล้วมันทำใช้ยังไง
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู