หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
อยากเรียนจิตรวิทยาคลีนิคและชุมชนของ ม.ราม ช่วยแนะนำหน่อยจ้าถ้าเอา ปวชสมัครเรียนได้ไหม ได้เรียนทุกวันไหม
แชท 6/8/54 โพสต์โดย ชูชก
คำตอบ
1 จาก 7
ขยันทำงาน และตั้งใจเรียน นี่สิ คนดี


ทานอะไรหรือยังจ๊ะ น้องสาว
10/8/54 โพสต์โดย gge
2 จาก 7
พี่สาวขอติดตามน้องคนนี้หน่อยนะจ๊ะ คาดหวังว่าคงอนุญาติ   อิอิ
10/8/54 โพสต์โดย gge
3 จาก 7
พี่ชื่อ จี จ้ะ
แล้วหนูล่ะจ๊ะ ชื่ออะไรหนอ ???
แล้วอะไรดลใจ ให้ตั้งชื่อ ชูชก ล่ะจ้ะ
12/8/54 โพสต์โดย gge
4 จาก 7
ชื่อขวัญนี่เอง อิอิ
พี่ว่าร้านนั้น คงต้องกินมากกว่านั้นน่ะ
ถึงจะอิ่ม กินแค่นั้น ไม่ถึงครึ่งท้องของชูชก 555
12/8/54 โพสต์โดย gge
5 จาก 7
ฝนตกตลอดทางที่มาเลย เหอ เหอ
เย็นจะแย่แระ อิอิ
12/8/54 โพสต์โดย gge
6 จาก 7
เมื่อวานแอบหนีไปดูหนังมา อิอิสวัสดียามเช้าจ้ะ
13/8/54 โพสต์โดย gge
7 จาก 7
*************************************************************************************************************************

ปวช.ก็สมัครได้จ้า...เพราะถือว่าเป็นวุฒิเทียบเท่า.ม.6

*************************************************************************************************************************

นักศึกษาใหม่
หลักฐานและเอกสารที่ต้องนำมายื่นในวันสมัครเป็นนักศึกษาใหม่

ใบสมัครขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (ม.ร.2) ซึ่งกรอกข้อความครบถ้วน (ด้วยปากกา) พร้อมทั้งติดรูปถ่าย หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตากันแดด ขนาด 2 นิ้ว (เท่านั้น) ที่มุมบนขวา
หนังสือสำคัญแสดงคุณวุฒิ ต้องระบุวันสำเร็จการศึกษาด้วย ถ่ายสำเนาให้ชัดเจน ดังมีรายละเอียดดังนี้
2.1 วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า ใช้สำเนาหนังสือสำคัญแสดงคุณวุฒิ (ร.บ.1) หรือประกาศนียบัตร จำนวน 2 ฉบับ (หากใช้หนังสือรับรองการศึกษาจะต้องระบุวันสำเร็จการศึกษาด้วย)
2.2 วุฒิ ปกศ.สูง หรือ ปวส. หรือ ปวท. หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือปริญญาตรีขึ้นไปจากสถาบันการศึกษาอื่น ให้ใช้สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 4 ฉบับ
2.3 วุฒิอนุปริญญาหรือปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ให้ใช้สำเนาปริญญา หรือสำเนาใบรับรองสภาฯ จำนวน 2 ฉบับ และ Transcript อีก 2 ชุด
2.4 นักศึกษา 8 ปี สมัครใหม่ หรือนักศึกษาที่ได้สิทธิเทียบโอนกรณีพิเศษ (หมดสถานภาพแล้วเพราะไม่ได้ลงทะเบียนเรียนติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปกติ) ให้ใช้สำเนาวุฒิการศึกษาเดิมที่เคยสมัครเรียนครั้งแรก จำนวน 2 ฉบับ และสำเนา Transcript อีก 2 ชุด
2.5 กรณีใช้คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า ต้องมีหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้ากอง หรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือประธานสมาชิกที่ครองอยู่ รวมทั้งสำเนาจำนวน 2 ฉบับ
สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ (ถ่ายสำเนาเฉพาะหน้าที่มีชื่อผู้สมัครเท่านั้น) กรณีเป็นแบบสมุดให้ถ่าย สำเนาแผ่นแรกที่มีที่อยู่ด้วย
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ
คู่มือการกรอกและระบายระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่ (ม.ร.25) โดยกรอกข้อความและระบายในแผ่นสีเขียวครบถ้วนแล้ว
หลักฐานอื่นๆ ที่ใช้ประกอบในการสมัคร กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง ชื่อ สกุล วันเดือนปีเกิด ให้ถ่ายสำเนาจำนวนเท่ากับสำเนาวุฒิบัตร โดยเย็บติดไว้ด้วยกัน
เอกสารใช้ลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษาใหม่ที่ไม่เทียบโอนหน่วยกิต (ม.ร.36/1)
เอกสารตามข้อ 1 และข้อ 6 ให้นักศึกษากรอกและระบายให้เรียบร้อยมาจากบ้าน เอกสารตามข้อ 2 และข้อ 3 ให้ถ่ายเอกสารเท่าต้นฉบับจริง ถ้าต้นฉบับจริงมีขนาดใหญ่ ให้ถ่ายย่อลงในหน้ากระดาษ ขนาด A4 เท่านั้น
เอกสารที่จะได้รับเมื่อซื้อใบสมัครนักศึกษาใหม่

ระเบียบการสมัครเข้าเป็นนักศึกษา และแผนกำหนดการศึกษา ชั้นปริญญาตรี (ม.ร.1)
ใบสมัครขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (ม.ร.2)
คู่มือการกรอกและระบายระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่ พร้อมใบระบายแผ่นสีม่วง (ม.ร.25)
เอกสารลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษาที่ไม่เทียบโอนหน่วยกิต (ม.ร.36/1)
ผู้สมัครต้องแต่งกายสุภาพ การแต่งกายสุภาพเรียบร้อย ต้องไม่สวมรองเท้าแตะ

นักศึกษาชาย ไม่สวมเสื้อที่ไม่มีคอปก เอาชายเสื้อสอดไว้ในกางเกง
นักศึกษาหญิง ไม่สวมกางเกง ต้องสวมกระโปรง สวมเสื้อมีปก หรือชุดสุภาพ

คำเตือนผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง
อย่าใช้วุฒิการศึกษาปลอม
อย่าปลอมแปลงเอกสาร - หลักฐาน ซึ่งใช้ประกอบการสมัคร

    การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยรามคำแหงนั้น มหาวิทยาลัยจะส่งวุฒิการศึกษาของผู้สมัครทุกคนไปตรวจสอบยังสถาบันการศึกษาที่ออกหนังสือสำคัญแสดงวุฒิการศึกษา หรือเอกสารฉบับนั้นๆ
    หากตรวจสอบในภายหลังพบว่า มีการปลอมวุฒิการศึกษา หรือเอกสารหลักฐานการสมัคร มหาวิทยาลัยจะถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษา และดำเนินคดีตามกฏหมายด้วย
    กรณีตรวจพบในภายหลังว่า เอกสารวุฒิบัตรไม่สมบูรณ์ จะถอนสถานภาพโดยการลงทะเบียนเรียน และผลสอบทั้งหมด
ถือเป็นโมฆะ

คุณวุฒิและคุณสมบัติของผู้สมัครเป็นนักศึกษา
ผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาต้องมีคุณวุฒิ

จบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือ
เป็นข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งและเงินเดือน ตั้งแต่ระดับ 2 หรือเทียบเท่าขึ้นไป และจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า หรือ
เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือลูกจ้างของรัฐ ซึ่งได้ปฏิบัติงานมาแล้วรวมกันไม่น้อยกว่า 4 ปี และจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า หรือ
เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สมาชิกสภาจังหวัด สมาชิกสภาเขตสมาชิกสภาเมืองพัทยา สมาชิกสภาเทศบาลเป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภาตำบล หรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หรือกรรมการสุขาภิบาล โดยปฏิบัติหน้าที่ มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีทั้งนี้ ต้องจบหลักสูนรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า หรือ
เป็นผู้ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้รับเข้าศึกษาได้
*กรณีที่มีคุณวุฒิสูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไปจะได้รับการเทียบวิชาและรับโอนหน่วยกิตโดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ คณะกรรมการประจำคณะกำหนด สำหรับผู้ที่ใช้คุณวุฒิจากต่างประเทศจะต้องนำหนังสือรับรองการเทียบความรู้
จากทบวงมหาวิทยาลัยหรือกระทรวงศึกษาธิการแล้วแต่กรณีไปแสดงในวันสมัครด้วย

    การชำระเงินค่าธรรมเนียมต่างๆ ทุกประเภท ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ให้ผู้สมัครชำระทางไปรษณีย์เป็นธนาณัติ ให้สั่งจ่ายในนาม "มหาวิทยาลัยรามคำแหง" เท่านั้น ห้ามมิให้สั่งจ่าย "ตัวบุคคล" หรือ "หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย" เพราะเงินของท่านอาจสูญหายได้ หากมีปัญหาหรือมีข้อสงสัยให้ติดต่อสอบถาม งานแนะแนว อาคาร สวป. มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทร. (02) 3108614 ,3108617-18
** นักศึกษาติดต่อขอทราบรายชื่อเกี่ยวกับหอพักนักศึกษา บริเวณมหาวิทยาลัยรามคำแหง 2 ได้ที่ หน่วยบริการและสวัสดิการนักศึกษา งานกิจการและบริการนักศึกษา (อาคาร PRB ชั้นล่าง) ได้ในวันเวลาราชการ โทร. 3166472 **

*************************************************************************************************************************

คณะศึกษาศาสตร์

สาขาจิตวิทยาวิชาเอกจิตวิทยาคลินิกและชุมชน

ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) วิทยาศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยาคลินิกและชุมชน)
ชื่อย่อ วท.บ. (จิตวิทยาคลินิกและชุมชน)
ชื่อปริญญา (ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Science (Clinical and Community Psychology)
ชื่อย่อ B.S. (Clinical and Community Psychology)
โครงสร้างหลักสูตร
1.     หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 45   หน่วยกิต
2.     หมวดวิชาชีพเฉพาะ 93   หน่วยกิต
       2.1  วิชาพื้นฐานทางจิตวิทยา 33   หน่วยกิต
       2.2  วิชาเอกบังคับ 30   หน่วยกิต
       2.3  วิชาเอกเลือก 12   หน่วยกิต
       2.4  วิชาโท 18   หน่วยกิต
3.     หมวดวิชาเลือกเสรี 6     หน่วยกิต
       รวม 144 หน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 45 หน่วยกิต (ดูรายละเอียด หน้า 148-149)

หมวดวิชาเฉพาะ 93 หน่วยกิต
วิชาพื้นฐานทางจิตวิทยา 33 หน่วยกิต (ดูรายละเอียดหน้า 149)
วิชาเอกบังคับ 30 หน่วยกิต
หน่วยกิต

PC  246 จิตวิทยาชุมชนเบื้องต้น Introduction to Community Psychology (PR : PC 209) 3
PC  266 จิตวิทยาสิ่งแวดล้อม Environmental Psychology (PR : PC 263) 3
PC  343 จิตวิทยาบุคลิกภาพ Psychology of Personality (PR : PC 209) 3
PC  345 จิตวิทยาคลินิกเบื้องต้น Introduction to Clinical Psychology (PR : PC 209, PC 303) 3
PC  346 จิตวิทยาอปกติ Abnormal Psychology (PR : PC 345) 3
PC  347 จิตวิทยาเกี่ยวกับสติปัญญา Psychology of Intelligence (PR : PC 303, PC 345) 3
PC  348 การวินิจฉัยแบบทดสอบบุคลิกภาพ Diagnosis Personality Tests (PR : PC 303,
PC 343, PC 345, PC 346) 3
PC  349 จิตบำบัด Psychotherapy (PR : PC 345, PC 324) 3
PC  459 การฝึกภาคปฏิบัติทางจิตวิทยาคลินิกและชุมชน Field Work in Clinical and Community
Psychology 6
วิชาเอกเลือก 12 หน่วยกิต
ให้นักศึกษาเลือกเพียงกลุ่มวิชาเดียว (ทุกกลุ่มวิชาต้องเรียน PC 324 และ PC 444) ดังต่อนี้.-
กลุ่มวิชาจิตวิทยาเพื่อพัฒนาชุมชน
หน่วยกิต

PC  274 จิตวิทยาการสังคมสงเคราะห์  Psychology of Social Work 3
PC  324 ทักษะการสัมภาษณ์ Intake Interview Skills 3
PC  350 การติตสารเสพติด Drug Dependence 3
PC  378 จิตวิทยาอาชญากรรม Criminal Psychology 3
PC  379 จิตวิทยาสตรี Psychology of Women 3
PC  426 การปรับพฤติกรรม Behavior Modification 3
PC  440 จิตวิทยาครอบครัวและสังคม Psychology of Family and Society 3
PC  444 สุขภาพจิตและมนุษยสัมพันธ์ในชุมชน Mental Health and Human Relations in
Community 3
PC  547 การสัมมนาทางจิตวิทยาคลินิกและชุมชน Seminar in Clinical and Community
Psychology 3
กลุ่มวิชาจิตวิทยาเพื่อการบำบัด
หน่วยกิต

PC  324 ทักษะการสัมภาษณ์ Interview Skills 3
PC  443 จิตวิทยาทางเพศ Psychology of Human Sexuality 3
PC  444 สุขภาพจิตและมนุษยสัมพันธ์ในชุมชน Mental Health and Human Relations in
Community 3
PC  450 จิตพยาธิวิทยา Psychopathology 3
PC  540 จิตบำบัดรายบุคคล Individual Psychotherapy 3
PC  543 ครอบครัวบำบัดเบื้องต้น Introduction to Family Therapy (PR : PC 324, PC 349) 3
PC  544 จิตบำบัดกลุ่ม Group Psychotherapy 3
PC  545 พฤติกรรมบำบัด Behavior Therapy 3
PC  547 การสัมมนาทางจิตวิทยาคลินิกและชุมชน Seminar in Clinical and Community
Psychology 3
กลุ่มวิชาจิตวิทยาสำหรับเด็ก
หน่วยกิต

PC  324 ทักษะการสัมภาษณ์ Interview Skills 3
PC  354 จิตวิทยาเด็กปัญญาอ่อน Psychology of Mental Retardation 3
PC  356 จิตวิทยาเด็กด้อยโอกาส Psychology of Cultural Disadvantaged Children 3
PC  377 จิตวิทยาเด็กประพฤติผิด Psychology of Juvenile Deliquency 3
PC  396 จิตวิทยาเด็กพิเศษ Exceptional Children 3
PC  444 สุขภาพจิตและมนุษยสัมพันธ์ในชุมชน Mental Health and Human Relations in
Community 3
PC  453 จิตพยาธิสภาพในเด็ก Child Psychopathology 3
PC  547 การสัมมนาทางจิตวิทยาคลินิกและชุมชน Seminar in Clinical and Community
Psychology 3
หมวดวิชาโท 18 หน่วยกิต
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาโทได้ตามสาขาวิชาที่ตนสนใจ

หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยรามคำแหง

*************************************************************************************************************************
23/8/54 โพสต์โดย day1977
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ใครเรียนคณะวิทยาศาสตร์บ้างค่ะ ที่รามฯ อ่ะค่ะ
เรียน ม.ราม
คณะเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน ที่ราม ต้องเข้าเรียนไหมค่ะ
ถ้าเรายังเรียน กศน. ม.ปลาย ยังไม่จบ เรียนควบ ต่อ ป.ตรี ราม ได้ไหมค่ะ
ผมเรียนรัฐศาสตร์ ม. ราม อ่ะครับแต่ผมไม่รู้ว่าผมลงแผนไหนไปช่วยแนะนำทีครับว่าดูครงไหน
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู