หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
กฏหมายมาเลเซียขั้นพื้นฐานที่คารรู้มีอะไรบ้าง
คือว่ากำลังจะไปเที่ยวปีนังคะ เลยอยากรู้ว่ากฎหมายที่ควรรู้ไว้มีอะไรบ้าง
*** 1/4/53 โพสต์โดย mong1
คำตอบ
1 จาก 1
ระบบกฎหมายของมาเลเซีย มีฐานมาจากระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ของอังกฤษ เพราะเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษเมื่อราวปี ๑๘๐๐ - ๑๙๖๐ กระนั้นก็ดี มาเลเซียก็มีรัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษรเป็นกฎหมายสูงสุด

มาเลเซียมีระบบกฎหมายที่แยกระหว่าง Federal Laws (กฎหมายของสหพันธ์) ซึ่งออกโดยรัฐสภามาเลเซีย และใช้บังคับทั่วประเทศ กับ State Laws (กฎหมายของรัฐ) ซึ่งออกโดยรัฐสภาของแต่ละรัฐ และใช้บังคับเฉพาะกรณี

นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญยังกำหนดให้มีระบบกฎหมายพหุนิยม ได้แก่ Secular Laws (กฎหมายของฆราวาส) กับ Sharia Laws (กฎหมายศาสนาของอิสลาม) ซึ่งกฎหมายทั้ง ๒ ระบบนี้ก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนและความไม่แน่นอนอยู่เสมอ

{mosimage} ประวัติศาสตร์กฎหมาย: รัฐมาลายูได้รับอิสรภาพจากสหราชอาณาจักรเมื่อปี ๑๙๕๗ ก่อนหน้านั้น มาลายูเขียนกฎหมายที่รับมาจากอังกฤษ หรือมิฉะนั้นก็รับ Case Laws คือคำตัดสินของศาลอังกฤษมาใช้โดยตรง นอกจากนี้ มาเลเซียยังรับกฎหมายมาจากเครือจักรภพ โดยเฉพาะจากออสเตรเลียและอินเดียด้วย กล่าวคือ กฎหมายอาญาและวิธีพิจารณาความอาญาของมาเลเซียนั้นรับมาจากอินเดียโดยตรง ส่วนกฎหมายสัญญาก็มีพื้นฐานมาจากกฎหมายอินเดีย และกฎหมายที่ดินใช้ระบบ Torrens System ของออสเตรเลีย


ระบบกฎหมายพหุนิยม: รัฐธรรมนูญมาเลเซีย มาตรา 121(1A) กับมาตรา 3 บัญญัติให้กฎหมายอิสลามเป็นกฎหมายของรัฐ ยกเว้นในกรณีที่มีกฎหมายสหพันธ์ของมาเลเซีย (Federal Territories Laws of Malaysia)

{mosimage} กฎหมายศาสนาอิสลามมีชื่อเรียกว่า Sharia Laws ซึ่งใช้บังคับโดย Sharia Courts แต่กฎหมายศาสนานี้ ก็มีบทบาทค่อนข้างน้อยภายในระบบกฎหมายทั้งหมดของมาเลเซีย เพราะ Sharia Laws ใช้บังคับเฉพาะต่อชาวมุสลิม และ Sharia Courts มีเขตอำนาจเหนือคดีแพ่งที่เกี่ยวกับการสมรส, การรับมรดก, และการเปลี่ยนศาสนาเท่านั้น ส่วนกฎหมายอาญาของศาสนาอิสลามที่เรียกว่า Sharia Criminal Law มีใช้เฉพาะในบางรัฐเท่านั้น เช่น ที่กลันตัน แต่ก็มีเขตอำนาจจำกัดเพียงโทษปรับไม่เกิน ๓,๐๐๐ ริงกิต หรือโทษจำคุกไม่เกิน ๖ เดือน

กฎหมายพหุนิยม ๒ ระบบนี้ ได้ก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนและความไม่แน่นอนอยู่เสมอ เช่น ในเรื่องของเสรีภาพในการนับถือศาสนา มีบัญญัติไว้ในมาตรา ๑๑ ของรัฐธรรมนูญ แต่ก็มีคดีที่ Ms. Lina Joy เชื้อสายมาเลย์ได้ขอเปลี่ยนไปนับถือศาสนาคริสต์ แต่ Federal Court of Malaysia ไม่รับฟ้อง เพราะศาลเห็นว่าคดีนี้อยู่ในเขตอำนาจของ Sharia Court ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ มาตรา 121(1A)

กฎหมายของสหพันธ์กับกฎหมายของรัฐ: กฎหมายสหพันธ์ออกโดยรัฐสภาซึ่งประกอบด้วยสมาชิกสภาและวุฒิสภาของรัฐสภา มาเลเซีย (Parliament of Malaysia) และใช้บังคับทั่วประเทศ ส่วนกฎหมายของรัฐนั้นออกโดยรัฐสภาแห่งรัฐ (State Legislative Assembly หรือ Dewan Undangan Negeri) และใช้บังคับเฉพาะบางกรณีภายในรัฐนั้นเท่านั้น

{mosimage} รัฐธรรมนูญ มาตรา ๗๕ บัญญัติว่า กฎหมายของสหพันธ์ย่อมนำมาใช้บังคับในทุกกรณีที่กฎหมายของรัฐขัดแย้งกับ กฎหมายของสหพันธ์ ทั้งนี้ รวมถึงกรณีที่ Sharia Laws ขัดแย้งกับกฎหมายสหพันธ์ด้วย

คอมมอนลอว์: กฎหมายมาเลเซียแบ่งออกเป็น ๒ ประเภทคือ กฎหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษร กับกฎหมายที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร

กฎหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษรนั้นออกโดยรัฐสภา แต่กฎหมายไม่เป็นลายลักษณ์อักษรนั้นไม่มีเขียนอยู่ในตัวบทกฎหมาย และค้นพบได้ในคำพิพากษาของศาล ซึ่งเรียกโดยรวมว่า Common Law หรือ Case Law

?


ในกรณีไม่มีกฎหมายลายลักษณ์อักษรที่จะนำมาปรับใช้กับคดี ศาลมาเลเซียก็จะใช้ Case Law มาปรับใช้ แต่ในกรณีที่ไม่มี Case Law ของมาเลเซีย ศาลก็จะนำ Case Law ของอังกฤษมาปรับใช้ แต่อย่างไรก็ดี ยังมีหลายกรณีที่ศาลมาเลเซียอ้างอิง Case Law ของออสเตรเลีย, อินเดีย, และสิงคโปร์ในฐานะเป็นแหล่งข้อมูลที่มีพลังอ้างอิง

{mosimage} การนำ Case Law ของอังกฤษมาปรับใช้ในกรณีที่ไม่มี Case Law ของมาเลเซียนั้น มีบัญญัติไว้ในประมวลวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๕ และกฎหมายแพ่ง มาตรา ๓ และมาตรา ๕

เรื่องนี้ ประธานศาลฎีกามาเลเซียได้ตั้งข้อสังเกตเมื่อเดือนสิงหาคม ๒๐๐๗ ว่า ควรยกเลิกระบบนี้ได้ เพราะมาเลเซียได้รับอิสรภาพมาจากอังกฤษราว ๕๐ ปีแล้ว และได้เสนอให้ใช้กฎหมาย Sharia Laws แทนกฎหมายคอมมอนลอว์ของอังกฤษทั้งหมด แต่ Malaysian Bar Council (เนติบัณฑิตยสภาของมาเลเซีย) ไม่เห็นด้วย โดยแย้งว่า Common Law ของอังกฤษเป็นส่วนหนึ่งของระบบกฎหมายมาเลเซีย และยังหาฐานอะไรไปลบล้างไม่ได้

อย่างไรก็ดี ควรตั้งข้อสังเกตว่า ก่อนหน้าปี ๑๙๘๕ มาเลเซียได้ใช้ระบบการอุทธรณ์คดีไปสู่องคมนตรีของอังกฤษ (Privy Council of England) แต่ระบบนี้ได้ถูกยกเลิกไปในปีนั้น


กฎหมายจารีตประเพณี: นี่คือบ่อเกิดอีกประการหนึ่งของ กฎหมายที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร เพราะชาวชนเผ่าต่างๆ ในมาเลเซียจะมีกฎหมายจารีตประเพณีของตนเอง ซึ่งบางเรื่องมีผลบังคับในฐานะเป็นกฎหมายของรัฐ แต่บางเรื่องก็สิ้นผลบังคับไปแล้ว เพราะถูกทดแทนด้วยกฎหมายของรัฐ

{mosimage} ชนเผ่าพื้นเมืองชาวมาเลย์ในคาบสมุทรมาเลเซียใช้ Adat Law เป็นกฎหมายจารีตประเพณีในด้านการถือครองที่ดินและการรับมรดก

ใน East Malaysia (ซาบาห์และซาราวัค) ยังมีกฎหมายจารีตประเพณีใช้บังคับอยู่ในหมู่บ้านห่างไกล ซึ่งบังคับใช้โดย Native Court เช่น ที่ซาบาห์ ศาลพื้นเมืองอาจสั่งให้ชำระค่าสินไหมทดแทนด้วยสัตว์เลี้ยงหรือพืชผล เป็นต้น

นอกจากชาวมาเลย์แล้ว ชาวจีนและชาวฮินดูก็ยังมีกฎหมายจารีตประเพณีของตนเองที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง ครอบครัว แต่ในปี ๑๙๗๖ รัฐสภาได้ออกกฎหมายมายกเลิกกฎหมายพื้นเมืองเหล่านี้ไปแล้วเป็นอันมาก

ทั้งหมดนั้น คือระบบกฎหมายโดยย่นย่อของมาเลเซีย ซึ่งยุ่งยากซับซ้อนกว่าระบบกฎหมายไทยเป็นอันมาก จึงมีผลต่อการที่ศาลมาเลเซีย จะนำกฎหมายมาปรับใช้ ในการตัดสินคดีต่างๆ ด้วย
4/4/53 โพสต์โดย iro
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ประวัติความเป็นมาของอาเซียน
ตม มาเลเซีย ถามอะไร
วัฒนธรรม บรูไนมีอะไรบ้าง
บทความเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
จะไปมาเลเซีย
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู