หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ประสิทธิผลคืออะไร
ประสิทธิผลคืออะไร
รายงาน | การศึกษา | ข้อมูล 4/8/54 โพสต์โดย wakarin1
คำตอบ
1 จาก 3
ประสิทธิผล หมายถึง การทำกิจกรรมการดำเนินงานขององค์กรสามารถสร้าง ผลงานได้สอดรับกับเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ทั้งในส่วนของผลผลิต และผลลัพธ์ เป็นกระบวนการเปรียบเทียบผลงานจริงกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ ก่อให้เกิด ผลผลิต ผลลัพธ์ ที่ตรงตามความคาดหวัง ที่กำหนดล่วงหน้าไว้มากน้อยเพียงใด การมีประสิทธิผลจึงมีความเกี่ยวข้องกับผลผลิตและผลลัพธ์การดำเนินงานเป็นกระบวนการ วัดผลงานที่เน้นด้านปัจจัยนำออก (สุพจน์ ทรายแก้ว,2545, หน้า 18)
4/8/54 โพสต์โดย Editor
2 จาก 3
ประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง การใช้ความพยายามเพื่อบริหารโครงการให้ได้ผลผลิต (Outputs) ตามรายการต่าง ๆ (Specifications) ที่กำหนดไว้ด้วยทรัพยากรโครงการ (Inputs) ที่ไม่มากกว่าที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการโครงการ
4/9/54 โพสต์โดย edok
3 จาก 3
ผลลัพธ์ หมายถึง
18/12/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
อะไรคือปัญหาเศรษฐศาสตร์
ความหมายของการปฏิวัติเกษตรกรรมและเทคโนโลยีคืออะไร
เป้าหมายสูงสุดของชีวิตคืออะไร
จุดเด่น จุดด้อย ของโครงงาน คืออะไร
องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศมีอะไรบ้าง
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู