หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
รัฐบาล หมายความว่าอย่างไร ?
ปัจจุบันนักศึกษาเกิดความสงสัยคำว่า "รัฐบาล" หมายความว่าอย่างไร และทำหน้าที่อะไร แล้วรัฐบาลไทยทำได้เช่นนั้นหรือไม่อย่างไร (อยากฟังคำตอบจากนักวิชาการทางรัฐศาสตร์) (ลูกชาย ฝากถาม)
การเมือง 30/10/51 โพสต์โดย ฤทธิชัย
คำตอบ
1 จาก 7
ถ้าจะทำความเข้าใจอย่างถูกต้องจำเป็นจะต้องแยกกันให้ออกระหว่าง สถาบัน หรือองค์กรหรือสถานที่ กับ บุคคล กลุ่มบุคคล คณะบุคคล รมถึงตำแหน่งต่างๆของบุคคลในทางสังคม
รัฐบาล ตามนัยของ สถาบันหรือองค์กร
ก็จะต้องมาดูต่อไปว่า มีขึ้นเพื่ออะไร กรอบระเบียบเชิงสังคมเป็นอย่างไร (ยาวมากไปเปิดตำราดูครับ)
รัฐบาล ตามนัยของ บุคคล กลุ่มบุคคลหรือคณะบุคคล คุณสมบัติต่างๆและหน้าที่ของแต่ละบุคคล ( อันนี้ก็ยาวมากๆครับไปเปิดตำราดูรายละเอียดอีกครั้งครับ)
================================================
ที่พูดๆ เฮโล สัพเพ กันอยู่ทุกวันนี้ว่า รัฐบาลไม่ดี/ดี นายก ไม่ดี/ดี รัฐมนตรีไม่ดี/ดี
น่าจะเป็นการมั่งหมายไปที่รัฐบาลที่มีนัยของบุคล
30/10/51 โพสต์โดย Numthon
2 จาก 7
รัฐบาล ก็คือ คณะผู้ดูแลรัฐ ผู้บริหารรัฐ บริหารประเทศ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ...
30/10/51 โพสต์โดย mrsavebook
3 จาก 7
เอาไปทำการบ้านใช่มั้ยครับงั้นเอาไปเลย    รัฐบาล คือองค์การที่มีอำนาจในการออกและบังคับใช้กฎหมาย สำหรับดินแดนหนึ่งๆ นิยามที่ชัดเจนของรัฐบาลนั้นมีอยู่หลายนิยาม ในกรณีทั่วไป รัฐบาล คือผู้ที่มีอำนาจในการปกครอง กล่าวคือมีอำนาจในการบริหารจัดการเหนือพื้นที่ใดๆ หรือเหนือกลุ่มคน
30/10/51 โพสต์โดย gigipapa
4 จาก 7
รัฐบาล คือองค์การที่มีอำนาจในการออกและบังคับใช้กฎหมาย สำหรับดินแดนหนึ่งๆ นิยามที่ชัดเจนของรัฐบาลนั้นมีอยู่หลายนิยาม ในกรณีทั่วไป รัฐบาล คือผู้ที่มีอำนาจในการปกครอง กล่าวคือมีอำนาจในการบริหารจัดการเหนือพื้นที่ใดๆ หรือเหนือกลุ่มคน
รัฐ หมายถึง รูปแบบของสังคมแบบหนึ่ง  ซึ่งมีอาณาเขตที่แน่นอน และอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาล
     รัฐบาล หมายถึง กลุ่มหรือองค์กรที่มีอำนาจสูงสุด ในการควบคุมสมาชิกของสังคม  และถือว่าเป็นตัวแทนของคนทั้งสังคม ในกรณีที่มีการติดต่อสัมพันธ์กับสังคมอื่น
รูปแบบการปกครองของรัฐ  
     สามารถจำแนกได้เป็น 2 ระบบ คือ
     1. การปกครองในระบอบประชาธิปไตย (Democracy)
     2. การปกครองในระบอบเผด็จการ (Totalitarianism)
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย (Democracy)
     คือ  การปกครองที่ประชาชนเป็นผู้ปกครองตนเอง  ประชาชนรู้ว่าอะไรเป็นประโยชน์ที่สุดสำหรับตัวเขา  และสามารถเรียนรู้ที่จะปกป้องผลประโยชน์เหล่านี้ภายใต้ระบบการเมือง  ซึ่งจะต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างไม่มีขีดจำกัด  ทำให้ประชาชนได้เข้าใจและสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของตัวเองได้อย่างดีที่สุด
การปกครองในระบอบเผด็จการ (Totalitarianism)
     เป็นระบอบที่ยึดอุดมการณ์ที่จะสร้างความเป็นหนึ่งให้เกิดขึ้นในชาติ  เป็นการปกครองที่รัฐบาลมีอำนาจทั้งหมดในการควบคุมทรัพยากรของประเทศ และเป็นผู้กำหนดการผลิตของสังคม มากกว่าจะให้เป็นหน้าที่ของกลไกตลาด    ตลอดจนเป็นผู้กำหนดค่านิยมของสังคม  อุดมการณ์ที่ให้ประชาชนยึดถือ  กฎหมายต่าง ๆ ออกโดยผู้นำรัฐบาล   และมักมีการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระยะยาว  
ผู้มีอำนาจที่แท้จริง  
มีทฤษฎีที่อธิบายการใช้อำนาจในสังคมอยู่ 2 ทฤษฎี
1. ทฤษฎีพหุนิยม (Pluralism) อำนาจในสังคมกระจายอยู่ในกลุ่มคนหลายกลุ่ม  สมาชิกแต่ละกลุ่มรวมตัวกันได้เพราะมีผลประโยชน์ร่วมกัน
2. ทฤษฎีพวกชั้นนำ (Elite/ Elitism) อำนาจที่แท้จริงในสังคมไม่ได้อยู่ที่ กลุ่มผลประโยชน์ หรือสมาชิกสังคมที่รวมตัวกันอยู่ในรูปกลุ่มต่าง ๆ แต่ อำนาจที่แท้จริงอยู่ที่ชนชั้นนำของสังคมที่เข้ามาบริหารปกครองประเทศ
การมีส่วนร่วมทางการเมือง  
     เป็น ปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ระบบการปกครองสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ มากที่สุดและไม่ถูกครอบงำโดยคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่เข้ามามีอำนาจในการเมือง การปกครอง
     แนวคิดเลสเตอร์ มิลเบรธ และโรเบิรต์ ดาลห์ ต่างเห็นว่าการเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ระดับ คือ ระดับที่ไม่สนใจการเมือง จนกระทั่งสนใจ เข้าไปมีบทบาททางการเมืองและเข้าไปมีบทบาทอย่างเข้มข้นในขั้นสุดท้าย
     แนวคิดสมบัติ ธำรงธัญวงศ์ และโรเบิรต์ ดาลห์  เห็นตรงกันว่า ผู้ที่ไม่สนใจการเมืองจะเป็นพวกที่มีการศึกษาต่ำกว่าและยากจนกว่าพวกที่สนใจการเมือง  ดังนั้นในประเทศกำลังพัฒนาประชาชนส่วนใหญ่มักจะตกอยู่ในภาวะที่ยากจน  การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในภูมิภาคนี้จึงน่าที่จะอยู่ในระดับที่ไม่ค่อยสนใจการเมืองเป็นส่วนใหญ่  ซึ่งน่าจะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาทางการเมืองด้วย
สถาบันการเมือง (Political Institute)
การเมือง
     หมายถึง  การใช้อำนาจควบคุมให้บุคคลปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสังคม เป็นเรื่องของการกำหนดว่าใครต้องได้รับอะไรเท่าไรในสังคม  และต้องให้อะไรแก่สังคมเท่าใด  เป็นการใช้อำนาจ จัดสรรอำนาจ  เป็นเรื่องของการต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจ
อำนาจ (Power)
     หมายถึง  ความสามารถของบุคคลหรือกลุ่ม  ที่จะทำให้คนอื่นหรือกลุ่มอื่น  กระทำ หรือ ไม่กระทำการใด ๆ ไม่ว่าจะโดยความยินยอมหรือไม่ก็ตาม
     1. พลังอำนาจ (Force)
     2. อำนาจอันชอบธรรม   (Legitimate power)
พลังอำนาจ (Force)
     หมายถึงอำนาจที่ได้มาจากการใช้กำลัง พลัง ที่เหนือกว่าควบคุมผู้อื่น  ซึ่งอาจเป็นการใช้อำนาจนั้นโดยตรง หรือโดยแอบแฝงก็ได้
1. การใช้กำลังอำนาจโดยตรง (Physical force)
     หมายถึง การที่บุคคล หรือกลุ่มคนใช้กำลังที่เหนือกว่า เข้าควบคุมบังคับให้ผู้อื่น หรือกลุ่มอื่น ยอมตามที่ตนต้องการ
พลังอำนาจ (Force) (ต่อ)
2 . การใช้อำนาจแฝง (Latent force)
     การใช้อำนาจที่ผู้ถูกใช้อำนาจควบคุม คาดว่า ถ้าตนไม่ปฏิบัติตามผู้ควบคุม หรือผู้มีอำนาจ  ตนจะได้รับการลงโทษ
อำนาจอันชอบธรรม   (Legitimate power)
     เป็นอำนาจที่ได้รับการยอมรับจากประชาชน  ว่าผู้มีอำนาจมีสิทธิที่จะควบคุม หรือเรียกร้องให้ผู้อื่นที่เป็นสมาชิกปฏิบัติตาม
1. สิทธิอำนาจตามประเพณี (Traditional Authority)
2. สิทธิอำนาจแบบบารมี (Charismatic Authority)
3. สิทธิอำนาจตามกฎหมาย (Rational - Legal  Authority)
องค์กรทางการเมือง  
     การจัดองค์กรทางการเมือง เป็นการจัดกลุ่มสังคมให้เป็นระเบียบ เพื่อควบคุม และใช้อำนาจทางการเมืองให้เกิดความสงบสุขในการอยู่ร่วมกัน เป็นสิ่งจำเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในสังคมที่มีความสลับซับซ้อน  และมีการต่อสู้แย่งชิงอำนาจทางการเมืองสูง  องค์กรทางการเมืองจะทำหน้าที่วางแผนระบบการผลิตและ กระจายทรัพยากรไปสู่สมาชิกของสังคม  ควบคุมพฤติกรรมของสมาชิกให้เป็นไปตามบรรทัดฐานที่สังคมกำหนด
การจัดองค์กรทางการเมือง  
     1.กลุ่ม (band)
           2.ชนเผ่า (tribe)
                 3.อาณาจักร (chiefdom)
                       4.รัฐ (state)
1. กลุ่ม (band)
     ประกอบไปด้วยกลุ่มเครือญาติรวมตัวกันเป็นกลุ่ม ๆ มีการดำรงชีพแบบล่าสัตว์และเก็บหาอาหาร  มีการอพยพเร่ร่อน เป็นกลุ่มขนาดเล็ก  ที่พักอาศัยจะเป็นแบบชั่วคราวจึงมักไม่มีการจัดช่วงชั้นทางสังคม สถานะภาพสมาชิกมีความเท่าเทียมกัน การแบ่งงานขึ้นกับเพศและอายุ   และไม่มีมโนทัศน์ในเรื่องทรัพย์สินส่วนตัว  ทรัพยากรธรรมชาติเป็นของส่วนรวม  สมาชิกทุกคนมีสิทธิใช้ร่วมกัน องค์กรทางการเมืองแบบกลุ่มไม่มีรูปแบบเป็นทางการ
2. ชนเผ่า (tribe)
     คือ สมาชิกของเผ่ามักมีสถานภาพและฐานะค่อนข้างเท่าเทียมกัน  ไม่มีความแตกต่างทางชนชั้น และไม่มีการจัดองค์กรการเมืองอย่างเป็นทางการ อย่างไรก็ตาม  สังคมชนเผ่ามักเป็นสังคมที่มีวิถีการผลิตแบบเกษตรกรรม และเลี้ยงสัตว์ จำนวนประชากรมีมากกว่าแบบกลุ่ม   มักใช้อายุเป็นเกณฑ์สำคัญในการจำแนกฐานะและสถานภาพทางสังคมของสมาชิก ผู้อาวุโสได้รับความเคารพเนื่องจากเป็นผู้มีประสบการณ์มากกว่าสมาชิกคนอื่น ๆ
3. อาณาจักร (chiefdom)
     เป็นรูปแบบทางการเมืองที่ใหญ่กว่าชนเผ่าและกลุ่มทั้งในด้านพื้นที่ และจำนวนประชากร  มีการจัดตำแหน่งผู้นำทางการเมือง หรือ หัวหน้าอย่างแน่นอนชัดเจน ลักษณะการปกครองเป็นการตัดสินใจร่วมกันของกลุ่มหัวหน้า หรือผู้นำจากชุมชนต่างๆ
4. รัฐ (state)
     คือหน่วยทางการเมืองที่เป็นอิสระ ครอบคลุมชุมชนหลายๆ แห่งภายในอาณาเขตแห่งหนึ่ง มีรัฐบาลกลางซึ่งมีอำนาจในการบริหารงาน ตลอดจนมีอำนาจในการออกกฎหมาย สังคมรัฐเป็นสังคมขนาดใหญ่ ทำหน้าที่ควบคุมดูแลความเป็นระเบียบและความสงบเรียบร้อยในสังคม รัฐทำการผูกขาดสิทธิในการใช้กำลังและความรุนแรง มีการพัฒนาหน่วยงานและบุคลากรขึ้นมาเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยโดยตรง
30/10/51 โพสต์โดย น้องวุฒิน่ารัก
5 จาก 7
รัฐบาลหมายถึง กลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่ได้ถูก ประชาชนคัดเลือกจากการเลือกตั้ง ให้เข้าไปมี
บทบาทในการ บริหาร พัฒนาประเทศ และควบคุมกระทรวงต่างๆ รวมทั้งมีหน้าที่ทำให้ความ
เป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น แต่ส่วนมากจะทำไม่ได้ ทั้งที่บ้างทีก่อนเข้าไปอาจจะเต็มไปด้วย
ความตั้งใจ ที่จะทำอย่างนั้น เพราะคำว่าอำนาจ เงินตรา และบุญคุณ มันสามารถโน้มน้าว
ให้คนเปลี่ยนไปได้
30/10/51 โพสต์โดย วันเวลา
6 จาก 7
ปัญหามากจริงนะลูกคุณนี่...
ผมไม่ใช่นักวิชาการทางรัฐศาสตร์ครับ แต่เป็นนักวิชาเกินทางภาษา ขอใช้หลักภาษาตอบก่อนน่ะครับ
  รัฐบาล  เป็นศัพท์สมาส คือ การเชื่อมศัพท์สองศัพท์เข้าด้วยกัน กลายเป็นหนึ่งบท
  แยกเป็น    รัฐ+บาล
  รัฐ    แปลว่า   บ้านเมือง  แผ่นดิน  แว่นแคว้น  สถานที่ที่มีประชาชนอยู่อาศัย เป็นต้น
  บาล   มาจากภาษาบาลีว่า  ปาลฺ  ธาตุ  เป็นไปในความคุ้มครอง  หรือ  ปกป้อง
  รวมความว่า  รัฐบาล  หมายถึง  การคุ้มครอง หรือ ปกป้อง  บ้านเมือง
  คณะรัฐบาลก็คือ  คณะบุคคลที่มาปกป้องบ้านเมือง (ให้อยู่ดีมีสุข)
  ฉะนั้น ไม่ต้องเอาหลักรัฐศาสตร์มาอธิบายให้ยุ่งยากหรอกครับ  แค่เอาความหมายของภาษามาทำให้เกิดความสำนักและปฏิบัติตาม ก็ขึ้นชื่อว่ารัฐบาลแล้วครับ
   ช่วยบอกพวกลูกๆของคุณด้วยนะครับ ท่าน ดร.ฤทธิชัย
30/10/51 โพสต์โดย benjy
7 จาก 7
รัฐบาลในระบอบประชาธิปไตย ก็คือฝ่ายบริหารนั่นแหละครับ มีที่มาจากสภาผู้แทน มีหน้าที่บริหารประเทศ
แต่ไม่ได้มีอำนาจสูงสุด มีแค่อำนาจสั่งการกระทรวงทบวงกรมที่เกี่ยวข้อง และอำนาจตามกฎหมายบางอย่างเท่านั้น
ที่สำคัญที่ควรเน้นย้ำคือ อำนาจยังเป็นของประชาชนอยู่ รัฐบาลเป็นแค่ตัวแทนในการใช้อำนาจเท่านั้น
3/11/51 โพสต์โดย ridkun
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
จะแก้ไข ปัญหารัฐบาลแทรกแซงราคาน้ำมันอย่างไร
เอแบคเผยคนจี้รัฐแก้ของแพงก่อนยุบสภา ฝันอยากได้รัฐบาลเก่ง-แก้ปัญหาเร็ว ?
กัมพูชาหวังจะยึดเอาวัฒนธรรมไทยไว้แก่ตนเอง
เห็นด้วยกับนายกที่จะเลือกตั้งใหม่วันที่ 14 พ.ย. มั้ยครับ
รัฐบาลอังกฤษให้ความช่วยเหลือคนพิการในประเทศอังกฤษอย่างไร
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู