หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
suggestionsการให้คำแนะนำ อยากได้เนื้อหา
suggestionsการให้คำแนะนำ อยากได้เนื้อหา
ข้อมูล | โรงเรียน 14/6/53 โพสต์โดย watasin.hi5.com
คำตอบ
1 จาก 3
ไม่เข้าใจคำถาม
14/6/53 โพสต์โดย panda 59
2 จาก 3
การให้คำปรึกษาแนะนำ  (COUNCELING&GUIDANCE)

               ความหมาย  การให้คำปรึกษาแนะนำเป็นการพบปะกันระหว่างผู้นิเทศกับผู้รับการนิเทศ  ซึ่งกระทำได้หลายวิธี  ในที่นี้ขอเสนอเทคนิคการนิเทศแบบโคชชิ่ง  (Coaching  Technigues) (Modern  Business  Reports  :  1977,  41-42)  ซึ่งเป็นวิธีการพัฒนาบุคลากรอย่างมีแบบแผน  โดยกระทำ  ณ  จุดปฏิบัติงาน
               วัตถุประสงค์  เพื่อช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานก้าวหน้าไปจนถึงจุดหมายปลายทางได้  เช่น  ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ  ความสามารถที่จะรับผิดชอบงานในหน้าที่สูงขึ้น  (เช่น  ในกรณีแต่งตั้งให้เป็นผู้นิเทศ)  หรือเป็นที่ยอมรับของผู้ร่วมงานมากขึ้น
               กิจกรรมนี้เหมาะสำหรับผู้รับการนิเทศรายบุคคล


ขั้นตอนการให้คำปรึกษาแนะนำ
ขั้นที่  1  วางแผนให้คำปรึกษาแนะนำ
1.       ผู้นิเทศหาข้อมูลของผู้รับการนิเทศเกี่ยวกับเรื่องที่จะทำการนิเทศ
2.       สร้างความเป็นกันเองกับผู้รับการนิเทศ
ขั้นที่  2  นิเทศแบบโคชชิ่ง  โดยมี  4  ขั้นตอน  เขียนเป็นสัญลักษณ์ว่า  CQCD  ดังนี้
1.         C-Compliment  (ชมเชย)  ให้เมื่อเริ่มการสนทนาโดยยกย่องผลงานที่ดีของผู้รับการนิเทศด้วยความบริสุทธิ์ใจ  เพื่อให้เขาพร้อมจะรับฟัง
2.         Q-Question  (สอบถาม)  ใช้คำถามที่ทำให้ผู้เข้ารับการนิเทศรู้สึกว่าผู้นิเทศต้องการมาให้ความช่วยเหลือ
3.         C-Correct  (แก้ไข)  เป็นการเสนอนวทางการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ
4.         D-Demonstrate  กระทำเมื่อการเสนอแนวทางในข้อ  3  ยังไม่ชัดเจนเพียงพอ  จึงต้องแสดงให้เห็นจริง
ขั้นที่  3  ประเมินผล
1.       สังเกตปฏิกิริยาของผู้รับการนิเทศ
2.       ติดตามลการปฏิบัติงานของผู้รับการนิเทศ
14/6/53 โพสต์โดย ครูแก่
3 จาก 3
ตัวอย่างนวัตกรรมขององค์กรที่   best  practice
21/4/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
แนะนำตัวเองเป็นอังกฤษ
แนะนำหน่อยระหว่าง 24,lost,prison break
ช่วยแนะนำกล้อง ที่สามารถถ่าย slow motion 1000fps ให้หน่อยค่ะ
จาก Colchester Station ต่อไป Bourton on the Water อย่างไร ค่ะ มีที่พัก หรือเปล่า กรุณาแนะนำให้ด้วยค่ะ
เล่นเกม NEED FOR SPEED THERUN ภาพสวย แนะนำการด์จอหน่อยครับ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู