หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ถ้า x เป็นตัวแปรต้น y เป็นตัวแปรตาม ในการวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย
คำนวณค่าคงที่ (bห้อยo) ได้ 6.42 และค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย
(bห้อย1) ได้ 3.89 สมการถดถอยอย่างง่ายคือสมการอะไร

ถ้าค่าR^2 เท่ากับ .6543 หมายความว่าอย่างไร
คณิตศาสตร์ | การศึกษา 16/6/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 1
y=6.42+3.89x+e

R^2 เท่ากับ .6543 หมายความว่า ความผันแปรของตัวแปรตามyสามารถอธิบายได้โดยตัวแปรอิสระxในสมการได้  65.43%
16/6/55 โพสต์โดย jongng
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ตัวแปรเชิงนโยบาย หมายถึงอะไร
ช่วยหน่อยคับ โจทย์สมการเชิงเส้นสองตัวแปร
อยากเรียนภาษา RUBY กับภาษา C คับ
อยากได้โจทย์ปัญหากราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู