หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
การอาราธนาธรรมมีขั้นตอนในการปฏิบัติอย่างไร
Delphi | C + + | แชท 23/12/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 1
การอาราธนาธรรม คือการ การเชื้อเชิญให้พระสงฆ์ได้กรุณาชี้แนะแนวทางปฏิบัติความดีตามหลักธรรม
พระพุทธศาสนา
............................
การอาราธนาธรรม
    การอาราธนาธรรม  หมายถึง  การกล่าวขอให้พระภิกษุแสดงธรรมให้ฟัง  ปัจจุบัน
นิยมใช้ใน ๒  พิธี  คือ
    ๑.  พิธีศพ  ได้แก่  การสวดพระอภิธรรม  การสวดมาติกา  การสวดแจง
   ๒.  พิธีฟังเทศน์
    การอาราธนาธรรมในงานศพจะเริ่มต่อจากการสมาทานศีลและกราบด้วย
เบญจางคประดิษฐ์ ๓  ครั้งแล้วจึงอาราธนาธรรม
    เมื่ออาราธนาธรรมเสร็จแล้วพึงกราบด้วยเบญจางคประดิษฐ์  ๓  ครั้ง  จากนั้นพึง
นั่งฟังพระสงฆ์สวดไปจนจบ (หรือฟังเทศน์ไปจนจบ)
    หากเป็นการสวดอภิธรรมหน้าไฟ  ไม่ต้องอาราธนาศีล  เมื่อพระสงฆ์นั่งประจำ
อาสนะและขณะฌาปนกิจศพ ถึงกราบ  ๓  ครั้งแล้วอาราธนาธรรม  (บางแห่งไม่อาราธนาธรรม)
(กรมการศาสนา, ๒๕๔๕, หน้า ๑๙๑ - ๑๙๒)
อ้างอิง http://mathayom.brr.ac.th/~alluser/arunee/001/01_lesson_type.htm
..........................................................
คำอาราธนาธรรม
                                                     
คำบาลี
พฺรหฺมา จ โลกาธิปติ สหมฺปติ กตฺอญฺชลีอนฺธิวรํ อยาจถ สนฺตีธ
สตฺตาปฺปรชกฺขชาติกา เทเสตุ ธมฺมํ อนุกมฺปิมํ ปชํ (กราบ 3 ครั้ง)
   
คำอ่าน
พรหมา จะ โลกาธิปะติ สะหัมปะติ กัตอัญชลีอันธิวะรัง อะยาจะถะ สันตีธะ
สัตตาปปะระชักขะชาติกา เทเสตุ ธัมมัง อนุกัมปิมัง ปะชัง
   
คำแปล
ท้าวสหัมบดีพรหมผู้เป็นอธิบดีของโลกได้ประนมหัตถ์ นมัสการกราบทูล
วิงวอนต่อสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ประเสริฐว่า สัตว์ทั้งหลายที่มีธุลี คือ กิเลส
ในดวงตา เบาบางยังมีอยู่ในโลกนี้ ขอพระองค์ได้โปรดแสดงธรรม เพื่ออนุเคราะห์ แก่หมู่สัตว์นี้ด้วยเถิด
.....................................................
23/12/53 โพสต์โดย คะน้าหมูกรอบ
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน แล้วได้ผล อะไรบ้าง
หลักคำสอนทางศาสนาไม่ว่าจะศาสนาใดมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของคุณหรือไม่
ข้อสังเกตุ ความอัตรายของนักปฏิบัติ ในพุทธศาสนา
ขั้นตอนและวิธีการประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ด้วยวาจาทำอย่างไร
*** หลวงปู่ฝากไว้ : กล่าวเตือน ***
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู