หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ภูมิปัญญาไทยมีอะไรบ้าง ช่วยทีครับไม่ด่วนมากแต่ต้องการ
ตามหัวข้อเลยนะครับ  ขอแบบบ้านๆ แต่ไม่เอาพวกหลักเศรษฐกิจนะครับ ขอบคุนครับ
ปัญหาคาใจ | สังคม | ชีวิต | วิถีไทย 26/10/52 โพสต์โดย Mapkung
คำตอบ
1 จาก 5
ภูมิปัญญาไทย ตรงกับศัพท์ภาษาอังกฤษว่า Wisdom หมายถึง ความรู้ความสามารถ วิธีการผลงานที่คนไทยได้ค้นคว้า รวบรวม และจัดเป็นความรู้ ถ่ายทอด ปรับปรุง จากคนรุ่นหนึ่งมาสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง จนเกิดผลิตผลที่ดี งดงาม มีคุณค่า มีประโยชน์ สามารถนำมาแก้ปัญหาและพัฒนาวิถีชีวิตได้แต่ละหมู่บ้าน แต่ละชุมชนไทย ล้วนมีการทำมาหากินที่สอดคล้องกับภูมิประเทศ มีผู้นำที่มีความรู้ มีฝีมือทางช่าง สามารถคิดประดิษฐ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาของชาวบ้านได้ ผู้นำเหล่านี้ เรียกว่า ปราชญ์ชาวบ้าน หรือผู้ทรงภูมิปัญญาไทย
อ้างอิง...อ่านเพิ่มเติม+++http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
26/10/52 โพสต์โดย สติง
2 จาก 5
ตามนี้ค่ะ
26/10/52 โพสต์โดย edok
3 จาก 5
ภูมิปัญญาไทย ก็คือ ความรู้ ความสามารถ วิธีการ ผลงานที่คนไทยได้ค้นคว้า รวบรวม
และจัดเก็บเป็นความรู้ ถ่ายทอดปรับปรุงจากคนรุ่นหนึ่งมาสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง จนเกิดเป็นผลผลิตที่ดีงาม
งดงาม มีคุณค่ามีประโยชน์ สามารถนำมาแก้ปัญหาและพัฒนาชีวิตได้ ในแต่ละท้องถิ่นจะมีบุคคลผู้มีความรู้
ความสามารถที่เรียนรู้มาจากบรรพบุรุษ พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยายหรือผู้รู้ในท้องถิ่นต่างๆ
ซึ่งความรู้เหล่านี้เป็นความรู้ที่มีคุณธรรม สอนให้คนพึ่งพาธรรมชาติ โดยไม่ทำลายธรรมชาติ
และสอนให้รู้จักเอื้ออาทรต่อคนอื่น

ตัวอย่างภูมิปัญญาไทย ได้แก่

ด้านภาษา และวรรณธรรม ได้แก่ สุภาษิต คำพังเพย เพลงพื้นบ้าน ปริศนาคำทายต่างๆ

ด้านประเพณี ได้แก่ กิจกรรมที่เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคนในครอบครัว ชุมชน
โดยการแสดงออกทางประเพณีพื้นบ้าน การละเล่นพื้นบ้านในท้องถิ่นต่างๆ เช่น การรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่
การทำบุญในวันสำคัญทางศาสนา ประเพณีวันลอยกระทง วันเข้าพรรษา วันสงกรานต์ การละเล่นพื้นบ้าน
เช่น การระบำรำฟ้อนประเภทต่างๆ เซิ้ง กลองยาว เพลงอีแซว หมอลำ มโนราห์

ด้านศิลปวัตถุและศิลปกรรม ได้แก่ จิตรกรรมฝาผนังตามวัดต่างๆ การทำเครื่องปั้นดินเผาไปแกะสลัก
หนังตะลุง เป็นต้น

ด้านการแต่งกาย ได้แก่ การทอผ้าไหม ทอผ้าฝ้าย ซึ่งในแต่ละท้องถิ่นจะมีลักษณะและความสวยงาม
ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละท้องถิ่น
 
ด้านอาหาร ได้แก่ การจัดประดับตกแต่งอาหารให้มีความสวยงาม ด้วยการแกะสลักด้วยความประณีต
การจัดเลี้ยงอาหารแบบขันโตกของทางเหนือ ด้านอาหารที่ขึ้นชื่อของไทย คือ ต้มยำกุ้ง ผัดไทย แกงเลียง
ข้าวยำปักษ์ใต้ ข้าวซอย ส้มตำ เป็นต้น

ด้านเครื่องมือเครื่องใช้ในการทำมาหากิน ได้แก่ การทำระหัดน้ำ การประดิษฐ์กระเดื่องสำหรับตำข้าว
การทำเครื่องมือจับสัตว์ เช่น แห อวน ยอ เป็นต้น

ด้านที่อยู่อาศัย ได้แก่ การคิดรูปแบบและวัสดุที่ใช้ในการสร้างบ้านที่สัมพันธ์กับลักษณะภูมิประเทศ
และลักษณะภูมิอากาศ เช่น รูปแบบบ้านทรงไทยโบราณ ซึ่งมีใต้ถุนสูง และหลังคามีหน้าจั่วสูง
ซึ่งเหมาะกับภูมิอากาศในประเทศไทย เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก

ด้านสมุนไพรและการแพทย์แผนไทย ได้แก่ การคิดค้นนำส่วนต่างๆ ของพืชสมุนไพร
นอกจากมาเป็นอาหารแล้ว ยังนำมาใชสกัดเป็นยารักษาโรค เช่น ขิง กระชายดำ พริกไทย เป็นต้น
นอกจากนี้พืชสมุนไพรยังนำมาใช้เป็นยาฆ่าแมลง เช่น เปลือก ใบและผลสะเดา ตะไคร้หอม
นอกจากนี้การแพทย์แผนไทยแต่ดั้งเดิมมามีการนวดจุดเพื่อรักษาโรคต่างๆ หรือแม้แต่ท่าฤาษีดัดตน เพื่อรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง เป็นต้น

ที่มา : http://www.kullawat.net/civic/2.2.htm
26/10/52 โพสต์โดย Oil4One
4 จาก 5
ตามไงไปเลยคัฟมันถูกแวว
26/10/52 โพสต์โดย การละเล่นไงคัฟ ทอผ้า ทามขนม คัฟ
5 จาก 5
สาขาของภูมิปัญญาไทย

  1. สาขาเกษตรกรรม หมายถึง ความสามารถของคนในการผสมผสานความรู้ทักษะและเทคนิค
     เกี่ยวกับการเกษตรและเทคโนโลยีเข้าด้วยกันบนพื้นฐานเดิม ซึ่งสามารถพึ่งพาตนเองได้ในสภาพการณ์ต่าง ๆ
     เช่น การเกษตรแบบผสมผสาน การแก้ปัญหาการเกษตรด้านการตลาด การแก้ปัญหาการผลิต และการรู้จักปรับ
     ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการเกษตร เป็นต้น
  2. สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม หมายถึง การรู้จักประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการ
     แปรรูปผลผลิต เพื่อชะลอการนำเข้าตลาด เพื่อแก้ปัญหาด้านการบริโภคที่สะดวก ปลอดภัย ประหยัด เป็นธรรม เพื่อให้ชุมชนท้องถิ่น สามารถพึ่งพาตนเองได้ เช่น กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มหัตถกรรม การทอผ้าพื้นเมือง เป็นต้น
  3. สาขาการแพทย์แผนไทย หมายถึง ความสามารถในการจัดการป้องกันและรักษาสุขภาพของ
     คนในชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองในด้านสุขภาพอนามัย เช่น การนวดแผนไทย การใช้ยาสมุนไพรไทยรักษาโรคต่าง ๆ เป็นต้น
  4. สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมายถึง ความสามารถเกี่ยวกับการ
     จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการอนุรักษ์ พัฒนามาและใช้ประโยชน์จากคุณค่าของ
     ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
  5. สาขา กองทุนและธุรกิจในชุมชน หมายถึง ความสามารถในด้านบริหารจัดการ ด้านการสะสมและบริหารกองทุนและธุรกิจในชุมชน ทั้งที่เป็นเงินตราและโภคทรัพย์ เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของสมาชิกในชุมชนที่ดี เช่น กลุ่มเกษตรกร ธนาคารข้าว กองทุนและธุรกิจชุมชน เป็นต้น
  6. สาขาสวัสดิการ หมายถึง ความสามารถในการจัดสวัสดิการในการประกันคุณภาพชีวิตของคนให้เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
  7. สาขาศิลปกรรม หมายถึง ความสามารถในการผลิตผลงานทางด้านศิลปะสาขาต่าง ๆ เช่น
     จิตรกรรม ประติมากรรม วรรณกรรม ทัศนศิลป์ คีตศิลป์ เป็นต้น
  8. สาขาการจัดการ หมายถึง ความสามารถในการบริหารจัดการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ทั้งของ
     องค์กร ชุมชน ในสังคมไทย เช่น การจัดการองค์กรของกลุ่มแม่บ้าน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มฝีมือแรงงานที่จะก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ พัฒน าและถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาไทยอย่างมีประสิทธิผล
  9. สาขาภาษาและวรรณกรรม หมายถึง ความสามารถผลิตผลงานเกี่ยวกับด้านภาษา
     ทั้งภาษาจีน ภาษาโบราณ ภาษาไทย และการใช้ภาษาไทย ตลอดทั้งวรรณกรรมทุกประเภท เช่น
     การขับซอเพลงพื้นเมือง
 10. สาขาศาสนาและประเพณี หมายถึง ความสามารถประยุกต์และปรับใช้หลักธรรม
     คำสอนทางศาสนา ความเชื่อและประเพณีดั้งเดิมที่มีคุณค่าให้เหมาะสมต่อการประพฤติปฏิบัติ ให้สังเกต
     ผลดีต่อบุคคลและสิ่งแวดล้อม เช่น การถ่ายทอดหลักธรรมทางศาสนา การบวชป่า ประเพณีต่าง ๆ เช่น
     บวชพราหมณ์ เป็นต้น

     ภูมิปัญญาไทยสาขาต่าง ๆ มีบทบาทในการพัฒนาสังคม ได้รับการยอมรับและสนับสนุน
     จากหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานเอกชน มากขึ้น เป็นการกระจายรายได้สู่ชนบท ทำให้เศรษฐกิจหมุนเวียน
     ในประเทศ ผลผลิตที่มีคุณภาพของท้องถิ่นต่าง ๆ ได้ถูกนำมาจัดจำหน่ายให้กับประชาชน เช่น การสนับสนุน
     โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ทำให้รายได้กลับคืนสู่ชนบท นับได้ว่าเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้
     ให้คนในท้องถิ่นนั้น ๆ
     ความรู้ความสามารถของคนไทยด้านต่าง ๆ ได้รับการฟื้นฟูและนำมาใช้อย่างเหมาะสมกับ
     สถานการณ์และบริบททางเศรษฐกิจและสังคม และวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการศึกษา
     วิจัย ภูมิปัญญาชาวบ้าน ทำให้หน่วยงานต่าง ๆ เห็นความสำคัญและนำความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น แล้วนำความรู้ที่ได้จาการศึกษาวิจัยนั้นไปให้คำแนะนำเพื่อพัฒนากับชาวบ้าน ถือว่าเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
     ชาวบ้านได้เป็นอย่างดี เพราะภูมิปัญญาเป็นรากฐานและเป็นพลัง ขับเคลื่อนที่สำคัญส่วนหนึ่งในการพัฒนา
     คนและพัฒนาเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ถือเป็นส่วนสำคัญยิ่งส่วนหนึ่งของกระบวนการทางการศึกษา ถ้าได้รับการเลือกสรรสาระการเรียนรู้เข้าสู่ระบบการศึกษา ทั้งการศึกษาใน
     โรงเรียน การศึกษานอกโรงเรียน และการศึกษาตามอัธยาศัย จะเป็นพลังสำคัญในการผลักดัน การแก้ปัญหา
     พัฒนาคนและสังคมตามแนวทางที่เหมาะสมแก่ประเทศไทย
26/10/52 โพสต์โดย PANDA10
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น กับ ภูมิปัญญาชาวบ้านเหมือนกันไหม ถ้าไม่เหมือนแตกต่างกันยังไง
เยาวชนคนรุ่นใหม่มีบทบาทในภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างไร?
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีประโยช์นอะไรบ้าง
ดอนปู่ตาเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นไหม?
ภูมิปัญญาท้่องถิ่นที่สำคัญของจังหวัดจันทบุรี มีอะไรบ้างครับ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู