หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
จิตวิทยาคืออะไร
สังคม 21/11/52 โพสต์โดย asna
คำตอบ
1 จาก 2
จิตวิทยา (อังกฤษ: psychology อ่านว่า ไซโคโลจี) คือศาสตร์ที่ว่าด้วยการศึกษาเกี่ยวกับจิตใจ (กระบวนการของจิต) , กระบวนความคิด, และพฤติกรรม ของมนุษย์ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เนื้อหาที่นักจิตวิทยาศึกษาเช่น การรับรู้ (กระบวนการรับข้อมูลของมนุษย์) , อารมณ์, บุคลิกภาพ, พฤติกรรม, และรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล จิตวิทยายังมีความหมายรวมไปถึงการประยุกต์ใช้ความรู้กับกิจกรรมในด้านต่าง ๆ ของมนุษย์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน (เช่นกิจกรรมที่เกิดขึ้นในครอบครัว, ระบบการศึกษา, การจ้างงานเป็นต้น) และยังรวมถึงการใช้ความรู้ทางจิตวิทยาสำหรับการรักษาปัญหาสุขภาพจิต นักจิตวิทยามีความพยายามที่จะศึกษาทำความเข้าใจถึงหน้าที่หรือจุดประสงค์ต่าง ๆ ของพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากตัวบุคคลและพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในสังคม ขณะเดียวกันก็ทำการศึกษาขั้นตอนของระบบประสาทซึ่งมีผลต่อการควบคุมและแสดงออกของพฤติกรรม
21/11/52 โพสต์โดย BABORCLUB
2 จาก 2
จิตวิทยาคืออะไร มีผู้ให้คำนิยามของคำว่า จิตวิทยา ไว้มากมายและกว้างขวางตามแนวที่ใช้ ดังนี้
จิตวิทยา คือ การศึกษาเชิงวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับพฤติกรรม และกระบวนการทางสมอง
จากคำนิยามนี้ มีคำหลักอยู่ 3 คำ คือ การศึกษาเชิงวิทยาศาสตร์ พฤติกรรมและกระบวนการทางสมอง ซึ่งสามารถนำมาพิจารณาเพื่อให้ความเข้าใจตรงกันได้ ดังนี้

1. การศึกษาเชิงวิทยาศาสตร์ หมายถึง วิธีการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เป็นขั้นตอน มีแบบแผน มีหลักการที่แน่นอน มีวิธีการดำเนินการที่สามารถพิสูจน์และอธิบายได้ และมีการบันทึกรายงานอภิปรายผบลการ ดำเนินการอย่างเป็นระบบ
2. พฤติกรรม เป็นการกระทำหรือกิจกรรมต่างๆ ทั้งที่สามารถสังเกต บันทึก วัดได้ และการกระทำที่ไม่สามารถสังเกเห็นได้ด้วยประสาทสัมผัส สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ
2.1 พฤติกรรมภายนอก เป็นการกระทำที่สามารถสังเกตเห็นได้ด้วยประสาทสัมผัส หรือใช้เครื่องมือช่วยวัดได้ เช่น การวิ่ง การเดิน การพูด การกิน การนั่ง เป็นต้น
2.2 พฤติกรรมภายใน เป็นการกระทำที่ไม่สามารรถสังเกตเห็นได้ด้วยประสาทสัมผัส ไม่มีใครรู้ได้ นอกจากตัวเองเท่านั้น เช่น การคิด การจำ การรับรู้ ตลอดจนความรู้สึกต่างๆ
3. กระบวนการทางสมอง เป็นกระบวนการที่เกี่ยวกับการมีเหตุผลของการเกิดพฤติกรรม ที่เกี่ยวกับจิตใจของเรา กระบวนการทางสมองประกอบด้วย การคิด การจำ การรับรู้ อารมณ์ แรงจูงใจ ความฝัน และความเชื่อ ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า กระบวนการทางสมองเป็นกระบวนการที่ทำให้มนุษย์เกิดพฤติกรรม ทั้งพฤติกรรม ภายในและพฤติกรรมภายนอก
จากที่กล่าวมา นักศึกษาจะเห็นได้ว่า โดยภาพรวม จิตวิทยาเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคล และกระบวนการทางสมอง ซึ่งนักจิตวิทยาพยายามที่จะทำความเข้าใจถึงอิทธิพลทางด้านชีวิวิทยา ด้านร่างกาย และสังคมสิ่งแวดล้อม ว่ามีผลต่อพฤติกรรมอย่างไรและเกี่ยวข้องกันเพียงไหน ซึ่งวิชาจิตวิทยาจะช่วยให้ นักศึกษาได้ทราบถึงการเกิดพฤติกรรม และสาเหตุของการเกิดพฤติกรรมของบุคคลได้เป็นอย่างดี
21/11/52 โพสต์โดย PANDA10
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
จิตวิทยาอุตสาหกรรม
เจอพวกทำโฆษณาถามคำถามเชิงจิตวิทยาไม่รู้จะตอบยังไงคับ..ยังคิดไม่ออกขอแบบเทห์ๆๆ
ทำไมคนเราต้องฝัน
คำถาม "จิตวิทยา" ข้อที่ 4
จินตนาการ คือ อะไร
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู