หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
script bytes - kb - mb - gb - tb - pb - eb - zb - yb convert
<html>

<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-874">
<meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 5.0">
<meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document">
<title>Converter BYTES KB MB GB TB PB EB ZB YB</title>
</head>
<body background="../../../bg/bg.jpg" topmargin="0" leftmargin="0">

<div align="left">
 <table border="2" width="778" height="209" bordercolor="#0000FF" cellspacing="0" cellpadding="0">
   <tr>
     <td background="../../../bg/wood.jpg" width="780" height="27">

       <p align="center"><b>
       <font face="MS Sans Serif" size="5" color="#FF0000"><span lang="th">
       บริการแปลงหน่วย </span>BYTE<span lang="en-us">S</span> KB MB GB TB PB EB ZB YB</font></b></td>

   </tr>
   <tr>
     <td width="780" height="178" valign="top">
     <p align="center"><br>
     <font face="MS Sans Serif" size="1" color="#000080">
     ให้คุณใส่ค่าหน่วยที่ต้องการจะแปลง แล้วกดปุ่ม <b>Caculate</b><span lang="en-us">
     </span> ครับ จะมี <span lang="en-us">POPUP </span>ขึ้นมาบอกว่า
      ค่าที่ใส่นั้นมีค่าเท่าไรในแต่ละหน่วย</font></p>

     <center>
     <form name="bandwidth">

 <p>
 <input type="text" name="original" size="20" style="font-family: Microsoft Sans Serif; font-size: 10pt; color: #000080; border:

1px dashed #FF0000; background-color: #CCFF99">
 <select size="1" name="units" style="font-family: Microsoft Sans Serif; font-size: 10pt; color: #000080; border: 1px dashed

#FF0000; background-color: #CCFF99">
   <option value="Bytes">Bytes</option>
   <option value="Kb">Kb</option>
   <option value="Mb">Mb</option>

   <option value="Gb">Gb</option>
   <option value="Tb">Tb</option>
   <option value="Pb">Pb</option>

   <option value="Eb">Eb</option>
   <option value="Zb">Zb</option>
   <option value="Yb">Yb</option>
 </select><br>
 <br>
 <input type="button" value="Caculate" name="B1" onClick="calculate()" style="font-family: Microsoft Sans Serif; font-size:

10pt; color: #FF0000; border: 2px dotted #0000FF; background-color: #FFFFCC"></p>
</form>

<p>

<script>

var bytevalue=0
function calculate(){
var invalue=document.bandwidth.original.value
var selectunit=document.bandwidth.units.options[document.bandwidth.units.selectedIndex].value
if (selectunit=="Bytes")
bytevalue=invalue
else if (selectunit=="Kb")
bytevalue=invalue*1024
else if (selectunit=="Mb")
bytevalue=invalue*1024*1024
else if (selectunit=="Gb")
bytevalue=invalue*1024*1024*1024
else if (selectunit=="Tb")
bytevalue=invalue*1024*1024*1024*1024
else if (selectunit=="Pb")
bytevalue=invalue*1024*1024*1024*1024*1024
else if (selectunit=="Eb")
bytevalue=invalue*1024*1024*1024*1024*1024*1024
else if (selectunit=="Zb")
bytevalue=invalue*1024*1024*1024*1024*1024*1024*1024
else if (selectunit=="Yb")
bytevalue=invalue*1024*1024*1024*1024*1024*1024*1024*1024

alert (invalue+" "+selectunit+" มีค่าเท่ากับ :\n\n- "+bytevalue+" Bytes\n- "+Math.round(bytevalue/1024)+" Kb\n- "+Math.round

(bytevalue/1024/1024)+" Mb\n- "+Math.round(bytevalue/1024/1024/1024)+" Gb\n- "+Math.round

(bytevalue/1024/1024/1024/1024)+" Tb\n- "+Math.round(bytevalue/1024/1024/1024/1024/1024)+" Pb\n- "+Math.round

(bytevalue/1024/1024/1024/1024/1024/1024)+" Eb\n- "+Math.round(bytevalue/1024/1024/1024/1024/1024/1024/1024)+" Zb\n-

"+Math.round(bytevalue/1024/1024/1024/1024/1024/1024/1024/1024)+" Yb\n")
}

</script>
     <img border="0" src="../../../imagesunder/bd21313_2.gif" width="654" height="22"></center>

     </td>
   </tr>
 </table>
</div>

</body>

</html>
ให้ copy ใส่ notepad แล้ว save เป็น .htm
ระบบปฏิบัติการ | อินเทอร์เน็ต | ความรู้คอมฯพื้นฐาน 20/10/52 โพสต์โดย Thachapol
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ความจุสูงกว่า TB จะเป็นอะไรครับ?
ระหว่างvaio yb,macbook air,macbook white ควรเลือกไรดีคะอยู่ม.3
Sony VAIO YB VPCYB35AH ใช้งานได้กี่ชั่วโมง คับ
เน็ต1 gm =กี่ mb
18384 KB กี่ GB
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู