หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
เศรฐกิจพอเพียงคืออะไร
เศรษฐกิจ | ธุรกิจ 2/2/51 โพสต์โดย กูเกิลกูรู
คำตอบ
1 จาก 6
ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผลรวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
พอสมควรต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่ง ในการนำวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและการดำเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐนักทฤษฎีและ
นักธุรกิจในทุกระดับให้มีสำนึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตและให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดำเนินชีวิตด้วย ความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี
27/3/51 โพสต์โดย kullachartyo
2 จาก 6
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่ชี้แนวทางการดำรงชีวิต ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระราชดำรัสแก่ชาวไทยนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 เป็นต้นมา[1][2] และพูดถึงอย่างชัดเจนในวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2540 เพื่อเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศไทย ให้สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนในกระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ[3] ในทางการเมืองไทยแล้ว เศรษฐกิจพอเพียงมีบทบาทสำคัญในการสถาปนาอำนาจนำด้านอุดมการณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กษัตริย์นิยม ในสังคมไทย ในฐานะ "กษัตริย์นักพัฒนา" ซึ่งส่งผลต่อการเติบโตของอุดมการณ์เศรษฐกิจพอเพียง สิ่งเหล่านี้ถูกตอกย้ำและผลิตซ้ำโดยสถาบันทางสังคมต่าง ๆ เช่น สถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ สื่อมวลชน ส่งผลให้เศรษฐกิจพอเพียงมีบทบาทต่อการกำหนดอุดมการณ์การพัฒนาของประเทศ
2/9/52 โพสต์โดย รายได้พิเศษ
3 จาก 6
พอกิน พออยู่ พอใช้ พอประมาณ พอเพียง ในชีวิตประจำวัน
เดินทางสายกลางนั้นแหละคับ ดีที่สุดเลย
2/4/53 โพสต์โดย TANAO
4 จาก 6
ไม่รุ
18/7/53 โพสต์โดย เด็กจั๊ม
5 จาก 6
มัชฌิมาปฏิปทา ดีกว่า นะครับ
18/8/53 โพสต์โดย SMART BRAIN
6 จาก 6
ลงทุนไม่เกินตัว บริหารโดยไม่ให้เจ็บ ไม่ให้จน รู้ว่าแนวทางไหนสำเร็จ แนวทางไหนไม่สำเร็จ

ด้วยความจริงใจ The number one of the top team in Thailand.
8/10/53 โพสต์โดย อั้ม mlmsiam
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ญี่ปุ่นแพ้สงคราม แต่ทำไมเศรฐกิจเขาฟื้นตัวเร็วมากครับ
ลองเดาๆ ให้อ่านหน่อยว่าปี 58 ระบบเศรษกิฐจะเป็นอย่างไร
เศรฐศาสตร์กระแสหลักหมายถึง
กลุ่มประเทศที่นำปรัชญาเศรษบกิจพอเพียงไปใช้ได้แก่อะไรบ้าง
ปัญหาเศษฐกิจของไทยกับการศึกษา
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู