หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ประวัติอาณาจักรสุพรรณภูมิ
แป้ง 7/11/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 1
*....   อาณาจักรสุพรรณภูมิ หรือ แคว้นสุพรรณภูมิ เป็นแคว้นของชนชาติไทยในอดีต มีมาก่อนสถาปณากรุงศรีอยุธยา
      โดย มีเมืองอู่ทองเป็นเมืองหลวง.
*....  การกำเนิด.    สืบเนื่องจาก พระเจ้าไชยสิริกษัตริย์แคว้นโยนกเชียงแสน ครองเมืองชัยปราการ(เมื่องฝาง)
       อพยพผู้คนหนีการโจมตีจากพวกมอญลงมาทางใต้ บรรดาเชื้อพระวงศ์และผู้คนต่างที่อพยพลงมาด้วยได้
      พากันแยกย้ายไปตั้งบ้านเมืองของตนอยู่ตามแคว้นต่างๆ โดยมีเมืองใหญ่ๆ 2 เมืองคือ เมืองอโยธยา
      แคว้นละโว้ และเมืองอู่ทองแคว้นสุพรรณภูมิ ต่อมพระเจ้าไชยสิริทรงขยาอาณาเขตไปทางใต้และ
      ได้ปกครองแคว้นศิริธรรมราช[1] และได้ตั้งเมืองนครศิริธรรมราช(นครศรีธรรมราช)เป็นเมืองหลวง.
*....   ราวพุทธศตวรรษที่ 16-17 ในช่วง พ.ศ.1843-พ.ศ.1893 เมื่องอู่ทองอยู่ภายใต้การปกครองของ
      อาณาจักรสุโขทัย แต่มีหลายความคิดเกี่ยวกับเมืองสุพรรณภูมิ เช่นต้นกำเนิดของพระเจ้าอู่ทอง
       ราชวงศ์สุพรรณภูมิ ยังคงมีความไม่ชัดเจนเรื่อง การปกครองแคว้นสุพรรณภูมิควบคู่ไปกับ
       การปกครองอนาจักรสุโขทัยในช่วงหลังการสถาปณากรุงศรีอยุธยา ภายหลังแคว้นสุพรรณภูมิ
       ได้ถูกลดความสำคัญลงเป็นหัวชั้นเมืองเอก(เมืองหน้าด่าน)เท่านั้น การปกครองจะมีการแต่งตั้ง
       ผู้ปกครองที่มีเชื่อสายราชวงศ์ทั้งทางสุโขทัยและอยุธยามาปกครองโดยมีตำแหน่ง "เจ้าเมืองอู่ทอง"
        ซึ่งเป็นศูนย์กลางการปกครองแคว้นสุพรรณภูมิสำหรับพระราชโอรสมักเรียกตามตำแหน่งสกุลยศว่า
       "ขุนหลวง" ในลักษณะคล้ายกับเมืองพิษณุโลกสองแคว และ ปกครองเมืองสรรค์(แพรกศรีราชา)
         นอกจากนี้พระมหากษัติผู้คลองกรุงศรีอยุธยา ต้องทรงแต่งตั้งพระชายาผู้สืบเชื้อสายจาก
        ผู้คลองอาณาจักรสุพรรณภูมิในตำแหน่ง ท้าวอินทรสุเรนทรด้วย.
*....    ผู้ปกครอง.
       1. พระยาอู่ทอง - พระราชบิดาในขุนหลวงพะงั่วและพระสสุระ(พ่อตา)ของพระเจ้าอู่ทองในช่วงก่อน
       สถาปณากรุงศรีอยุธยา
      2.พระเจ้าอู่ทอง - ก่อนสถาบณากรุงศรีอยุธยา ครองเมืองต่อจากพระราชบิดาในขุนหลวงพะงั่ว
     3.ขุนหลวงพะงั่ว - เมื่อสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 ทรงสถาปนากรุงศรีอยุธยาเมื่อปี พ.ศ. 1893
      ในการนั้นพระองค์ทรงสถาปนาขุนหลวงพะงั่วขึ้นเป็น "สมเด็จพระบรมราชาธิราช"
     4.พระศรีเทพาหูราช - เป็นพระโอรสในสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๑ (ขุนหลวงพะงั่ว)กับ
      พระมหาเทวีซึ่งเป็นพระขนิษฐาของพระมหาธรรมราชาที่ ๑.
    5.เจ้าอ้ายพระยา - เป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระอินทราชาและพระเชตฐาในสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2.
*....   รายพระนามพระมหากษัตริย์ ที่เกี่ยวข้องกับอณาจักรสุพรรณภูมิ.
        1.สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ - ทรงปกครองแคว้นสุพรรณภูมิก่อนทรงย้ายไปตั้งพระนครใหม่ที่เมืองอยุธยา
       2.สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๑ - มีพระนามเดิมว่า ขุนหลวงพะงั่ว ทรงเป็นพระเชษฐาของ
          พระมเหสีในสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ และได้ครองเมืองสุพรรณบุรี เมื่อสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1
           เสด็จสวรรคต พระองค์ได้นำกำลังจากเมืองสุพรรณบุรีมาประชิดกรุงศรีอยุธยา สมเด็จพระราเมศวร
         ได้อัญเชิญพระองค์เข้าเมืองแล้วถวายพระราชสมบัติให้ พระองค์จึงเสด็จขึ้นครองราชสมบัติเมื่อปี
         พ.ศ. 1913 เสด็จสวรรคตเมื่อปี พ.ศ. 1931
       3.สมเด็จพระอินทราชา - สมเด็จพระอินทราชา (เจ้านครอินทร์) หรือ สมเด็จพระรามาธิบดีศรีนครินทราธิราช
         หรือ สมเด็จพระนครินทราธิราช แต่นักประวัติศาสตร์บางท่านก็เชื่อว่าพระองค์คือ พระศรีเทพาหูราช..
..................หมายเหตุ  ข้อมูลจาก....Nation.Inf.Org.
7/11/55 โพสต์โดย Pa-Mok
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ประวัติบุคคลสําคัญในสมัยกรุงศรีอยุธยา
กษัตริย์สมัยอยุธยา..พระองค์ใดที่เราแถบจำชื่อไม่ได้บ้าง
เศรษฐกิจของแคว้นสุพรรณภูมิ??
สายเลือดราชวงศ์สุพรรณภูมิ ใช้นามสกุลใดในปัจจุบัน
วิกฤตการณ์ในการสิ้นสุดราชวงค์สุพรรณภูมิครั้งที่2
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู