หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
การเลือกตั้งคืออะไร
การเมือง | สังคม 1/2/51 โพสต์โดย กูเกิลกูรู
คำตอบ
1 จาก 5
การเลือกตั้ง คือ การที่ราษฎรใช้สิทธิของตนเองลงคะแนนเสียงเลือกตัวแทน เพื่อทำหน้าที่แทนตนในการปกครองแต่ละระดับของประเทศ เช่น การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัด เป็นต้น
การเลือกตั้งที่เป็นประชาธิปไตยนั้นต้องเป็นการเลือกตั้งโดยเสรี กล่าวคือ ต้องเปิดกว้างให้อิสระในการตัดสินใจทั้งในแง่ของผู้สมัครและผู้ออกเสียง ทั้งนี้ ต้องเป็นไปโดยบริสุทธิ์และยุติธรรมไม่มีการชี้นำหรือบังคับให้เลือก

หรืออาจหมายถึง
การเลือกตั้ง เป็นหน้าที่ของชนชาวไทย ที่จะคัดสรรตัวแทนไปทำหน้าที่ออกกฎหมาย ไปเลือกหรือถอดถอนผู้บริหารประเทศแทนประชาชน การเลือกตั้ง คือ การคัดเลือกนักการเมืองที่มีความสามารถ รู้หน้าที่ ซื่อสัตย์และสุจริต เข้าสู่ระบบการเมือง และสกัดกั้นคนไม่ดี ไม่ให้มีอำนาจ การเลือกตั้งจึงต้องมีมาตรการป้องกันการทุจริตและการซื้อเสียงด้วย
29/3/51 โพสต์โดย dfaf
2 จาก 5
>> ...การเลือกตั้ง คือ การคัดเลือกนักการเมืองที่มีความสามารถ รู้หน้าที่ ซื่อสัตย์และสุจริต เข้าสู่ระบบการเมือง และสกัดกั้นคนไม่ดี ไม่ให้มีอำนาจ การเลือกตั้งจึงต้องมีมาตรการป้องกันการทุจริตและการซื้อเสียงด้วย <<

-อ่านแล้ว (ตามประโยคที่ยกมา) ผมว่า มันค่อนข้างอุดมคติสูงมากครับ เพราะในโลกแห่งความเป็นจริง เช่น ประเทศไทย ปชช.จะเลือกคนดีมีความสามารถได้อย่างไรครับ ในเมื่อมีการซื้อเสียง-ขายสิทธิ, ปิดกั้นข้อมูล, ให้ข้อมูลบิดเบือน และ ปชช.ส่วนใหญ่ยังขาดการศึกษา ฐานะยากจน ตามที่กล่าวมาย่อๆ นี่ แล้วประชาชนจะรู้ได้อย่างไรว่า คนที่สมัครรับเลือกตั้งใครเป็นคนดี-คนเก่ง และที่สำคัญที่สุดอีกประการหนึ่งคือ "การขาดจิตสำนึกของประชน"

- การเลือกตั้ง : ไม่ได้หมายความว่า ผลการเลือกตั้งจะเป็นไปตามหลักอุดมคติของระบบ ปชต.เสมอไป เพราะนั่นมันหมายถึงมี "คนดี-เก่ง-กล้า" ให้เลือก และประชาชนส่วนใหญ่ก็มีวิธีดูว่า "ใครดี-เก่ง-กล้า" ไม่เห็นแก่เงิน มีจิตสำนึกทางการเมืองสูง ...ขอแค่นี้ก่อนครับอย่าด่วนไปมองต่างประเทศเลยครับ
22/11/53 โพสต์โดย ศรีเทวะ
3 จาก 5
เป็นการใช้อำนาจตามรํฐธรรมนูญมาตรา 1 ประเทศไทยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย มีพระมหากษัตย์เป็นประมุก  คำว่าประชาธิปไตยหมายถึงความเป็นอิสระ ทางความคิด และความเป็นอยู่ ภายในอาณาเขตแห่งตน  การเลือกตั้งที่ผ่านเป็นเผด็จการประชาธิปไตย เพราะพรรคเราได้รับเลือกตั้งมา คุณต้องฝังผม ลองคิดดูถ้าไม่เลือก เลือกนายณรงค์ศักดิ์ รุ่งหิมวรรณ  กาช่องไม่ประสงค์ลงคะแนนให้ผู้สมัคร เพราะเป็นผู้อาศัยอำนาจตาม  รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540และ2550 ให้อำนาจปวงชนชาวไทย เลือกได้ถึง นายกรัฐมนตรี ประธานาธิบดี ไว้โดยชัดแจ้ง เพราะทั้งสองตำแหน่งเป็นตำแหน่งทางบริหารประเทศ  มิใช่ประมุกสูงสุด ดูมาตรา 65และ69 ของรัฐธรรมนูญ  40และ50  แล้วบ้านเมืองจะสงบได้อย่างไร
9/5/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
4 จาก 5
การคัดเลือกบุคคลผู้มีความรู้ มีความสามารถ  เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ ในตำแหน่งผู้แทนประชาชน  ในระดับท้องถิ่น
  ระดับจังหวัด  และระดับประเทศ     เมื่อตำแหน่งผู้แทนมีอยู่จำกัด   จึงจำเป็นต้องมีการคัดเลือก   แต่การแข่งขัน   เป็นเรื่องของ    ผู้สมัค   กับตำแหน่งผู้แทนมีอยู่จำกัด    ไม่เกี่ยวกับประชาชน  ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการคัดเลือกผู้สมัค   โดยการแข่งขัน  ด้วยวิธีสอบข้อเขียน   ดีกว่าที่สุด  และผู้อื่นที่มิใช่ผู้สมัคก็ไม่มีสิทธิ

ส่วนคำว่าประชาธิปไตย     ที่แท้จริง  หมายถึง  กรรมวีธีประชาธิปไตย   เพื่อให้ได้อำนาจธิปไตย   ไปใช้ในการปกครองเจ้าหน้าที่   ให้ทำงานอย่างมีคุณภาพ   มีประสิทธิภาพ  และมีประสิทธิผลสูงสุด    ไม่มีเช้าชามเย็นชาม
ไม่มีทุจริตคอรับชั่น    ไม่กินบ้านกินเมือง

กรรมวีธีประชาธิปไตย    เป็นกรรมวิธีเพื่อลดปัญหาความขัดแย้ง  ของผู้มีอำนาจอธิปไตยอันเป็นหน้าที่   ที่มีหน้าที่เหมือนกัน  มีอำนาจเท่ากัน  แต่มีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน   ในเงื่อนไขอันจำกัด(เช่นตำแหน่งผู้แทนมีจำกัด)
ซึ่งผู้สมัคคือผู้มีอำนาจอธิปไตยอันเป็นหน้าที่   มีหน้าที่ต้องแข่งขัน    บุคคลอื่นที่มิได้แข่งขัน  ไม่มีสิทธิ

ปัจจุบันประเทศไทยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย  อันมีปวงชนเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตย   ซึ่งเป็นอำนาจสูงสุดของประเทศ   อยู่ในตัวคนไทยทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน    เมื่ออำนาจอธิปไตย  แต่ละอธิปไตย
หลายๆอธิปไตย   ร่วมเป็นธิปไตยของปวงประชา   ที่เรียกว่าประชาธิปไตย   ผลของประชาธิปไตย   ได้อำนาจ
ธิปไตย   นำไปใช้บังคับ   ควบคุม  กำกับ  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และ ให้คุณให้โทษ   กับเจ้าหน้าที่   อันได้แก่    ข้าราษฎร   ข้าราชการ   และ  ผู้แทนประชาชน   ที่ปฏิบัติหน้าที่  ในรัฐบาลระดับท้องถิ่น  
 รัฐบาลระดับจังหวัด   และ   รัฐบาลระดับประเทศ  โดยมีจุดประสงค์เพื่อ   ให้เจ้าหน้าที่เหล่านี้ได้ทำงานอย่างมีคุณภาพ   มีประสิทธิภาพ  และมีประสิทธิผลสูงสุด
29/6/54 โพสต์โดย ปัญญาคน
5 จาก 5
การออกเสียงประชามติ
14/11/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
คุณยังเชื่อมั่นกับการเลือกตั้งของประเทศไทยหรือไม่
เห็นด้วยกับนายกที่จะเลือกตั้งใหม่วันที่ 14 พ.ย. มั้ยครับ
เลือกตั้งเสร็จคิดว่าจะเป็นยังไง
ผลัดใบไม่พอ ต้องปลูกใหม่ทั้งต้น
ประชาชนต้องเลือกตั้งที่ไหน
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู