หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
การเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ทำงานมาได้ 7 เดือน แล้ว
ต้องทำอย่างไรบ้างสำหรับการเสียภาษ๊
31/3/53 โพสต์โดย หม่งม้ง
คำตอบ
1 จาก 7
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา..... คือ ภาษีที่จัดเก็บจากบุคคลทั่วไป หรือจากหน่วยภาษีที่มีลักษณะพิเศษ ตามที่กฎหมายกำหนดและมีรายได้เกิดขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยปกติจัดเก็บเป็นรายปี รายได้ที่เกิดขึ้นในปีใดๆ ผู้มีรายได้มีหน้าที่ต้องนำไปแสดงรายการตนเองตามแบบแสดงรายการภาษีที่กำหนด ภายในเดือนมกราคมถึงมีนาคมของปีถัดไป สำหรับผู้มีเงินได้บางกรณีกฎหมายยังกำหนดให้ยื่นแบบฯ เสียภาษีตอนครึ่งปี สำหรับรายได้ ที่เกิดขึ้นจริงในช่วงครึ่งปีแรก เพื่อเป็นการบรรเทาภาระภาษีที่ต้องชำระและเงินได้บางกรณี กฎหมายกำหนดให้ ผู้จ่ายทำหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้ที่จ่ายบางส่วน เพื่อให้มีการทยอยชำระภาษีขณะที่มีเงินได้เกิดขึ้นอีกด้วย

ใครมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา?

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ได้แก่ ผู้ที่มีเงินได้เกิดขึ้นระหว่างปีที่ผ่านมาโดยมีสถานะ อย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้

1) บุคคลธรรมดา

2) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล

3) ผู้ถึงแก่ความตายระหว่างปีภาษี

4) กองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่งเมื่อมีเงินได้เกิดขึ้นแล้วผู้มีหน้าที่เสียภาษีจะต้องทำอะไรบ้าง?

1. ขอมีเลขและบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีภายใน 60 วัน นับแต่วันที่มีเงินได้เกิดขึ้น ผู้มีเงินได้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพมหานคร อาจยื่นคำร้อง ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้ง 16 แห่ง หรือ สำนักสรรพากรพื้นที่สาขา(อำเภอ)ทุกแห่งสำหรับในต่างจังหวัดยื่นคำขอได้ที่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่(จังหวัด)และสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา(อำเภอ)ทุก แห่งแล้วแต่กรณี

2. ยื่นแบบแสดงรายการปกติปีละ 1 ครั้ง เงินได้ของปีใดก็ยื่นแบบฯ ภายในวันที่ 31 มีนาคม ของปีถัดไป เว้นแต่เงินได้บางลักษณะ เช่น การให้เช่าทรัพย์สิน เงินได้จากวิชาชีพอิสระ เงินได้จากการรับเหมา เงินได้จากธุรกิจการพาณิชย์ เป็นต้น จะต้องยื่นแบบฯ ตอนกลางปี สำหรับเงินได้ที่เกิดขึ้นใน 6 เดือนแรก ภายในเดือนกันยายนของปีนั้นก่อนการยื่นภาษีประจำปีตามปกติ


เงินได้อะไรบ้างที่ต้องเสียภาษี?

ตามกฎหมาย เงินได้ที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เรียกว่า "เงินได้พึงประเมิน" หมายถึง เงินได้ของบุคคลใดๆ หรือหน่วยภาษีใดข้างต้นที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม ของปีใดๆ หรือเงินได้ ที่เกิดขึ้นในปีภาษี ได้แก่
1. เงิน

2. ทรัพย์สินซึ่งอาจคิดคำนวณได้เป็นเงิน ที่ได้รับจริง ที่ได้รับจริง
3. ประโยชน์ซึ่งอาจคิดคำนวณได้เป็นเงิน (เกณฑ์เงินสด)
4. เงินค่าภาษีอากรที่ผู้จ่ายเงินหรือผู้อื่นออกแทนให้
5. เครดิตภาษีตามที่กฎหมายกำหนด
ผู้ที่มีเงินได้เกิดขึ้นในระหว่างปีภาษีมีหน้าที่ต้องยื่นแบบฯ เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทุกกรณีหรือไม่?


ผู้ที่มีเงินได้เกิดขึ้นระหว่างปีภาษีจะมีหน้าที่ต้องยื่นแบบฯ ก็ต่อเมื่อมีเงินได้ถึงเกณฑ์ขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนด ไม่ว่าเมื่อคำนวณภาษีแล้วจะมีภาษีต้องชำระเพิ่มเติมหรือไม่ก็ตาม ดังนี้


1. ผู้มีเงินได้จากการจ้างแรงงานประเภทเงินเดือน ค่าจ้างที่ได้รับในปีภาษีนั้น (ตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม)

- กรณีไม่มีคู่สมรสต้องมีเงินได้พึงประเมินเกิน 50,000 บาท
- กรณีที่มีคู่สมรสไม่ว่าฝ่ายเดียว หรือทั้งสองฝ่ายต้องมีเงินได้พึงประเมินรวมกัน เกิน 100,000 บาท


2. ผู้มีเงินได้จากการทำธุรกิจการค้าทั่วไปที่มิใช่เกิดจากการจ้างแรงงานที่ได้ รับในปีภาษีนั้น (ตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม)

- กรณีไม่มีคู่สมรสต้องมีเงินได้พึงประเมินเกิน 30,000 บาท
- กรณีมีคู่สมรสไม่ว่าฝ่ายเดียวหรือทั้งสองฝ่ายต้องมีเงินได้พึงประเมินรวมกัน เกิน 60,000 บาท


3. กองมรดกของผู้ตายที่ยังไม่แบ่งเกิน 30,000 บาท


4. ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลเกิน 30,000 บาท
31/3/53 โพสต์โดย woodmemory
2 จาก 7
เพิ่มให้ครับ ไปตามนี้  http://www.avaccount.com/wb/show.php?No=150&c=act
31/3/53 โพสต์โดย woodmemory
3 จาก 7
เข้าไปยื่นแบบผ่าน web กรมสรรพากรได้ค่ะ วันนี้วันสุดท้ายแล้ว...เค้ามีโปรแกรมคำนวนภาษีให้ด้วย
คิดเงินได้ถึงเดือนธันวาคม 2552 เท่านั้นค่ะ ของปีนี้ค่อยไปยื่นเอาปีหน้าจ้า...
ถ้าเงินได้ทั้งปีคำนวนหักหมดแล้วเหลือฐานภาษีไม่ถึง 150000 ไม่ต้องยื่นก็ได้ค่ะ
31/3/53 โพสต์โดย BANANA_B1
4 จาก 7
ถูกต้องแล้วครับ
31/3/53 โพสต์โดย woodmemory
5 จาก 7
เงินได้ปีที่แล้วไม่ถึงเกณฑ์ ไม่ต้องยื่นได้ค่ะ
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี เดี๋ยวนี้ไม่ต้องใช้ค่ะ บุคคลธรรมดาหากมีเงินได้ ใช้เลขบัตรประชาชนแทนเลขผู้เสียภาษีไปเลย
เลขผู้เสียภาษีต้องไปยื่นขอมีเลขที่สรรพากรค่ะ
31/3/53 โพสต์โดย BANANA_B1
6 จาก 7
ปีแรกรายได้ถึง ที่ต้องเสียภาษี  แต่ปีนี้รายได้ไม่ถึงต้องเสียภาษีด้วยหรือป่าวค่ะ
อยากรู้มากค่ะ

ช่วยตอบด้วยนะค่ะ
7/2/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
7 จาก 7
ไปที่สรรพากร ยื่นคำขอมีบัตร จะได้หมายเลขทันที่ แต่บัตรอาจรอ
เสร็จแล้วเอาใบ 50 ทวิ ที่ได้เงินเดือนมา 95000 บอกเขาว่า ผมมาทำหน้าที่
พลเมืองที่ดี ขอยื่นแบบครับ จนท.ก็จะคำนวณให้เราใช้เวลาประมาณ 5นาทีครึ่ง
เสร็จแล้วเขาจะบอกว่า เอาไปยื่นที่ช่อง 8 นะคะ เท่านั้นแหละ ใบเสร็จรับเงินสีเหลืองอ่อน
ก็จะถูกพิมพ์ออกมา ด้วยตัวเลขเสียภาษี 0.00 บาท แล้วรีบเดินก่างออกมาเลยครับ

สำหรับท่านที่ต้องการคำนวณคร่าวๆหรือเร่งด่วน
ให้โทรหานะครับ ผมรับโทรศัพท์ช่วงนี้ (กพ54)วันละไม่ต่ำกว่า 20 สาย
พร้อมหาทางออกให้ทุกท่าน เพื่อประหยัดเงิน ฟรีครับไม่มีของขาย
081-9549249
รัชพล อยู่เย็น
หรือส่ง e-mail ratchapol.y2@hotmail.com

# แจ้งมายังพนักงานห้างหรือศูนย์การค้า เนื่องจากได้ตรวจสอบหนังสือรับรองเงินได้ทั้งปี (ม.50ทวิ) ปรากฏว่า ฝ่ายบุคคล
ได้หักภาษี ณ ที่จ่ายไว้เป็นจำนวนมาก 10-30%ทุกเดือน และเจ้าตัวไม่เคยสนใจมา 3-4 ปีแล้ว เมื่อคำนวณเบื้องต้นแล้ว
ปรากฏว่าจ่ายภาษีเกินจาก
ที่ต้องเสียบางราย ถึง 12,000 - 26,400 บาท นี่แค่ตรวจดูให้เพียง 6 ราย ซึ่งมีสิทธิขอคืน แต่พนักงานเหล่านั้น ไม่ทราบ
ดังนั้น ขอให้เอาใบ 50ทวิ ไปปรึกษาผู้รู้เพื่อพิทักษ์สิทธิตัวเอง
15/2/54 โพสต์โดย รัชพล อยู่เย็น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
เงินได้ที่เกิดจากแหล่งนอกประเทศต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในประเทศไทยต่อเมื่อต้องเข้าองค์ประกอบอะไร
งั้นของสอบถามเรื่อง จ่ายภาษี หน่อยจ้า
วิธีนับอายุสำหรับผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากรณีอายุ65ปี
ในการคำนวณเงินได้สุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสิ้นปี ใครมีหน้าที่เสียภาษีนี้
ทำหอพักให้คนเช่าต้องเสียภาษีอะไรบ้าง
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู