หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
"ข้อมูลประวัติ ปตท.doc"
กำลังทำรายงานเกี่ยวกับบริษัท ปตท ใครมีข้อมูลจัดทำไว้บ้างรบกวนบอกหน่อยได้มั๊ยค่ะ คือเข้าไปที่เว็บ ปตท.แล้ว Copy ไม่ได้ค่ะ จะรายงานอาทิตย์หน้าแล้วยังหาไม่ได้เลยค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าน่ะค่ะ
"1" 9/5/53 โพสต์โดย สอช.
คำตอบ
1 จาก 3
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

เป็นบริษัทด้านพลังงานของไทยที่แปรรูปมาจาก การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ซึ่งมาจากการรวมกิจการพลังงานของรัฐทั้ง 2 องค์กร คือองค์การเชื้อเพลิงและองค์การก๊าซธรรมชาติแห่งประเทศไทย ประกอบธุรกิจก๊าซธรรมชาติและน้ำมันปิโตรเลียมครบวงจร และธุรกิจปิโตรเคมีที่เน้นการใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นหลัก รวมทั้งธุรกิจต่อเนื่อง

สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ที่ 555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900[1]

จากการสำรวจของนิตยสารฟอร์จูนในปี พ.ศ. 2550 บริษัท ปตท. ได้ถูกจัดอันดับให้เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่อันดับที่ 207 จาก 500 ของบริษัทยักษ์ใหญ่ของโลก

เนื้อหา

1 โครงสร้างผู้ถือหุ้น
2 เหตุการณ์สำคัญ
3 บริษัทในเครือ
4 อ้างอิง
5 แหล่งข้อมูลอื่น

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เริ่มแปรรูปเป็นบริษัทจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2544 มีทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 2 หมื่นล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2 พันล้านหุ้น โดยมี กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เริ่มซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2544 [2]

9 มีนาคม ปี 2553 ปตท.มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 15 อันดับแรก ดังนี้[3]

1.กระทรวงการคลัง 51.494%
2.กองทุนรวมวายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) 7.686%
3.กองทุนรวมวายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 7.686%
4.บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 2.951%
5.CHASE NOMINEES LIMITED42 2.146%
6.STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 1.576%
7.HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 1.439%
8.NORTRUST NOMINEES LTD 1.170%
9.สำนักงานประกันสังคม (2 กรณี) 0.954%
10.MELLON BANK,N.A. 0.643%
11.กองทุน GPF EQ-TH 0.485
12.HSBC BANK PLC-CLIENTS GENERAL A/C 0.425%
13.GOVERMENT OF SINGAPORE INVESTMENT CORPORATION 0.401%
14.THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED 0.392%
15.NORBAX INC.,13 0.391%

เหตุการณ์สำคัญ
29 ธันวาคม พ.ศ. 2521 - คณะรัฐมนตรี ได้จัดตั้ง การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย อันเนื่องมาจากทางประเทศไทย เป็นหนึ่งในหลายประเทศของโลกที่ประสบปัญหาวิกฤติขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อบริโภค สาเหตุมาจากวิกฤตการณ์ขาดแคลนพลังงานโลก ในช่วงปี พ.ศ. 2521 และมีวัตถุประสงค์เพื่อพึงพาตนเอง และ ดำเนินกิจการพลังงานปิโตรเลียมหรือธุรกิจต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยรัฐบาล โดยให้มีการควบรวมกิจการรัฐวิสาหกิจทั้ง 2 องค์กร คือ องค์การเชื้อเพลิง และ องค์การก๊าซธรรมชาติแห่งประเทศไทย เข้ากับการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย โดยตรง
พ.ศ. 2523 - นายระยอง ยิ้มสะอาด หนึ่งในคณะทำงานศิลปกรรม ของ ปตท. ได้ทำการออกตราสัญลักษณ์ของหน่วยงาน หลายตรา และในที่สุด ดร.ทองฉัตร หงษ์ลดารมภ์ ผู้ว่าการ ปตท. ได้ประกาศให้ใช้ตราที่เป็นเปลวไฟสีฟ้า เพลิงสีน้ำเงินและศูนย์กลางสีแดง เป็นตราสัญลักษณ์ขององค์กรตั้งแต่นั้น เป็นต้นมา รัฐบาลจึงนำเครื่องหมายนี้ ขึ้นทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าหลัก ต่อกระทรวงพาณิชย์ ในปี พ.ศ. 2524
พ.ศ. 2528 - คณะรัฐมนตรี ได้ให้ ปตท.จัดตั้ง "บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด" เพื่อดำเนินการสำรวจ ค้นหาพื้นที่ และผลิตปิโตรเลียม ทั้งในและต่างประเทศ และต่อมา ก็ได้จัดตั้ง "บริษัท ปิโตรเคมีแห่งชาติ จำกัด" เพื่อดำเนินการกิจการปิโตรเคมี และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะ
1 ตุลาคม พ.ศ. 2544 - การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ได้แปรสภาพรัฐวิสาหกิจ มาเป็น บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) โดยปฏิบัติตามกฎหมายพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 เพื่อให้ประชาชนชาวไทย สามารถเป็นเจ้าของร่วมกัน โดยให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน หนี้สิน ความรับผิดชอบ พนักงาน ลูกจ้าง และส่วนธุรกิจทั้งหมดของ ปตท. ไปเป็น บมจ.ปตท แทน
1 ธันวาคม พ.ศ. 2544- บมจ.ปตท. ได้ทำการเข้าซื้อขายหลักทรัพย์ ใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นวันแรก
7 ธันวาคม พ.ศ. 2548- บมจ.ปิโตรเลียมแห่งชาติ และ บมจ.ไทยโอเลนฟินส์ ได้เข้าควบรวมกิจการ ไปเป็น บมจ.ปตท.เคมิคอล
30 ตุลาคม พ.ศ. 2549 - บมจ.ปตท. ได้เข้าไปถือหุ้นใน บมจ.อุตสาหกรรมปิโตรเคมีคัลไทย ของ ประชัย เลี่ยวไพรัตน์ แล้วจึงเปลี่ยนชื่อเป็น ไออาร์พีซี
26 ธันวาคม พ.ศ. 2549 - บมจ.อะโรเมติกส์ไทย และ บมจ.โรงกลั่นน้ำมันระยอง ได้เข้าควบรวมกิจการ ไปเป็น บมจ.ปตท.อโรเมติกส์และการกลั่น
14 ธันวาคม พ.ศ. 2550 - ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษา กรณีการแปรรูปฯ ให้มีการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินเวนคืน และท่อส่งก๊าซ-น้ำมัน กลับคืนไปให้กับกระทรวงการคลัง เพราะถือเป็นทรัพย์สินของแผ่นดิน
25 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 - พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยได้ชุมนุมหน้าสำนักงานใหญ่เพื่อเรียกร้องให้ ปตท. กลับเป็นของรัฐ
พ.ศ. 2552 - บริษัท โคโนโค (ประเทศไทย) จำกัด เจ้าของสถานีบริการน้ำมัน เจ็ท และร้านสะดวกซื้อ เจ็ฟฟี่ ได้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน หนี้สิน ภาระหน้าที่ และบุคลากรทั้งหมด ไปอยู่ในการกำกับ ของ ปตท. จึงทำให้เจ็ท เปลี่ยนแปลงเป็น ปตท. คงเหลือร้านสะดวกซื้อ เจ็ฟฟี่ ไว้ เพียงอย่างเดียว

ต้องการส่วนไหนอีกไหมครับ คุณสอช.?
9/5/53 โพสต์โดย ครูแก่
2 จาก 3
ครับ..มาสนับสนุนข้อมูลของครูแก่ครับ

เอามาฝากอีกลิงค์หนึ่ง http://www.vcharkarn.com/varticle/16367

ขอบคุณมากครับที่แวะมาถาม วันหน้าอย่าลืมแวะมาแบ่งปันความรู้กันนะครับ:-)
9/5/53 โพสต์โดย banchongs
3 จาก 3
ข้อมูลครูแก่ดีนะครับ  แต่ขาดความละเอียดไปติ๊ดนึงในช่วง ปี ที่สำคัญมาก ๆ

คือ ตอนที่ เปรม  ชาติชาย อานันท์ และชวน เป็นผู้ริเริ่มการปฏิรูปกิจการพลังงาน  ซึ่งกิจการนี้  ในสมัยนั้น  อยู่ภายใต้การควบคุมของอำมาตย์  (โทษครับ  คือเค้าเรียกว่า Thai  Civil  Service) เมื่อ Dr. Piyasvasti Amranand ซึ่งจบเศรษฐศาสตร์มาจากอังกฤษ  (ลูกๆของเปรม แบบมาร์คนั่นแหละ)  กลายมาเป็นผู้อำนวยการของ NEPO (ในสมัยก่อนไม่มีกระทรวงพลังงาน)  การปฏิรูปขนานใหญ่ได้เกิดขึ้นมา  มีการทุ่มเงินขนาดใหญ่เพื่อพยายามแปรรูปสาขาพลังงานของไทย รวมถึงเงินกองทุนอีกหลายพันล้านบาท  เพื่อรักษาเสถียรภาพของราคาน้ำมัน (แต่ก้อมิเห็นจะทำได้ดีเท่าไหร่)  

   ซึ่งก่อนที่จะมีหน่อยงานที่กล่าวมานั้น  มีการตั้งหน่วยงานอื่นมารองรับอยู่แล้ว  แต่เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า เช่น EGAT  มีเรื่องราวอีกมาก  ลองอ่านในนี้นะครับ  

http://www.palangthai.org/docs/PA77.3Thailand.pdf
9/5/53 โพสต์โดย saturn
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
google docs เอาไว้ทำไรใครรู้
ปตท กลุ่มปตท เปิดรับสมัครงานหรือยัง
เทศกาลภาพยนตร์สารคดี Doc Fest
การเพิ่มผู้ติดต่อใน msn ลงแฟ้มประวัติ ทำได้ด้วยวิธีการใด
วิธีเซทFirefoxให้บันทึกก่อนปิด
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู