หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
จ่ายค่าน้ําประปาที่ไหน
จ่ายค่าน้ำประปาเกินกำหนดได้ที่ไหน
ข้อมูล 16/7/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 8
ปะปาที่ใกล้สุด
16/7/53 โพสต์โดย เทพพยัคฆ์
2 จาก 8
ที่การประปาเลยค่ะในเขตบ้านของคุณ หรือที่คุณสะดวกค่ะ
16/7/53 โพสต์โดย aorigi
3 จาก 8
ถ้าเกินกำหนดก็ต้องไปจ่ายที่ เขาเรียกว่า อะไรนะ ศูนย์ปะปา หรือป่าวไม่แน่ใจ

แก้ค่ะ  จากศูนย์ปะปา  เป็นการปะปา คะ
16/7/53 โพสต์โดย panda 59
4 จาก 8
ต้องจ่ายทีสำนักงานประปาค่ะ
แต่ว่าเป็นสาขาไหนก็ได้
16/7/53 โพสต์โดย kerochang
5 จาก 8
ผู้ใช้น้ำสามารถเลือกชำระเงินได้ดังนี้

1.   ที่การประปานครหลวง ในวันทำการ

สำนักงานประปาสาขา 15 สาขา เวลา 7.30-15.30 น.

สำนักงานใหญ่ เวลา 8.30-15.00 น.

2.  ที่ตัวแทนชำระเงิน (เฉพาะใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปาที่ยังไม่ครบกำหนดชำระเงินที่ระบุไว้และไม่มีค่าน้ำค้างชำระเดือนก่อน)

           ค่าธรรมเนียมรายการละ 10 บาท

           สำนักงานเขตการไฟฟ้านครหลวง ยกเว้นค่าธรรมเนียม

           สำนักงานบริการ บริษัท ทศท. คอร์ปอเรชั่น จำกัด

           ที่ทำการไปรษณีย์ (PAY AT POST)

           จุดบริการ เคานท์เตอร์เซอร์วิส (COUNTER SERVICES)

           จุดบริการเพย์พอยท์ (PAY POINT)

           บัวหลวงโฟน หรือ บัวหลวงพรีเมียร์

3.  หักบัญชีธนาคาร

           ท่านสามารถยื่นความจำนงได้ที่ธนาคารที่ท่านมีบัญชีเงินฝาก   หรือที่สำนักงานสาขาประปา   โดยสำนักงานประปาสาขาจะดำเนินการนำส่งเอกสารให้กับธนาคาร  ซึ่งจะทำการตรวจสอบ และพิจารณาอนุมัติการหักบัญชี   เมื่อได้รับการอนุมัติแล้วการประปานครหลวงจะแจ้งให้ทราบว่าจะเริ่มหักบัญชีตั้งแต่เดือนใด  และการประปานครหลวงจะส่งใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปาให้ท่านทราบล่วงหน้าทุกเดือน พร้อมใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา ที่หักบัญชีแล้วของทุกเดือน

รายชื่อธนาคารที่รับชำระค่าน้ำ

           ธนาคารกรุงเทพฯจำกัด

           ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

           ธนาคารกรุงไทย จำกัด

           ธนาคารยูโอบีรัตนสิน จำกัด

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์นครธน จำกัด

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด

           ธนาคารออมสิน

ธนาคารดีบีเอสไทยทนุ จำกัด

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ธนาคารทหารไทย จำกัด  

ธนาคารเอเชีย จำกัด

           ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด

           ธนาคารไทยธนาคาร จำกัด

           ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด4. ชำระผ่านทาง INTERNET การประปานครหลวง

การสมัครขอใช้บริการ

สมัครขอใช้บริการกับธนาคาร
ผู้ใช้น้ำต้องสมัครขอใช้บริการชำระค่าน้ำประปาทาง Internet โดยหักบัญชีเงินฝากธนาคาร กับธนาคารที่กปน.ทำสัญญาไว้ รายละเอียดการสมัครให้ทำตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคารรายชื่อธนาคารที่ให้บริการ

           ธนาคารกรุงไทย จำกัด  

           ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด

           ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด

           ธนาคารเอเชีย จำกัด

   

สมัครขอใช้บริการกับการประปานครหลวง

ผู้ใช้น้ำต้องทำการสมัครเพื่อลงทะเบียนขอใช้บริการในระบบกับ กปน. ที่หน้าหลักของเว็บไซต์ กปน. http://www.mwa.co.th  โดยคลิกที่หัวข้อ สมัครใช้บริการ-คำแนะนำ แล้วปฏิบัติตามขั้นตอนตามคำแนะนำ:การ Login เข้าสู่ระบบเพื่อใช้บริการ

ภายหลังจากสมัครใช้บริการกับ กปน. ประมาณ 2 วันทำการ  ผู้ใช้บริการจะสามารถ Login เข้าสู่ระบบได้จากหน้าเว็บเพจหลักของ กปน. (http://www.mwa.co.th) โดยคลิกที่ บริการชำระค่าน้ำประปาและ สอบถามข้อมูล    จากนั้นเข้าสู่ระบบโดยการกรอกรหัสผู้ใช้บริการ และ รหัสผ่าน ที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว และคลิกที่ปุ่ม  Login

ท่านสามารถใช้บริการต่างๆ ดังนี้

       

ชำระเงินค่าน้ำประปาผ่านทาง Internet

โดยเมื่อได้รับใบแจ้งหนี้ค่าน้ำ ท่านสามารถชำระเงินทาง Website ได้โดย  Login เข้าในระบบแล้วเลือกชำระเงินกับธนาคารที่สมัครไว้ข้างต้น โดยระบบจะส่งเข้าทำรายการใน Website ของธนาคารทันที แต่ทั้งนี้ระบบจะยอมให้ชำระเงินได้เฉพาะรายการที่ตรงตามเงื่อนไขดังนี้

- ไม่มีค่าน้ำค้างชำระของงวดก่อน

- วันที่ทำรายการไม่เกินกำหนดวันที่สามารถจ่ายได้ ( Due Date) โดยดูได้จากวันที่กำหนดชำระในใบแจ้งหนี้ค่าน้ำ

       

ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้น้ำดังต่อไปนี้

ตรวจสอบชื่อ, ที่อยู่ ของผู้ขอใช้น้ำ  

ตรวจสอบประวัติการใช้น้ำและการชำระค่าน้ำไม่เกิน 3 เดือนย้อนหลัง

ตรวจสอบเงินประกันการใช้น้ำ

ตรวจสอบค่าน้ำค้างชำระ           หากไม่สามารถเข้าทำรายการได้แสดงว่า การลงทะเบียนไม่ถูกต้อง ให้ลงทะเบียนใหม่หรือติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้น้ำ การประปานครหลวง โทร. 1125  หรือ E-MAIL mwa1125@mwa.co.thรายละเอียดเพิ่มเติมการสมัครขอใช้บริการชำระค่าน้ำประปากับธนาคารกรุงไทย

ขั้นตอน

(1)   ผู้ใช้บริการต้องสมัครเพื่อขอมี Digital Cash พร้อม password (สามารถกำหนดได้เอง) โดยสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.softbanks.net    และให้ปฏิบัติตามขั้นตอนในการสมัคร

           การใช้ Digital Cash นี้เป็นวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้รหัสผ่านสำหรับยืนยันเพื่อเข้าไปหักบัญชีธนาคารกรุงไทยที่ผู้ใช้บริการมีเงินฝากอยู่ ระบบจะตอบรับการเข้าเป็นสมาชิกผ่านทาง E-mail address ของผู้สมัคร

(2)  เมื่อได้รับการตอบรับแล้ว สามารถสมัครขอใช้บริการชำระค่าน้ำประปาได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาที่ผู้ใช้บริการมีบัญชีอยู่  โดยใช้เอกสารดังนี้

            Digital Cash ที่ผู้ใช้บริการกำหนดไว้

            E-mail address  

            สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร

           สำหรับผู้ใช้น้ำที่ไม่มีสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สามารถนำสำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประชาชนไปขอเปิดบัญชีใหม่ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาใดก็ได้5.   ชำระผ่านระบบโทรศัพท์พื้นฐานและโทรศัพท์มือถือ

ดำเนินการโดยตัวแทนบริษัท อาร์ เอ็น ที กรุ๊ป จำกัด

           ผู้ใช้น้ำที่ประสงค์จะขอใช้บริการ  สามารถสมัครขอใช้บริการชำระค่าน้ำประปาทางโทรศัพท์โดยหักบัญชีเงินฝากธนาคาร กับธนาคารที่เปิดบริการระบบดังกล่าว  ได้แก่           ธนาคารกรุงเทพฯจำกัด

           ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด

           ธนาคารกรุงไทย จำกัด

           ธนาคารไทยธนาคาร จำกัด

           ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด

           ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด

           ธนาคารกสิกรไทย จำกัด

           ธนาคารยูโอบีรัตนสิน จำกัด

           ธนาคารทหารไทย จำกัด

           ธนาคารเอเชีย จำกัด


ขั้นตอนการสมัคร

ติดต่อธนาคารที่ผู้ใช้น้ำต้องการขอใช้บริการ โดยต้องกรอกข้อมูล เบอร์โทรศัพท์พื้นฐาน (โทรศัพท์บ้าน), เบอร์โทรศัพท์มือถือ และข้อมูลอื่นๆตามที่ธนาคารระบุ

           ประมาณ 2 สัปดาห์ หลังจากนั้น  ให้ผู้ใช้บริการลงทะเบียนกับบริษัท อาร์ เอ็น ที กรุ๊ป จำกัด  อีกครั้ง โดยโทรไป ที่เบอร์  1900-444-222  และต้องโทรด้วยโทรศัพท์เบอร์ที่กรอกข้อมูลไว้  ซึ่งจะต้องแจ้งบันทึกสาขาและทะเบียนผู้ใช้น้ำ   และระบบจะให้กำหนดรหัส  4  หลัก  ไว้สำหรับเข้าทำรายการ  

           บริษัทฯ จะส่งข้อมูลนี้ให้ กปน. ตรวจสอบความถูกต้อง  ซึ่งใช้เวลาประมาณ 2 วันทำการการชำระเงิน

           เมื่อได้รับใบแจ้งหนี้จากกปน. ผู้ใช้บริการสามารถชำระค่าน้ำประปา โดยโทรไป ที่เบอร์  1900-444-222  ด้วยโทรศัพท์เบอร์ที่กรอกข้อมูลไว้ และเข้าสู่บริการ Phone Payment โดยจะต้องใส่รหัสเข้าทำรายการ 4 หลัก   ทั้งนี้ระบบจะยอมให้ชำระเงินเฉพาะรายการที่ตรงตามเงื่อนไข ดังนี้

      -   ไม่มีค่าน้ำค้างชำระของงวดก่อน

      -   วันที่ทำรายการ ไม่เกินกำหนดวันที่สามารถจ่ายได้ ( Due Date )  โดยดูจากวันที่กำหนดชำระในใบแจ้งค่าน้ำค่าบริการหักบัญชีเงินฝากธนาคาร  รายการละ  10 บาท

ค่าโทรศัพท์ไปที่เบอร์  1900-444-222 นาทีละ 6 บาทบริการออนไลน์
ชำระค่าน้ำประปาทาง Internet
ที่มา

การประปานครหลวง
16/7/53 โพสต์โดย สติง
6 จาก 8
ที่การประปาค่ะ ถ้าเป็นที่เชียงใหม่ก็จะอยู่ใกล้ๆโลตัสคำเที่ยงนะคะป้าไปบ่อย..
20/7/53 โพสต์โดย ป้านุ่น
7 จาก 8
จะจ่ายได้ถึงกี่โมงคะ ถ้าจ่ายไม่ทันต้องทำยังไงคะ
21/7/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
8 จาก 8
ไม่สามารถจ่ายที่อื่นได้เลยนอกจากการประปาในเขตผู้ใช้น้ำที่ระบุในบิลผู้ใช้น้ำ
1/11/53 โพสต์โดย aompwa
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
หัวที่ฉีดน้ําล้างรถ ซื้อที่ไหน
เสาร์อาทิตย์นี้จะไปช่วยแพ็คของน้ําท่วม มีที่ไหนต้องการอาสาสมัครบ้างคะ
ชาแอปเปิ้ล ลดน้ําหนักซื้อที่ไหนในอุดร
น้ําหอมyves saint laurentขายที่ไหน
วิธีการปั้นดินน้ํามันรูปสัตว์ต่างต่าง
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู