หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
เศรษกิจพอเพียง
มีอะไรบ้างช่วยแนะนำหน่อย ค่ะด่วยมาก ๆ
ปัญหาสังคม 13/12/53 โพสต์โดย Spong'z
คำตอบ
1 จาก 4
เกษตรทฤษฎีใหม่
13/12/53 โพสต์โดย Ploy1412
2 จาก 4
ประหยัดพลังงาน
13/12/53 โพสต์โดย OSayHeLLoO
3 จาก 4
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่ชี้แนวทางการดำรงชีวิต ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระราชดำรัสแก่ชาวไทยนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 เป็นต้นมา และถูกพูดถึงอย่างชัดเจนในวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2540 เพื่อเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศไทย ให้สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนในกระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ

เศรษฐกิจพอเพียงมีบทบาทต่อการกำหนดอุดมการณ์การพัฒนาของประเทศ โดยปัญญาชนในสังคมไทยหลายท่านได้ร่วมแสดงความคิดเห็น อย่างเช่น ศ.นพ.ประเวศ วะสี, ศ.เสน่ห์ จามริก, ศ.อภิชัย พันธเสน, และศ.ฉัตรทิพย์ นาถสุภา โดยเชื่อมโยงแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเข้ากับวัฒนธรรมชุมชน ซึ่งเคยถูกเสนอมาก่อนหน้าโดยองค์กรพัฒนาเอกชนจำนวนหนึ่งนับตั้งแต่พุทธทศวรรษ 2520 และได้ช่วยให้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในสังคมไทย

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิในทางเศรษฐกิจและสาขาอื่น ๆ มาร่วมกันประมวลและกลั่นกรองพระราชดำรัสเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อบรรจุในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 และได้จัดทำเป็นบทความเรื่อง "ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" และได้นำความกราบบังคลทูลพระกรุณาขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัย เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2542 โดยทรงพระกรุณาปรับปรุงแก้ไขพระราชทานและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำบทความที่ทรงแก้ไขแล้วไปเผยแพร่ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชนโดยทั่วไป เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี้ได้รับการเชิดชูเป็นอย่างสูงจากองค์การสหประชาชาติ ว่าเป็นปรัชญาที่มีประโยชน์ต่อประเทศไทยและนานาประเทศ และสนับสนุนให้ประเทศสมาชิกยึดเป็นแนวทางสู่การพัฒนาแบบยั่งยืน โดยมีนักวิชาการและนักเศรษฐศาสตร์หลายคนเห็นด้วยกับแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง แต่ในขณะเดียวกัน บางสื่อได้มีการตั้งคำถามถึงการยกย่องขององค์การสหประชาชาติ รวมทั้งความน่าเชื่อถือของรายงานศึกษาและท่าทีขององค์การ

จากวิกิพีเดีย เศรษฐกิจพอเพียง ค่ะ

กิน อยู่ ใช้ ดำเนินชีวิต เท่าที่จำเป็น เพียงพอ ก็ พอเพียงค่ะ
13/12/53 โพสต์โดย ทัศรา รุจิเรขรังสิมา
4 จาก 4
ทำสวนไร่นาแบบผสมผสาน
ทำการค้าขายแบบเป็นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบกัน
อยู่กินอย่างพอดี พอเพียง ประหยัด
13/12/53 โพสต์โดย หญิงใหญ่-ไอกีร่า
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
คุณมองยังไงกับเศรฐกิจของไทยในตอนนี้
เศรษกิจของประเทศช่วงนี้คุณคิดว่าจะแก้ไขอย่างไร?ถ้าคุณเป็นผู้นําของประเทศ
ภัยธรรมชาติที่ทำให้เกิดความเสียหายด้านเศรฐกิจมากที่สุดคืออะไรคะ ? ขอด่วนนะคะ
เมือไหร่ประเทศชาติถึงจะสงบ(ไม่มีม็อบ) และเศรษกิจดีเหมือนประเทศที่เจริญแล้ว
ถ้าคุณคิดจะเปิดร้านในช่วงเศรฐกิจแบบนี้ คุณจะขายอะไร ถ้าคุณมีเงินทุน
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู