หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
*******ประวัติเมืองแพร่******

เมือง แพร่ เป็นเมืองเก่าเมืองหนึ่งในภาคเหนือของประเทศไทย ประวัติการสร้างเมือง ไม่มีจารึกในที่ใดที่หนึ่งโดยเฉพาะ การศึกษาเรื่องราวของเมืองแพร่จึงต้องอาศัยหลักฐาน ของเมืองอื่น เช่น พงศาวดารโยนก ตำนานเมืองเหนือ ตำนาน การสร้างพระธาตุลำปางหลวง และศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เป็นต้นตำนานพระธาตุช่อแฮกล่าวว่า เมืองแพร่มีมาตั้งแต่ สมัยพุทธกาล ตำนานวัดหลวงกล่าวไว้ว่าประมาณ พ.ศ. 1371 พ่อขุนหลวงพล ราชนัดดาแห่งกษัตริย์น่านเจ้าได้อพยพคนไทย ( ไทยลื้อ ไทยเขิน) ส่วนหนึ่งจากเมืองเชียงแสน ไชยบุรี และเวียงพางคำลงมาสร้างเมืองบนที่ราบริมฝังแม่น้ำยม ขนานนามว่า เมืองพลนคร (เมืองแพร่ปัจจุบัน) ตำนานสิงหนวัติกล่าวว่าเมืองแพร ่เป็นเมือง ที่ปกครองโดยพญายี่บาแห่งแคว้นหริภุญไชย สันนิษฐานว่าเมืองแพร่และเมืองลำพูนเป็นเมือง ที่สร้างขึ้นมาในระยะเวลาใกล้เคียงกัน ซึ่งสอดคล้องกับหลักศิลาจารึก พ่อขุนราม คำแหง มหาราชหลักที่ 1 ด้านที่ 4 บรรทัดที่ 24 - 25 ซึ่งจารึกไว้ว่า . “.. เบื้องตีนนอน รอดเมืองแพล เมืองน่าน เมือง … เมืองพลัว พ้นฝั่งของ เมืองชวา เป็นที่แล้ว …” ในข้อความนี้ เมืองแพล คือ เมืองแพร่ ศิลาจารึกนี้สร้างขึ้นใน พ.ศ. 1826 จึงเป็น สิ่งที่ยืนยันถึง ความเก่าแก่ของเมืองแพร่ว่าตั้งขึ้นมาก่อนเมืองเชียงใหม่และเชื่อว่าเมือง แพร่ได้ก่อตั้งขึ้นแล้วก่อนการตั้งกรุงสุโขทัยเป็น ราชธานี ชื่อเดิมของเมืองแพร่ การก่อตั้งชุมชนหรือบ้านเมืองส่วนใหญ่ในภาคเหนือมักปรากฎ ชื่อบ้านเมืองนั้นในตำนาน เรื่องเล่า หรือจารึกตลอดจนหลักฐานเอกสารพื้นเมืองของเมืองนั้น ๆ แต่สำหรับเมืองแพร่นั้น แตกต่างออกไปเนื่องจากไม่มีหลักฐาน ที่เกี่ยวข้อง โดยตรงจึงมีที่มาของ ชื่อเมืองจากหลักฐานอื่นดังนี้ เมืองพล นครพลหรือพลรัฐนคร เป็นชื่อเก่าแก่ดั้งเดิมที่สุดที่พบ

ในตำนานเมืองเหนือ ฉบับใบลาน พ.ศ. 1824 กล่าวไว้ตอนหนึ่งว่า เจ้าเมืองลำปางได้ส่งคน มาติดต่อเจ้านครพล ให้ไปร่วมงาน นมัสการ และฉลองวัดพระธาตุลำปางหลวง และจากตำนาน พระธาตุลำปางหลวงตอนหนึ่งได้กล่าวถึงเจ้าเมืองพลยกกำลังผู้คนไป ขุดหาพระบรมสารีริกธาตุ บรรจุไว้ในพระธาตุ แต่ไม่พบ เมื่อศึกษาตำแหน่งที่ตั้งของนครพลตามตำนานดังกล่าว พบว่าคนเมืองแพร่ ปัจจุบัน ชื่อพลนครปรากฎเป็นชื่อวิหารในวัดหลวง ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ โดยเชื่อว่าวัดนี้เป็นวัด ที่สร้างมาพร้อมกับ การสร้างเมืองแพร่และเจ้าเมืองแพร่ให้ความอุปถัมภ์มา ตลอดจนหมดยุค การปกครองโดยเจ้าเมืองเมืองโกศัย เป็นชื่อที่ปรากฎ ในพงศาวดารเมืองเงิน ยางเชียงแสน ชื่อนี้ใช้เรียกเมืองแพร่ ในสมัยขอมเรืองอำนาจที่ชื่อเมืองในอาณาจักร ล้านนาเปลี่ยน เป็นภาษาบาลีตามความในยุคนั้น เช่น น่านเป็นนันทบุรี ลำพูนเป็นหริภุญไชย ลำปางเป็นเขลาค์นคร เป็นต้น

ชื่อ เวียงโกศัย น่าจะมาจากชื่อดอยที่เป็นที่ตั้งขององค์พระธาตุช่อแฮ ซึ่งเป็นพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมืองแพร่ คือ ดอยโกสิยธชัคบรรพต หมายถึง ดอยแห่งผ้าแพร เมืองแพล เป็นชื่อที่ปรากฎ ในศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราชหลักที่ 1 ด้านที่ 4 โดยคำว่า แพล น่าจะมาจากศรัทธาของ ชาวเมืองที่มีต่อพระธาตุช่อแพร หรือช่อแฮที่สร้างขึ้น ภายหลังการสร้างเมืองต่อมา จึงได้เรียกชื่อ เมืองของตนว่า เมืองแพล และได้กลายเสียงเป็นเมืองแพร่ปัจจุบัน
อักษรศาสตร์ | ประวัติศาสตร์ 26/12/52 โพสต์โดย โชว์แอนนา
คำตอบ
1 จาก 6
ขอบคุณค่ะ  อยากไปเที่ยวอยู่พอดีเลยค่ะ
26/12/52 โพสต์โดย ยูเจน..
2 จาก 6
น้องเป็นคนเมืองแป่ก๊อ
26/12/52 โพสต์โดย abbaba
3 จาก 6
เมืองแพร่เป็นเมืองหนึ่งที่มีผังเมืองเป็นรูปหอยสังข์ แบบเดียวกับเมืองหริภุณไชย และ เมืองเขลางค์ คือ ใช้ลำน้ำยมเป็นส่วนหนึ่งของกำแพงเมืองคูเมือง ตามลักษณะดังกล่าว ทำให้เมืองแพร่ มีอายุเก่าขึ้นไปถึง พุทธศตวรรษที่ ๑๖ ร่วมสมัยกับพระนางจามเทวี แต่อย่าเพิ่งให้เก่าไปกว่านั้น เลย เพราะไม่มีหลักฐานทางด้านโบราณวัตถุโบราณสถานมาช่วยกำหนดอายุได้
26/12/52 โพสต์โดย ปฏิพัฒน์ พุ่มพงษ์แพทย์
4 จาก 6
มองดอกคูณเหลืงอร่ามงามจับจิต
คิดถึงมิตรคนไกลใจถวิล
แว่วยินเสียงนกร้องก้องได้ยิน
ให้ถวิลหวลหาว่าห่วงใย

วัสดีครับแอนนา.....................อ่ะนะ
26/12/52 โพสต์โดย ลงแดง
5 จาก 6
จังหวัดแพร่ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น  8 อำเภอ  ดังนี้
  1.อำเภอเมืองแพร่              รหัสไปรษณีย์             54000
  2.อำเภอเด่นชัย                รหัสไปรษณีย์             54110
  3.อำเภอสอง                    รหัสไปรษณีย์             54120
  4.อำเภอสูงเม่น                 รหัสไปรษณีย์             54130
  5.อำเภอร้องกวาง                รหัสไปรษณีย์             54140
  6.อำเภอลอง                    รหัสไปรษณีย์             54150
  7.อำเภอวังชิ้น                  รหัสไปรษณีย์             54160
  8.อำเภอหนองม่วงไข่            รหัสไปรษณีย์             54170
ขอแจมด้วยคน
29/12/52 โพสต์โดย Chansamon
6 จาก 6
แร้ะ..จะมีใครหน้าเหมือน...แมวมุก มะอ่ะจ้ะ
10/1/53 โพสต์โดย Missing Υou
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
++++++เมืองแพร่???+++++++
เจ้าหญิงกายาตริ เทวี แห่งอินเดีย ประทับ ณ เมืองใด
►เรือ่งเล่า จากนักเดินทางผู้แสวงหา 1 .... พล...เมืองอกแตก...?
ภาพเกี่ยวกับประวัติศาสตร์จันทบุรี
ถ้าจะหาข้อมูลทางประวัติศาสตร์ในเชียงใหม่ หาได้ที่ไหนบ้างครับ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู