หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
โครงการพระราชดำริ ถึงปัจจุบันมีทั้งหมดกี่โครงการ
วันพ่อแห่งชาติ 3/12/52 โพสต์โดย โครงการพระราชดำริ ถึงปัจจุบันมีทั้งหมดกี่โครงการ
คำตอบ
1 จาก 4
โครงการพระราชดำริเกี่ยวกับป่า
โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน จ.ฉะเชิงเทรา
โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง จ.นราธิวาส
โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน จ.สกลนคร
โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย จ.เพชรบุรี เน้นเรื่องป่าเปียก,ป่าชายเลน
โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน จ.จันทบุรี เน้นเรื่องสภาพแวดล้อม การฟื้นฟูป่าชายเลนและโครงการอนุรักษ์หญ้าทะเล
โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ จ.เชียงใหม่ เน้นเรื่องทฤษฏีการปลูกป่า 3 อย่าง
โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่อาว จ.ลำพูน เน้นเรื่องการพัฒนาและฟื้นฟู
โครงการห้วยองคต จ.กาญจนบุรี เน้นเรื่องการฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อม (rehabilitation)
โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย จ.เพชรบุรี เน้นการรักษาสภาพป่าชายเลนโดยวิธีทางธรรมชาติ
โครงการพัฒนาปากน้ำปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
โครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้ำสาขาแม่ปิง จ.เชียงใหม่และลำพูน เน้นการปลูกป่า การทำแนวกันไฟ
โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าขุนแม่กวง จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร
โครงการศูนย์ศึกษาวิจัยธรรมชาติและป่าพรุสิรินทร
[แก้] โครงการพระราชดำริเกี่ยวกับดิน
โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ฉะเชิงเทรา
โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.นราธิวาส
โครงการศูนย์ ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เพชรบุรี
โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เชียงใหม่
โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มแม่อาว จ.ลำพูน
โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม จ.ราชบุรี
โครงการทดลองแก้ปัญหาดินเปรี้ยว จ.นครนายก
แนวพระราชดำริ "แกล้งดิน"
แนวพระราชดำริเกี่ยวกับการนำ "หญ้าแฝก" มาใช้ป้องกันการพังทะลายของดิน
แนวพระราชดำริ "ห่มดิน" เพื่อการฟื้นฟูดินที่เสื่อมสภาพ
[แก้] โครงการพระราชดำริเกี่ยวกับน้ำ
โครงการพัฒนาลุ่มน้ำป่าสัก จ.ลพบุรี,จ.สระบุรี
โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่อาว จ.ลำพูน
โครงการห้วยองคต จ.กาญจนบุรี
โครงการเขื่อนคลองท่าด่าน จ.นครนายก
โครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้ำสาขาแม่ปิง จ.เชียงใหม่,จ.ลำพูน
โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย จ.เพชรบุรี
โครงการน้ำดีไล่น้ำเสียตามคลองต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร
โครงการบำบัดน้ำเสียโดยใช้พืช บึงมักกะสัน จ.กรุงเทพมหานคร
แนวพระราชดำริ "แก้มลิง"
"ฝนหลวง"
โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย จ.เพชรบุรี เน้นการบำบัดน้ำเสียชุมชน โดยวิธีทางธรรมชาติ
โครงการผันน้ำเข้าที่ส่วนพระองค์ บริเวณพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย ทุ่งมะขามหย่อง จ.พระนครศรีอยุธยา
โครงการป้องกันน้ำท่วมด้วยการเบี่ยงน้ำ คลองลัดโพธิ์ กรุงเทพมหานคร
โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยทอน จังหวัดหนองคาย
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี
[แก้] โครงการทางด้านวิศวกรรม
โครงการทางยกระดับลอยฟ้าบรมราชชนนี
โครงการสะพานพระราม 8
โครงการด้านการจราจร เกี่ยวกับการขยายถนนคอขวดจุดต่างๆ
ไบโอดีเซลและแก๊สโซฮอล์จากพืชของไทย
กังหันชัยพัฒนา
ฝายแม้ว หรือการจัดทำฝายชะลอน้ำ เพื่อฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรม
[แก้] แนวพระราชดำริอื่นๆ
แนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่
แนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนกาสรกสิวิทย์
14/12/52 โพสต์โดย mote1986
2 จาก 4
มีกว่า 4 พันโครงการครับ
7/2/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
3 จาก 4
ตัวอบ่างโครงการเกี่ยวกับน้ำ

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกและอุปโภคบริโภค ได้แก่ อ่างเก็บน้ำ และฝายทดน้ำ
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำ
โครงการบรรเทาอุทกภัย
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการรักษาต้นน้ำลำธาร
การจัดการทรัพยากรน้ำในบรรยากาศ
โครงการระบายน้ำออกจากพื้นที่ลุ่ม
18/2/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
4 จาก 4
โครงการพระราชดำริเกี่ยวกับป่า
โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน จ.ฉะเชิงเทรา
โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง จ.นราธิวาส
โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน จ.สกลนคร
โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย จ.เพชรบุรี เน้นเรื่องป่าเปียก,ป่าชายเลน
โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน จ.จันทบุรี เน้นเรื่องสภาพแวดล้อม การฟื้นฟูป่าชายเลนและโครงการอนุรักษ์หญ้าทะเล
โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ จ.เชียงใหม่ เน้นเรื่องทฤษฏีการปลูกป่า 3 อย่าง
โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่อาว จ.ลำพูน เน้นเรื่องการพัฒนาและฟื้นฟู
โครงการห้วยองคต จ.กาญจนบุรี เน้นเรื่องการฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อม (rehabilitation)
โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย จ.เพชรบุรี เน้นการรักษาสภาพป่าชายเลนโดยวิธีทางธรรมชาติ
โครงการพัฒนาปากน้ำปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
โครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้ำสาขาแม่ปิง จ.เชียงใหม่และลำพูน เน้นการปลูกป่า การทำแนวกันไฟ
โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าขุนแม่กวง จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร
โครงการศูนย์ศึกษาวิจัยธรรมชาติและป่าพรุสิรินทร
[แก้] โครงการพระราชดำริเกี่ยวกับดิน
โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ฉะเชิงเทรา
โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.นราธิวาส
โครงการศูนย์ ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เพชรบุรี
โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เชียงใหม่
โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มแม่อาว จ.ลำพูน
โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม จ.ราชบุรี
โครงการทดลองแก้ปัญหาดินเปรี้ยว จ.นครนายก
แนวพระราชดำริ "แกล้งดิน"
แนวพระราชดำริเกี่ยวกับการนำ "หญ้าแฝก" มาใช้ป้องกันการพังทะลายของดิน
แนวพระราชดำริ "ห่มดิน" เพื่อการฟื้นฟูดินที่เสื่อมสภาพ
[แก้] โครงการพระราชดำริเกี่ยวกับน้ำ
โครงการพัฒนาลุ่มน้ำป่าสัก จ.ลพบุรี,จ.สระบุรี
โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่อาว จ.ลำพูน
โครงการห้วยองคต จ.กาญจนบุรี
โครงการเขื่อนคลองท่าด่าน จ.นครนายก
โครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้ำสาขาแม่ปิง จ.เชียงใหม่,จ.ลำพูน
โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย จ.เพชรบุรี
โครงการน้ำดีไล่น้ำเสียตามคลองต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร
โครงการบำบัดน้ำเสียโดยใช้พืช บึงมักกะสัน จ.กรุงเทพมหานคร
แนวพระราชดำริ "แก้มลิง"
"ฝนหลวง"
โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย จ.เพชรบุรี เน้นการบำบัดน้ำเสียชุมชน โดยวิธีทางธรรมชาติ
โครงการผันน้ำเข้าที่ส่วนพระองค์ บริเวณพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย ทุ่งมะขามหย่อง จ.พระนครศรีอยุธยา
โครงการป้องกันน้ำท่วมด้วยการเบี่ยงน้ำ คลองลัดโพธิ์ กรุงเทพมหานคร
โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยทอน จังหวัดหนองคาย
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี
[แก้] โครงการทางด้านวิศวกรรม
โครงการทางยกระดับลอยฟ้าบรมราชชนนี
โครงการสะพานพระราม 8
โครงการด้านการจราจร เกี่ยวกับการขยายถนนคอขวดจุดต่างๆ
ไบโอดีเซลและแก๊สโซฮอล์จากพืชของไทย
กังหันชัยพัฒนา
ฝายแม้ว หรือการจัดทำฝายชะลอน้ำ เพื่อฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรม
[แก้] แนวพระราชดำริอื่นๆ
แนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่
แนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
ถ้าผิดพลาดประการใด ขออภัยด้วยคับ
19/2/55 โพสต์โดย kukung changkol
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
พระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่่จริงประชาชนไทยทุกคนควรใช้ยาสีฟันแบบในหลวงกันบ้างน่ะคับไม่ต้องเสียเงินเยอะและพอเพียงตามรอยพระราชดำริของในหลวง
ท่านใดบ้างซื้อปืนโครงการสน สก.บ้าง ผมซื้อปีที่แล้วกพ.53 ยังไม่ได้เลย หรือถูกโกงแล้ว ท่านใดรู้แจ้งหน่อย
เค้าโครงเศรษฐกิจของนายปรีดี พนมยงค์
ถ้าเรามีกิจกรรมให้ความรู้เยาวชน ท่านคิดว่า มีความถนัดอะไรบ้าง #1
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู