หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
อักษรย่อหน่วยงานรัฐบาล
อักษรย่อหน่วยงานแต่ละกระทรวง
อักษรย่อ 27/8/51 โพสต์โดย wilars
คำตอบ
1 จาก 12
อักษรย่อของกระทรวง
นร. สำนักนายกรัฐมนตรี
กห.กระทรวงกลาโหม
กค. กระทรวงการคลัง
กต. กระทรวงการต่างประเทศ
กก. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
พม. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กษ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
คค. กระทรวงคมนาคม
ทส. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทก. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
พน. กระทรวงพลังงาน
พณ. กระทรวงพาณิชย์
มท. กระทรวงมหาดไทย
ยธ. กระทรวงยุติธรรม
รง. กระทรวงแรงงาน
วธ. กระทรวงวัฒนธรรม
วท. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศธ. กระทรวงศึกษาธิการ
สธ. กระทรวงสาธารณสุข
อก.กระทรวงอุตสาหกรรม
ทม.ทบวงมหาวิทยาลัย

อักษรย่อหน่วยงาน
กร. สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ตช. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ตผ. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ธปท. ธนาคารแห่งประเทศไทย
ปง. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ปปช. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ปสส. สำนักงานคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร
ผร. สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา
พป. สถาบันพระปกเกล้า
พว. สำนักพระราชวัง
พศ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
รถ. ราชบัณฑิตยสถาน
รล. ราชเลขาธิการ
ลต. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
วช. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ศป. สำนักงานศาลปกครอง
ศย. สำนักงานศาลยุติธรรม
ศร. สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
สคก. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา
สปศ. สำนักงานปฏิรูปการศึกษา
สปท. สำนักงานบริหารการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน
สผ. สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สม. สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
สมศ. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
สว. สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สศช. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สสป. สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สสส. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
อส. สำนักงานอัยการสูงสุด
อพท. องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
ศตจ. ศูนย์อำนวยการต่อสู่เพื่อเอาชนะความยากจนแห่งชาติ
กอ.สสส.จชต. กองอำนวยการเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้
พป สถาบันพระปกเกล้า
กทบ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
กฟก สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
27/8/51 โพสต์โดย Kelektor
2 จาก 12
ในนี้เยอะมากครับ
27/8/51 โพสต์โดย PC Today
3 จาก 12
อักษรย่อกระทรวง
ต่างๆ ไม่มีมหัพภาค
23/12/52 โพสต์โดย อาจารย์นิสิต
4 จาก 12
นร. สำนักนายกรัฐมนตรี
กห.กระทรวงกลาโหม
กค. กระทรวงการคลัง
กต. กระทรวงการต่างประเทศ
กก. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
พม. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กษ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
คค. กระทรวงคมนาคม
ทส. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทก. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
พน. กระทรวงพลังงาน
พณ. กระทรวงพาณิชย์
มท. กระทรวงมหาดไทย
ยธ. กระทรวงยุติธรรม
รง. กระทรวงแรงงาน
วธ. กระทรวงวัฒนธรรม
วท. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศธ. กระทรวงศึกษาธิการ
สธ. กระทรวงสาธารณสุข
อก.กระทรวงอุตสาหกรรม
ทม.ทบวงมหาวิทยาลัย

อักษรย่อหน่วยงาน
กร. สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ตช. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ตผ. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ธปท. ธนาคารแห่งประเทศไทย
ปง. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ปปช. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ปสส. สำนักงานคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร
ผร. สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา
พป. สถาบันพระปกเกล้า
พว. สำนักพระราชวัง
พศ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
รถ. ราชบัณฑิตยสถาน
รล. ราชเลขาธิการ
ลต. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
วช. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ศป. สำนักงานศาลปกครอง
ศย. สำนักงานศาลยุติธรรม
ศร. สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
สคก. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา
สปศ. สำนักงานปฏิรูปการศึกษา
สปท. สำนักงานบริหารการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน
สผ. สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สม. สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
สมศ. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
สว. สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สศช. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สสป. สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สสส. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
อส. สำนักงานอัยการสูงสุด
อพท. องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
ศตจ. ศูนย์อำนวยการต่อสู่เพื่อเอาชนะความยากจนแห่งชาติ
กอ.สสส.จชต. กองอำนวยการเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้
พป สถาบันพระปกเกล้า
กทบ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
กฟก สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

จำได้เเค่นี้
17/8/54 โพสต์โดย ไอ้พ
5 จาก 12
ผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย
13/5/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
6 จาก 12
กรมการศาสนา
27/5/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
7 จาก 12
กรรมการสิทธิ
3/7/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
8 จาก 12
จง.
9/10/56 โพสต์โดย หลักชัย กิตติพล
9 จาก 12
ด.ช.-เด็กชาย
ด.ญ.-เด็กหญิง
29/12/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
10 จาก 12
รมต.นร.
24/1/57 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
11 จาก 12
คำย่อ รัฐมนตรีประจำสำนักนายก
24/1/57 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
12 จาก 12
รมว.
24/1/57 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ต่อไปเราต้องจ่ายค่าไฟเต็มหน่วยแล้วใช่ไหม เพราะรัฐบาลไม่ช่วยจ่ายแล้ว
อบต.ย่อมาจากอะไร?
หน่วยงานของรัฐบาลไทยใช้โดมนใด
คำย่อวางส่วนไหนของหนังสือ
*** ยังไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาเลยค่ะ ...***
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู