หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
อินทรีย์ 5 ช่วยอธิบายให้เข้าใจหน่อยครับ
ศาสนา | พุทธ | พุทธศาสนา 22/11/53 โพสต์โดย manuel สติของเธออยู่ที่ฐานไหน
คำตอบ
1 จาก 2
อินทรีย์ ๕ คือ ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ และปัญญา

ศรัทธา คือ ศรัทธาความเชื่อในบาปบุญคุณโทษ ว่ามีจริงโดยส่งผลตามการกระทำและเจตนานั้นๆ  คิด พูด และทำในสิ่งที่ถูกที่ควร ตรงกับเรามีศรัทธาในความถูกต้องดีงาม รวมลงในสัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ

วิริยะ คือ การรักษาประคองจิตใจไว้ให้เป็นกุศลต่อเนื่อง เพียรดับอกุศลธรรมในจิตใจเมื่อเกิดขึ้นมา ข้อนี้ตรงกับมรรค๘ คือ สัมมาวายามะ

สติ คือ ตรงกับสัมมาสติ หรือสติปัฏฐาน ในมรรค๘

สมาธิ คือ สัมมาสมาธิ ในมรรค๘ ปฐมฌาน ฌานที่๑ จนไปถึง ฌานที่ ๔ จตุถฌาน

ปัญญา คือ การเห็นแจ้งด้วยจิตใจตนเองประสบการณ์ตรง จากการเรียนรู้อริยสัจ๔ สิ่งที่เป็นความจริง คือทุกข์ เหตุให้เกิดทุกข์ ความดับทุกข์ ทางปฏิบัติไปสู่ความดับทุกข์  ข้อนี้เป็นสัมมาทิฏฐิในมรรค๘ อีกเช่นกัน

อินทรีย์ ๕ รวมลงในมรรค ๘ ได้เช่นกันดังที่กล่าวมา หรือคืออย่างเดียวกันกับ ศีล สมาธิ ปัญญา

เพิ่มเติมในลิงค์ไว้ให้ครับ เผื่อไว้ว่าหากมีเวลาจะได้อ่านในรายละเอียดที่ลึกลงไป
22/11/53 โพสต์โดย สายธารธรรม
2 จาก 2
อินทรีย์ ว่าด้วยความเป็นใหญ่ในหน้าที่ หรือเกิดเป็นตัวตนที่ชัดเจนเด่นชัดขึ้นมา อินทรีย์ ๕ เป็นองค์ธรรมที่มีอยู่ในโพธิปักฯ ๓๗ ประการ เกิดกับอริยบุคคลตั้งแต่โสดาปัตติผลเป็นต้นไป เป็นอุตริมนุษธรรมอย่างหนึ่ง

- สัทธินทรีย์ คือ อินทรีย์ของความน้อมเชื่อ แปลว่า เกิดความน้อมเชื่อในความจริงหรือในธรรมะ เมื่อปฏิบัติจนได้มรรผล อริยบุคคลจะมีความเชื่อในพระธรรมอย่างมั่นคง

- วิริยินทรีย์ คือ อินทรีย์ของความเพียร แปลว่า เกิดความเพียรที่เกิดขึ้นมาอย่างมั่นคงในการปฏิบัติธรรม

- สตินทรีย์ คือ อินทรีย์ของความระลึกึกถึง แปลว่า เกิดการระลึกได้ในความจริงได้เป็นปกติ ไม่หลงไปกับสมมุติใดๆ

- สมาธินทรีย์ คือ อินทรีย์ของความตั้งมั่น แปลว่า เกิดความใจตั้งมั่นในการปฏิบัติธรรมต่อเนื่องไป

- ปัญญินทรีย์ คือ อินทรีย์ของความรู้ที่ดับทุกข์ได้ แปลว่า ปัญญาที่สะสมมีความมั่นคง จนส่งผลต่อความรู้สึกนึกคิดได้เป็นปกติ ทำให้เกิดความไม่หลง

เมื่ออินทรีย์ทั้ง ๕ แข็งแรงขึ้นตามลำดับ ก็จะเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดพละ ๕ คือ พลังของอินทรีย์ทั้ง ๕ นั่นเอง

เหตุปัจจัยการเกิดของอินทรีย์ ๕ คือ อิทธบาท ๔ เหตุปัจจัยการเกิดอิทธิบาท ๔ คือสัมมปทาน ๔ เหตุปัจจัยการเกิดสัมมาปทา ๔ คือ สติปัฏฐาน ๔ เหตุปัจจัยการเกิดสติปัฏฐาน ๔ คือ อริยมรรคมีองค์ ๘ เหตุปัจจัยการเกิดมรรคมีองค์ ๘ คือ การเจริญปัญญาที่ดับทุกข์ได้ หรือ การวิปัสสนาภวานา
22/11/53 โพสต์โดย Darkcoder
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ความหมายของสารอนินทรีย์
น้ำที่เป็นมลพิษมีลักษณะอย่างไร
กรดที่ได้จากธรรมชาติได้แก่อะไร
เศรษฐกิจพอเพียงมีความเกี่ยวข้องกับเกษตรอินทรีย์อย่างไร
แนวคิด เกี่ยว กับ ความ รู้ความ เข้าใจ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู